15 Ὅσιος Θεόδωρος ὁ Σαββαΐτης, ἀπό μικρός φοίτησε στά καλύτερα σχολεῖα τῆς ἐποχῆς του, κάτι πού τόν ἔκανε νά διακριθεῖ ἰδιαίτερα τόσο στήν ρητορική, ὅσο καί στήν φιλοσοφία.
Σέ ἡλικία 18 χρονῶν, ἀφοῦ ἔχασε τούς δικούς του, ἀναχώρησε γιά τούς Ἁγίους Τόπους, ὅπου εἶχε μεγάλο πόθο νά προσκυνήσει. Μετά τό προσκύνημα, πῆγε στήν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα ὅπου κι ἔγινε μοναχός.
Τά ἑπόμενα δέκα χρόνια ὁ Θεόδωρος ἀνέπτυξε πάρα πολύ τόσο τίς θρησκευτικές ὅσο καί τίς θεολογικές του γνώσεις. Ἡ παιδεία καί ἡ ἀρετή ὅμως τοῦ Ὁσίου, ἔκαναν τόν Πατριάρχη Ἱεροσολύμων νά τόν κάνει Ἀρχιεπίσκοπο στήν Ἔδεσσα τῆς Συρίας. Ὁ Θεόδωρος, κάτω ἀπό μεγάλη πίεση δέχτηκε νά ἀναλάβει.
Ὡς Ἀρχιεπίσκοπος Ἔδεσσας, ἦταν συνέχεια δίπλα στό ποίμνιό του, μιλώντας τους γιά τίς ἀλήθειες τοῦ Χριστιανισμοῦ. Πολέμησε τούς αἱρετικούς Νεστοριανούς καί τούς εἰδωλολάτρες. Ἦταν γι’ αὐτούς τό μαῦρο πανί καί γι’ αὐτό ἀποφάσισαν νά τόν σκοτώσουν. Όμως, ὡς ἐκ θαύματος, οἱ πληρωμένοι δολοφόνοι μόλις ἔβγαλαν τό μαχαίρι νά σκοτώσουν, ἔμειναν παράλυτοι.
Αἰσθανόμενος τό τέλος του ὁ Ὅσιος, ἐπέστρεψε στήν Λαύρα τοῦ Ἁγίου Σάββα, ἀφοῦ προσκύνησε γιά τελευταῖα φορά τούς Αγίους Τόπους.
Ἐκεῖ στήν Λαύρα, ἀφοῦ χαιρέτησε τούς ἀδελφούς του, ἀπεβίωσε μετά ἀπό λίγες μέρες.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Δῶρον ἔνθεον, τῇ Ἐκκλησίᾳ, ὡς ἐπλήρωσας, ἐπαγγελίας, φερωνύμως ἀνεδείχθης Θεόδωρε· ἐν ἀρεταῖς γάρ κοσμήσας τόν βίον σου, ἱεραρχίας κανών ἐχρημάτισας. Πάτερ Ὅσιε, Χριστόν τόν Θεόν ἱκέτευε, δωρήσασθαι ἡμῖν τό μέγα ἔλεος.

Κοντάκιον. Ἦχος γ’. Ἡ Παρθένος σήμερον.
Ἡ σεπτή σου ἄσκησις, ἱερωσύνης τῷ φέγγει, ἱερῶς ἠγλάϊσται, τῇ θεϊκῇ προμηθείᾳ· σκεῦος γάρ, τοῦ Παρακλήτου γεγενημένος, ἔβλυσας, τῇ Ἐκκλησίᾳ ζωῆς τόν λόγον· διά τοῦτό σε τιμῶμεν, ὡς Ἱεράρχην, Χριστοῦ Θεόδωρε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις ἡσυχίας μυσταγωγός, καί τῆς Ἐκκλησίας, Ἱεράρχης φωταγωγός· χαίροις τῆς Ἐδέσσης, ὁ μέγας πολιοῦχος, Θεόδωρε τρισμάκαρ, Πατέρων καύχημα.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ