Ἅγιος Ἀριστείδης ὁ Μάρτυρας (13 Σεπτεμβρίου)

7ταν Ἀθηναῖος εὐπατρίδης, φιλόσοφος ἐξ ἐνδόξου ἀθηναϊκοῦ γένους, καί ἔζησε κατά τόν 2ο μ.Χ. αἰώνα ἐπί αὐτοκρατορίας Ἀδριανοῦ.
Ὁ Ἱερώνυμος ἔγραψεν ἐγκώμιον ἐξυψῶν αὐτόν ὡς Ἰσαπόστολον. Ἐμυήθη τήν εὐσέβειαν εἰς Χριστόν, παρά τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καί τοῦ Ἁγίου Ἰεροθέου. Ἔγραψεν εἰς τόν Ἀδριανόν ἀπολογίαν ὑπέρ τῶν διωκωμένων Χριστιανῶν. Ἐδιώχθη καί ἐπειδή ἔλειπεν ὁ Ἀδριανός μετέβη εἰς τήν Ρώμην καί ἀπηλογήθη.
Κατόπιν μετεφέρθη εἰς Ἀθήνας ὅπου ἐμαρτύρησεν, κρεμασθεῖς εἰς τήν κοίλην της ἀγορᾶς τῶν Ἀθηνῶν, τήν 13ην Σεπτεμβρίου τοῦ 120 μ.Χ. κατά τό παλαιόν συναξάριον τό ὁποῖον μετεφράσθη εἰς τά λατινικά παρά τοῦ Ἱερωνύμου.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx