15 Ἅγιος αὐτός ὑπῆρξε στά χρόνια του Ἰουλιανοῦ του Παραβάτου (361) καί ἦταν στρατιώτης «εἰς τά νούμερα τῶν καλουμένων Ταϊφάλων». Εἶχε σταλεῖ μαζί μέ ἄλλους στρατιῶτες νά καταδιώξει χριστιανούς. Φαινομενικά τους καταδίωκε, ἐνῷ στά κρυφά τους βοηθοῦσε νά διαφύγουν, νά ἀντέχουν τά βασανιστήρια, νά ἔχουν τά στοιχειώδη γιά τήν ἀντιμετώπιση τῶν ἀσθενειῶν τους καί ἄλλα.
Ἔτσι θεάρεστα ἀφοῦ πέρασε τή ζωή του ὁ Ἰωάννης, ἀναπαύθηκε εἰρηνικά καί τάφηκε στόν Πανδέκτη, τόπο πού καί οἱ ξένοι ἐνταφιάζονταν.
Ἡ σύναξή του γινόταν στόν πρῶτο ἀποστολικό ναό τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ