Μνήμη τῆς Γ’ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου (9 Σεπτεμβρίου)

18υγκροτήθηκε στά χρόνια τοῦ Θεοδοσίου τοῦ Μικροῦ τό 413 μ.Χ. ἐναντίον τοῦ Κωνσταντινουπόλεως Νεστορίου, ὁ ὁποῖος ἔλεγε ὅτι ὁ Χριστός δέν εἶναι σαρκωμένος Θεός, ἀλλά τέλειο ἀνθρώπινο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ.
Ἡ Γ’ Οἰκουμενική Σύνοδος ἔγινε στήν Ἔφεσο καί τήν ἀποτελοῦσαν 200 Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας.

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx

Ἀπολυτίκιον. Ἦχος γ’. Θείας πίστεως.
Θείῳ Πνεύματι, ἐν τῇ Ἐφέσῳ, συνεκρότησαν, Σύνοδον Τρίτην, οἱ θεοφόροι Πατέρες καί ἅγιοι, καί Νεστορίου ἑλόντες τήν αἵρεσιν, τήν Θεοτόκον σαφῶς ἀνεκήρυξαν· οὓς ὑμνήσωμεν, συμφώνοις ᾠδαῖς καί ᾄσμασι, δοξάζοντες Χριστόν τόν πολυέλεον.

Κοντάκιον. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τοῦ Παρακλήτου ἐπινεύσει τῇ θείᾳ, ἐν τῇ Ἐφέσῳ συνελθόντες Πατέρες, καί τήν σεπτήν καί Τρίτην θείαν Σύνοδον, πίστει συγκροτήσαντες, ἐν αὐτῇ Νεστορίου, ἅπασαν τήν αἵρεσιν, καί τό ἔκφυλον δόγμα, καταβαλόντες δόγμασι σεπτοῖς, τήν Ἐκκλησίαν τοῦ Χριστοῦ ἐστηρίξατε.

Μεγαλυνάριον.
Χαίρετε Πατέρες πανευκλεεῖς, οἱ τοῦ Νεστορίου, καταισχύναντες τήν φωνήν, καί ἐν τῇ Συνόδῳ, τῇ Τρίτῃ τόν Σωτῆρα, καί τήν τεκοῦσαν Τοῦτον, λαμπρῶς κηρύξαντες.


Εκτύπωση   Email