15ἱ Σάξονες, οἱ Ἄγγλοι, οἱ Τζιούτς καί οἱ εἰδωλολάτρες Γερμανοί, οἱ ὁποίοι ἄρχισαν νά ἐγκαθίστανται στή Βρετανία ἀπό τό 454 μ.Χ., ἀφοῦ ἀπώθησαν διά πυρός καί σιδήρου στούς ὀρεινούς τόπους καί στά νησιά τούς Βρετανούς, ἐξακολούθησαν νά ζοῦν μέσα στό σκοτάδι τῆς πλάνης καί τῆς εἰδωλολατρίας.
Ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης Γρηγόριος ὁ Μέγας († 12 Μαρτίου), ἐκπληρώνοντας παλαιό διακαή πόθο του νά ἐκχριστιανίσει τούς Ἀγγλοσάξονες, ἀπέστειλε ἐκεῖ τόν Ἅγιο Αὐγουστίνο, μοναχό τοῦ ἁγίου Ἀνδρέου τῆς ὁμώνυμης μονῆς στή Ρώμη, συνοδευόμενο ἀπό σαράντα μοναχούς, γιά νά ἀναλάβει τό ἔργο αὐτό.
Ἀφοῦ ἔφθασαν μετά ἀπό πολλές περιπέτειες στή Βρετανία, ἀποβιβάσθηκαν στό νησί Τάνετ τό 596 μ.Χ. καί ἀμέσως εἰδοποίησαν τόν βασιλέα τοῦ Κέντ Ἐθελμπέρτο († 25 Φεβρουαρίου) σχετικά μέ τήν ἄφιξή τους στή χώρα του καί γιά τόν σκοπό αὐτῶν. Μετά ἀπό λίγες ἡμέρες ὁ βασιλέας μετέβη αὐτοπροσώπος στό νησί, γιά νά τούς συναντήσει. Ἀφοῦ τούς ἄκουσε, δέχθηκε νά τούς παράσχει διευκολύνσεις, χωρίς ὅμως νά ὑποσχεθεῖ ἢ νά δεσμευθεῖ ὅτι θά πίστευε καί ὁ ἴδιος στόν Χριστό.
Τούς παραχώρησε, λοιπόν, κατοικία στό Καντέρμπουρυ, ὅπως καί τό ναό τοῦ Ἁγίου Μαρτίνου, τόν ὁποῖο εἶχαν ἀφήσει οἱ παλαιοί Βρετανοί. Τό ναό αὐτό χρησιμοποιοῦσε ἡ βασίλισσα Μπέρθα, Χριστιανή ἀπό τήν Γαλλία, ἡ ὁποία εἶχε ὡς προσωπικό της ἐφημέριο κάποιον Ἐπίσκοπο ἀπό τό Παρίσι.

Ἔχοντας τό ναό αὐτό ὡς ὁρμητήριο οἱ ἱεραπόστολοι μοναχοί ἄρχισαν νά κηρύττουν, νά βαπτίζουν καί νά τελοῦν τή Θεία Λειτουργία. Πολλοί εἰδωλολάτρες προσειλκύσθησαν ἀπό αὐτούς στήν Ὀρθόδοξη πίστη. Μετά παρέλευση ἑνός ἔτους, ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος μετέβη στήν Ἀρελάτη, ὅπου χειροτονήθηκε Ἐπίσκοπος ἀπό τόν Μητροπολίτη Βιργίλιο. Ἀφοῦ ἐπέστρεψε, ἀπέστειλε στή Ρώμη τόν Λαυρέντιο καί τόν Πέτρο, γιά νά ζητήσουν καί ἄλλους ἱεραποστόλους πρός ἐνίσχυση τοῦ ἔργου τους.
Ὁ Πάπας Γρηγόριος ἀπέστειλε πολλούς ἐκλεκτούς μαθητές του, μεταξύ τῶν ὁποίων ἦταν ὁ Μελέτιος († 24 Ἀπριλίου) πρῶτος Ἐπίσκοπος τοῦ Λονδίνου, ὁ Ἰοῦστος († 10 Νοεμβρίου) πρῶτος Ἐπίσκοπος Ρότσεστερ, ὁ Παυλίνος († 10 Ὀκτωβρίου) πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ὑόρκης καί ὁ Ρουφινιανός, τρίτος ἡγούμενος τῆς μονῆς τῶν Ἁγίων Πέτρου καί Παύλου Καντουαρίας. Ὁ Ἅγιος Βεδέας († 27 Μαΐου) ἀναφέρει ὅτι ὁ Ἐπίσκοπος Ρώμης Γρηγόριος ἀπέστειλε διά τῶν ἱεραποστόλων αὐτῶν πρός τήν Ἐκκλησία τῆς Βρετανίας πολλά ἱερά σκεύη γιά τή λατρεία, καλύμματα τοῦ Θυσιαστηρίου, ἄμφια τῶν ἱερέων, ἱερά λείψανα Ἁγίων καί πολλά βιβλία. Τό 604 μ.Χ. ἀπέστειλε πρός τόν Ἅγιο Αὐγουστίνο τό παλλίον (ἐπισκοπικό ὠμοφόριο) μέ ἐντολή νά χειροτονήσει δώδεκα Ἐπισκόπους ὑπαγόμενους στή μητροπολιτική του ἕδρα. Ἡ ἐντολή αὐτή δέν ἐκτελέσθηκε ἀμέσως λόγῳ διαφόρων ἐκκλησιαστικῶν δυσχεριῶν.
Ὁ Ἅγιος Αὐγουστίνος λίγο πρίν τήν κοίμησή του χειροτόνησε ὡς διάδοχό του τόν Ἅγιο Λαυρέντιο († 3 Φεβρουαρίου), γιά νά μήν ἀπομείνει χωρίς ποιμένα ἡ νεαρή Ἐκκλησία.
Ὁ Ἅγιος κοιμήθηκε μέ εἰρήνη τό 605 μ.Χ. καί ὑπῆρξε ἀναμφίβολα ὁ θεμελιωτής τῆς Ἐκκλησίας τῶν Ἀγγλοσαξόνων.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ