7 καλλιπάρθενος Νεομάρτυς τῆς πίστεως Μαρία, ἡ ἐπονομαζόμενη Μεθυμοπούλα, γεννήθηκε στήν Κάτω Φουρνή Μεραμβέλλου Κρήτης ἀπό γονεῖς εὐσεβεῖς καί φιλόθεους. Τήν Ἁγία ἀγάπησε ἕνας Τουρκαλβανός χωροφύλακας, ὁ ὁποῖος κατέβαλε κάθε προσπάθεια νά τήν προσελκύσει στό μιαρό ἔρωτά του. Ὅσο ὅμως αὐτός προσπαθοῦσε, τόσο ἡ μακαρία Μαρία τόν ἀποστρεφόταν. Ἔτσι ὁ ἀσεβής αὐτός ἄνδρας ἀποφάσισε νά φονεύσει τήν Ἁγία. Ἀφοῦ τήν βρῆκε μία ἡμέρα νά συλλέγει φύλλα γιά τήν διατροφή τῶν μεταξοσκωλήκων, ἐπιτέθηκε ἐναντίον της καί τήν ἔπληξε θανάσιμα στήν καρδιά. Ἔτσι ἔλαβε ἡ πάγκαλος νύμφη τοῦ Κυρίου τό στέφανο τῆς ἀθλήσεως.
Ἡ Ἁγία Νεομάρτυς Μαρία φέρεται ὅτι μαρτύρησε κατά τό 1826.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ