"Δύο Καὶ Πονηρὰ", "Ἕκαστον Μέλος", "Σταυρωθέντος Σου Χριστέ" [ψάλλει χορός Βατοπαιδινών πατέρων]

Stavrwsis 04

 


Εκτύπωση   Email