Ὅσιος Γρηγέντιος Ἐπίσκοπος Αἰθιοπίας (19 Δεκεμβρίου)

OsiosGrigrntios5ζησε τόν 6ο αἰώνα μ.Χ. καί καταγόταν ἀπό τά Μεδιόλανα. Οἱ γονεῖς του ὀνομάζονταν Ἀγάπιος καί Θεοδότη καί ἦταν πολύ εὐσεβεῖς. Ὁ Γρηγέντιος ἀπό πολύ μικρός διακρινόταν γιά τήν εὐγλωττία του καί γιά τήν μεγάλη ἀρετή του. Γιά νά καταρτίσει πνευματικά τόν ἑαυτό του περισσότερο, ἔκανε ταξίδι στήν Ἀνατολή, πού τότε ἦταν τό μεγαλύτερο θεολογικό καί πνευματικό κέντρο. Κατόπιν πῆγε στήν Κωνσταντινούπολη καί ἔγινε γνωστός στον τότε αὐτοκράτορα Ἰουστίνο καί στόν Πατριάρχη.
Επισκέφτηκε στή συνέχεια τήν Ἀλεξάνδρεια ἐπί Πατριάρχου Προτερίου, ὁ ὁποῖος καί τόν χειροτόνησε πρεσβύτερο. Τά δέ ἱερατικά του καθήκοντα, ὁ Γρηγέντιος, ἐκτελοῦσε ἄριστα. Ὅταν χήρεψε ἡ ἐπισκοπή Αἰθιοπίας, ὁ βασιλιάς Ἐλεσβαᾶν ζήτησε ἀπό τόν Πατριάρχη Ἀλεξανδρείας νά τοῦ στείλει ἐπίσκοπο μορφωμένο καί ἐνάρετο. Τότε ὁ Πατριάρχης ἐξέλεξε τόν Γρηγέντιο, ὁ ὁποῖος ἐξετέλεσε τήν ἀποστολή του μέ πολύ ζῆλο καί μεγάλη καρποφορία.
Στόν τόπο αὐτό ἦταν πολλοί Ἑβραῖοι καί ἦταν φανατικά προσκολλημένοι στή θεωρία τους. Μεταξύ αυτών, δεινός συζητητής ἦταν καί ὁ Ραβῖνος Ἐρβᾶς. Ἀλλά ὁ Γρηγέντιος, μέ τά σοφά ἐπιχειρήματά του, τήν ἀγαθότητά του καί μέ τή θεία χάρη, κατόρθωσε νά φέρει στούς κόλπους τῆς Ἐκκλησίας τούς περισσότερους Ἑβραίους τοῦ τόπου καί τόν ἴδιο τόν Ἐρβᾶ, πού βαπτίστηκε παρουσία τοῦ βασιλιά καί μετονομάστηκε Λέων καί τιμήθηκε μέ τό ἀξίωμα τοῦ Πατρικίου. Ὁ διάδοχος τοῦ Ἐλεσβαᾶν, γιός του Ἔρδιδος, συνέχισε τήν ἴδια πολιτική εὐλάβειας πρός τόν Γρηγέντιο.
Ὁ Γρηγέντιος πέθανε εἰρηνικά στίς 19 Δεκεμβρίου 552 καί τή στέρησή του, θρήνησε πολύς κόσμος.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email