Οἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Εἰρηναῖος, Περεγρίνος καί Εἰρήνη ἀναφέρονται τόσο στό Ἱερωνυμικό ὅσο καί στό Ρωμαϊκό Μαρτυρολόγιο. Τό μαρτύριό τους ἐμφανίζει ἀρκετές παραλλαγές στούς Λατινικούς Κώδικες αὐτῶν τῶν Συναξαρίων, μέ ἀποτέλεσμα νά διατυπώνονται ποικίλες ὑποθέσεις, πού ἀμφισβητοῦν τό μαρτύριο τοῦ Εἰρηναίου καί τοῦ Περεγρίνου στή Θεσσαλονίκη ἢ ταυτίζουν τήν Εἰρήνη μέ τήν Μεγαλομάρτυρα Εἰρήνη, τῆς ὁποίας ἡ μνήμη ἀναγράφεται στό Συναξάριον τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἡ μέ τήν Εἰρήνη πού μαρτύρησε στή Θεσσαλονίκη μαζί μέ τίς Μάρτυρες Ἀγάπη καί Χιονία († 16 Ἀπριλίου).

Ὡστόσο ἡ πλειοψηφία τῶν Κωδίκων, καθώς καί δυτικά ἁγιολογικά ὑπομνήματα, πού συντάχθηκαν γιά τούς τρεῖς Μάρτυρες, τούς χαρακτηρίζουν ρητά ὡς Ἁγίους τῆς Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα μέ τά στοιχεῖα πού ἀντλοῦμε ἀπό αὐτά τά ὑπομνήματα, οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Περεγρίνος καί Εἰρήνη ἡ Παρθένος ἄθλησαν ἐπί αὐτοκράτορος Διοκλητιανού (284 – 305 μ.Χ.), ἀρνούμενοι νά θυσιάσουν στά εἴδωλα. Μαρτύρησαν διά πυρός καί χαρακτηρίζονται ὡς «ἔνδοξοι μάρτυρες τῆς Θεσσαλονίκης τῆς Μακεδονίας».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ