7 Ἁγία Ὄλγα ἦταν βασίλισσα τῆς Ρωσίας καί διά τοῦ ἁγίου Βαπτίσματος μετονομάσθηκε σέ Ἑλένη, τό ἔτος 957.
Δύσκολα μπορεῖ νά περιγράψει κανείς τίς ἄοκνες προσπάθειές της γιά τή χριστιανική διαφώτιση τοῦ Ρώσικου λαοῦ. Ἔκανε τά πάντα γιά νά γνωρίσουν οἱ Ρώσοι τήν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ.
Ὅταν ᾖλθε κάποτε μέ τήν ἀκολουθία της στό Βυζάντιο, ἔτυχε θερμῆς ὑποδοχῆς γιά τούς ἀγῶνες της ὑπέρ τοῦ Χριστιανισμοῦ.
Πάνω στόν ἀγῶνα αὐτό, παρέδωσε τήν τελευταία της πνοή τήν 11η Ἰουλίου 969.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιο. Ἦχος δ’. Ταχύ προκατάλαβε.
Τό φέγγος τῆς πίστεως, εἰσδεδεγμένη λαμπρῶς, πρός γνῶσιν σωτήριον, τόν σόν λαόν ἀσφαλῶς, ὡδήγησας ἔνδοξε. Ὅθεν ὡς ἀπαρχήν σε, τῷ σῷ ἔθνει ἁγίαν, μέλπομεν εὐσέβειας, Ἰσαπόστολε Ὄλγα· Χριστός γάρ ὃν ἠγάπησας, ἀξίως σε ἐδόξασε.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Έπεφάνης σήμερον.
Ὡς ἠώς πολύφωτος, τῆς εὐσεβείας, τῷ σῷ ἔθνει δέδειξε, Ὄλγα θεόφρον βασιλίς, Εὐαγγελίου τήν ἔλλαμψιν, ἐν τῇ ψυχῇ σου δεχθεῖσαι πανεύφημε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίροις Ἰσαπόστολε τοῦ Χριστοῦ, θεόληπτε Ὄλγα, βασιλίδων ἡ καλλονή· χαίροις τῆς Ῥωσίας, λαμπάς τηλαυγεστάτη, τό φῶς τῆς εὐσεβείας, ἡ ἀπαυγάζουσα.


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ