Ἅγιοι Φιλήμων, Ἀπολλώνιος, Ἀρριανὸς καὶ οἱ τέσσερις Προτεκτοράτοι (14 Δεκεμβρίου)

AgiosArrianos15ἱ Ἅγιοι αὐτοί, ἦταν στά χρόνια τοῦ βασιλιά Διοκλητιανοῦ (290). Καί τό μαρτύριο τους ἔγινε ὡς ἑξῆς:
Ὁ ἡγεμόνας τῆς Θήβας στήν Αἴγυπτο Ἀρριανός, συνέλαβε 37 χριστιανούς. Ἕνας ἀπ’ αὐτούς, ὁ Ἀπολλώνιος, δείλιασε τά βασανιστήρια καί ἔδωσε τέσσερα φλουριά καί τά ροῦχα του στόν Φιλήμονα, πού ἔπαιζε σουραύλι καί νά θυσιάσει αὐτός στά εἴδωλα ἀντί αὐτοῦ. Ὁ Φιλήμονας φόρεσε τά ροῦχα, συγχρόνως συνδέθηκε νοητά καί μέ τήν χριστιανική πίστη. Καί ὅταν διατάχθηκε νά θυσιάσει στά εἴδωλα, αὐτός ὁμολόγησε τόν Χριστό.
Τότε ὁ ἡγεμόνας πρόσταξε νά ἔλθει ὁ Φιλήμονας νά παίξει μέ τό σουραύλι του, γιά νά ἑλκυσθεῖ ὁ δῆθεν Ἀπολλώνιος. Ἀλλά ὁ Φιλήμονας φανερώθηκε καί ὁ ἡγεμόνας ἔμεινε ἔκπληκτος. Τοῦ εἶπε ὅμως ὅτι δέν εἶναι χριστιανός, διότι δέν ἔχει βαπτισθεῖ. Τότε ὁ Φιλήμονας προσευχήθηκε θερμά καί ἀμέσως ἔβρεξε δυνατά. Ἡ βροχή αὐτή, πληροφορήθηκε ὁ Φιλήμονας ὅτι, ἦταν βάπτισμα γι’ αὐτόν. Ἐπειδή ὅμως ὁ Ἀπολλώνιος ἔγινε αἰτία νά πιστέψει ὁ Φιλήμονας, ὁ ἡγεμόνας τόν ἔφερε μπροστά του καί αὐτός ὁμολόγησε τόν Χριστό.
Αὐτό εἶχε σάν ἀποτέλεσμα, ὁ Ἀρριανός νά τούς βασανίσει σκληρά καί κατόπιν νά τούς ἀποκεφαλίσει. Ἀλλά καί ὁ Ἀρριανός τυφλώθηκε.
Στόν ὕπνο του ὅμως, φάνηκε ὁ Φιλήμονας καί τοῦ εἶπε ν’ ἀλείψει στά μάτια του χῶμα ἀπό τόν τάφο του καί θά θεραπευτεῖ. Πράγμα πού ἔγινε. Τότε πίστεψε στόν Χριστό ὁ Ἀρριανός μέ τέσσερις σωματοφυλακές του καί ἀργότερα ὅλοι μαζί μαρτύρησαν.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Τήν ὡραιότητα.
Τήν ἑξαστέλεχον, Μαρτύρων φάλαγγα, ᾀσμάτων ἄνθεσιν ἀνευφημήσωμεν, ὡς καθαιρέτας τοῦ ἐχθροῦ, καί στύλους τῆς ευσεβείας, Θύρσον καί Φιλήμονα, καί στερρόν Ἀπολλώνιον, Ἀρριανόν Καλλίνικον, καί τόν ἔνδοξον Λεύκιον· αὐτοί γάρ οὐρανίων χαρίτων, κόσμῳ πυρσεύουσι τήν αἴγλην.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ἐπεφάνης σήμερον.
Τούς φωστῆρας ἅπαντες, τῆς Ἐκκλησίας, συνελθόντες σήμερον, ἐν ἐγκωμίοις ἱεροίς, ἀνευφημοῦντες ὑμνήσωμεν, ὡς Ἀθλοφόρους Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν.

Μεγαλυνάριον.
Δῆμος ἁγιόλεκτος καί σεπτός, πρόκειται εἰς αἶνον, Ἀθλοφόρων θεοστεφῶν, ὧν τάς ἀριστείας, πνευματικῶς τιμῶντες, τήν τούτων μυηθῶμεν, θείαν ἀνάβασιν.


Εκτύπωση   Email