16ραγματοποιήθηκε στήν Κωνσταντινούπολη κατά τῶν Μονοθελητῶν τό ἔτος 680.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος α’. Του λίθου σφραγισθέντος.

Τήν Σύνοδον τήν Ἕκτην ἱερῶς συγκροτήσαντες, θεόσοφοι Πατέρες ἑκατόν ἑβδομήκοντα, αἱρέσεων ἐλύσατε ἀχλύν, λαμπρότητι δογμάτων εὐσεβῶν· διά τοῦτο τήν ἁγίαν μνήμην ὑμῶν, τιμῶμεν ἀνακράζοντες· δόξα τῷ ἐνισχύσαντι ὑμᾶς, δόξα τῷ στεφανώσαντι, δόξα τῷ βεβαιοῦντι δι’ ὑμῶν, πίστιν τήν Ὀρθόδοξον.

Κοντάκιον. Ἦχος β’. Τούς ἀσφαλεῖς.

Τούς τῷ φωτί τῶν ἀρετῶν ἐκλάμψαντας, καί ἐν Συνόδῳ τῇ Ἕκτῃ κηρύξαντας, τόν Χριστόν διπλοῦν ταῖς φύσεσι, καί ἐνεργείαις καί θελήσεσι, Πατέρας τούς θεόφρονας τιμήσωμεν, ὡς μύστας εὐσεβείας καί ἐκφάντορας· Χριστῷ γάρ ὑπέρ ἡμῶν πρεσβεύουσι.

Μεγαλυνάριον.

Τούς τήν ἕκτην Σύνοδον τήν σεπτήν, ἐν τῷ Βυζαντίῳ, συγκροτήσαντας, εὐσεβῶς, ἱερούς Πατέρας, τιμήσωμεν συμφώνως, ὡς πρεσβευτάς ἐνθέους, ἡμῶν πρός Κύριον.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ