Ἅγιοι Ζήνων καὶ Ζηνᾶς οἱ Μάρτυρες (22 Ιουνίου)

15ἱ Ἅγιοι Μάρτυρες Ζήνων καί Ζηνᾶς κατάγονταν ἀπό τή Φιλαδέλφεια τῆς Ἀραβίας καί ἄθλησαν ἐπί τῆς βασιλείας Μαξιμιανοῦ (286 – 305 μ.Χ.). Ὁ μέν Ζήνων ἦταν στρατιώτης, ὁ δέ Ζηνᾶς δοῦλός του. Ἐπιθυμώντας νά ζήσει κατά Χριστόν ζωή, διεμοίρασε στούς φτωχούς τά ὑπάρχοντά του, ἀπελευθέρωσε τούς δούλους του, καί, ἀφοῦ προσῆλθε ἐνώπιον τοῦ ἡγεμόνος Μαξίμου, τόν ἔλεγξε γιά τήν ἀπιστία αὐτοῦ. Ὀργισθεῖς ὁ ἡγεμόνας, τόν συνέλαβε καί τόν ἐνέκλεισε στή φυλακή μέ τόν οἰκέτη του Ζηνᾶ. Μετά ἀπό σκληρά βασανιστήρια, ἔδωσε ἐντολή καί ἀπέκοψαν τίς κεφαλές αὐτῶν.
Ἡ Σύναξις αὐτῶν ἐτελεῖτο «ἐν τῷ μαρτυρείῳ τοῦ ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τῷ ὄντι ἐν τῷ Κυπαρισσίῳ».

Πηγή: http://www.synaxarion.gr/gr/index.aspx


Εκτύπωση   Email