Κυριακή της Πεντηκοστής - Βυρηττός 1964 (Στανίτσας)

Pentikosti 02