15 Ἅγιος Μάρτυς Ρουφίνος, ὁ διάκονος καί ἡ Ἁγία Μάρτυς Ἀκυλίνα μαρτύρησαν μαζί μέ ἄλλους διακόσιους Χριστιανούς στή Σινώπη κατά τούς χρόνους τοῦ αὐτοκράτορα Δεκίου (249 – 251 μ.Χ.).
Ὄντας ἐκεῖνο τόν καιρό ὁ Ἅγιος Ρουφίνος διάκονος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, δίδασκε πολλούς στό Ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Γι’ αὐτό συνελήφθη καί κλείσθηκε στή φυλακή. Ἡ Χριστιανή Ἀκυλίνα, ἐπειδή τόν ἐπισκέφθηκε, συνελήφθη καί ἡ ἴδια. Καί οἱ δύο, ἀφοῦ παρουσιάσθηκαν στόν ἄρχοντα, ὁμολόγησαν τήν πίστη τους στόν Χριστό καί βασανίσθηκαν σκληρά. Ὅμως, μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ θαυματούργησαν καί προετοίμασαν τούς παρευρισκόμενους διακόσιους στρατιῶτες νά πιστέψουν στόν Χριστό. Ὁ ἄρχοντας ὀργισμένος διέταξε νά θανατωθοῦν ὅλοι μέ μαχαίρι. Καί ἀφοῦ τούς ἔδεσαν οἱ δήμιοι, τούς ὁδήγησαν στόν τόπο τῆς ἀθλήσεως καί τούς ἀποκεφάλισαν ὅλους. Ἔτσι οἱ Ἅγιοι αὐτοί Μάρτυρες ἔλαβαν ἀπό τόν δωρεοδότη Κύριο τό στέφανο τῆς δόξας καί τοῦ μαρτυρίου.
Σύμφωνα μέ τόν Λαυριωτικό Κώδικα οἱ Ἅγιοι παρακολούθησαν τό μαρτύριο τοῦ Ἁγίου Χριστοφόρου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ