15 Πατριάρχης αὐτός, κατέχει μία ἀπό τίς ἐπισημότερες θέσεις στήν ἐκκλησιαστική Ἱστορία.
Κατά τήν πιό πιθανή γνώμη, πατριάρχευσε 28 συνεχή χρόνια καί ὑπῆρξε σύγχρονος τῶν βασιλέων Θεοδοσίου τοῦ μικροῦ, Πουλχερίας, Μαρκιανοῦ καί Λέοντος τοῦ Α’.
Στή Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδο, πού ἔγινε στήν Ἔφεσο, ἡ συμμετοχή τοῦ Ἰουβενάλιου ἦταν ἐνεργητικότατη. Διότι ἦταν ἄνδρας ὄχι μόνο πολλοῦ ζήλου, ἀλλά καί λόγου καί παιδείας.
Ὁ Ἰουβενάλιος ἔγραψε γιά τήν Κοίμηση τῆς Θεοτόκου καί τή Μετάσταση αὐτῆς. Ἐπίσης, αὐτός εἶναι πού ἔστειλε στόν αὐτοκράτορα Μαρκιανό τά ἐντάφιά της σπάργανα, πού κατατέθηκαν στό Ναό τῶν Βλαχερνῶν.
Πέθανε, σύμφωνα μέ τά λεγόμενα τοῦ Δοσίθεου, τό ἔτος 457.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ