15 Ὅσιος Μάρων ἔζησε πρίν τόν 5ο αἰῶνα μ.Χ. καί ἐπειδή ἀγαποῦσε τόν μοναχικό βίο καί τήν ἡσυχία εἶχε στήσει τό ἀσκητήριό του σέ κορυφή βουνοῦ τῆς πόλεως Κύρρου τῆς Συρίας. Ἐκεῖ ὑπῆρχε ἐρειπωμένος εἰδωλολατρικός ναός, τόν ὁποῖο ὁ Ὅσιος τόν μετέτρεψε σέ τόπο λατρείας τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ. Ἡ ἁγιότητα τοῦ βίου του καί τό χάρισμα τῆς θαυματουργίας πού ἔλαβε ἀπό τόν Θεό ὁδήγησαν καί προσείλκυσαν κοντά του πολλούς μοναχούς, χάριν τῶν ὁποίων ὁ Ὅσιος ἔκτισε μονές καί ἀσκητήρια στήν εὐρύτερη περιοχή τῆς Κύρρου. Ὁ Ὅσιος Μάρων, μετά ἀπό ἀσθένεια, κοιμήθηκε μέ εἰρήνη.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ