Τεύχος 486  31 Ιουλίου 2020

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

    

    

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 – Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (χορτασμός πεντακισχιλίων)
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (α΄ 10 – 17)

[Οὐ γὰρ ἀπέστειλέ με Χριστὸς βαπτίζειν, ἀλλ᾿ εὐαγγελίζεσθαι, οὐκ ἐν σοφίᾳ λόγου, ἵνα μὴ κενωθῇ ὁ σταυρὸς τοῦ Χριστοῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 14 – 22)
[Ο χορτασμός πεντακισχιλίων ανδρών με πέντε άρτους και δύο ιχθύες.]

            

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020

   Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Β΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (α΄ 10 – 19)

[Οὐ γὰρ σεσοφισμένοις μύθοις ἐξακολουθήσαντες ἐγνωρίσαμεν ὑμῖν τὴν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ δύναμιν καὶ παρουσίαν, ἀλλ᾿ ἐπόπται γενηθέντες τῆς ἐκείνου μεγαλειότητος.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 1 – 9)
[Η Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτήρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
.]

    

   

Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Κύριος περιπατών επί της θαλάσσης)
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (γ΄ 9 – 17)
[Οὐκ οἴδατε ὅτι ναὸς Θεοῦ ἐστε καὶ τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ οἰκεῖ ἐν ὑμῖν;]

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιδ΄ 22 – 34)
[Ὀλιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;]

 

Σάββατο 15 Αυγούστου 2020
ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία
.]

                

    

Κυριακή 16 Αυγούστου 2020 – Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(Θεραπεία σεληνιαζομένου νέου)
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 9 – 16)

[ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιζ΄ 14 – 23)
[ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ, μετάβηθι ἐντεῦθεν ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται, καὶ οὐδὲν ἀδυνατήσει ὑμῖν.]
          

       

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)
[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]

Πανήγυρις του καθεδρικού Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργού

        

Από το Σάββατο 1 Αυγούστου, έως και το πρωί του Σαββάτου 22 Αὐγούστου 2020, θα τελούνται καθημερινά:
7:00 π.μ. Όρθρος και Θεία Λειτουργία
6:30 μ.μ. Εσπερινός και Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο

Πρόσκλησις

                   
Τιμῶντες εὐλαβῶς τήν ἀπόδοση τῆς ἑορτῆς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, στόν πανηγυρίζοντα Καθεδρικό Ἱερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργοῦ,
οἱ Ἱερεῖς, τό Ἐκκλησιαστικό Συμβούλιο καί οἱ συνεργάτες αὐτοῦ
σᾶς προσκαλοῦμε
νά συμμετάσχετε στίς λατρευτικές ἐκδηλώσεις,
πού θά πραγματοποιηθοῦν τό διήμερο 22 και 23 Αὐγούστου 201
9

theotokos2

Λατρευτικό πρόγραμμα Ἱεράς Πανηγύρεως

 

Σάββατο 22 Αὐγούστου 2020
7:00 μ.μ. Ὁ Μέγας Πανηγυρικός Ἀρχιερατικός Ἑσπερινός, μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος.
9.15 μ.μ. λιτάνευση τοῦ Ἱεροῦ Ἐπιταφίου τῆς Παναγίας καί τῆς Ἱεράς Εἰκόνος τῆς Φανερωμένης [το πρόγραμμα της λιτανείας θα ανακοινωθεί την εβδομάδα της πανηγύρεως, με βάση τις σχετικές οδηγίες που αναμένεται να δοθούν, λόγω της πανδημίας του COVID-19].
Μέ τήν ἐπιστροφή μας ἀπό τήν ἱερά λιτανεία:
Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
11.00 μ.μ. Ἱερά Ἀγρυπνία (μέχρι 1.30 π.μ.)
     
Κυριακή 23 Αὐγούστου 2020
7.00 π.μ.Ὄρθρος καί ἡ Πανηγυρική Ἀρχιερατική Θεία Λειτουργία

7.00 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός μεθέορτος Ἑσπερινός - μετ’ Ἀρτοκλασίας καί θείου κηρύγματος - καί ἡ Ἱερά Παράκλησις πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
         
Ἀπολυτίκιον Ἱεροῦ Ναοῦ
Ἦχος πλ. δ΄.
Ποίημα Δανιήλ ἐπισκόπου Βονίτζης (+1852), Πρωτεύοντος ἐν τῇ Ἱερᾷ Μονῇ τῆς Πεφανερωμένης
Ἐν τῷ Ναῷ σου Παρθένε πόθῳ προστρέχοντες καί προσκυνοῦντες τήν θαυμαστήν σου Εἰκόνα, μετ'εὐλαβείας ἀντλοῦμεν τάς χάριτας· καί δι'αὐτῆς ἔκ τε σεισμοῦ, λιμοῦ, λοιμοῦ, αὐχμοῦ καί νόσων, ταῖς πρεσβείαις σου σωζόμεθα.
    
Έτερον Ἀπολυτίκιον
Εικών ηλιόμορφε Φανερωμένη σεπτή, αγκάλαις κατέχουσα τον του παντός Ποιητήν, την ποίμνην σου φύλαττε. Έχουσα τας ακτίνας των λαμπρών Σου θαυμάτων, φρούρει την πόλιν Σου αεί, ταις ακοιμήτοις πρεσβείαις Σου.

      

 

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

ΑΠΟΤΟΜΗ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΙΜΙΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ (νηστεία)
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιγ΄ 25 – 32)

[Ἀποτομή Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου.]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (στ΄ 14 – 30)
[Ἀποτομή Κεφαλῆς Τιμίου Προδρόμου
.]

           

                 

Διαβάστε το αναλυτικό
Πρόγραμμα λατρευτικών εκδηλώσεων Δεκαπενταύγουστου

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΜΗΝΑ

«Η Θεοσκέπαστη»

του Ηλία Βενέζη

               

theotokos2[...] Άξαφνα ψίθυρος σιγανότατος, ψαλμωδία κατανυκτική, φωνή ικέτις, μπερδεύοντας με τη φωνή της ερημίας και της θαλάσσης, έφτασε στ' αυτιά μας. Xείλη γυναικεία έψελναν ύμνους χριστιανικούς. Kάτω απ' τα ερείπια του κάστρου των Φράγκων, η ταπεινή μελωδία της Oρθοδοξίας, βεβαίωση της συνέχειας, τι συγκίνηση που ήταν!
Σαν να μας έσεισε αγέρας βίαιος. Kάμαμε ακόμα λίγα βήματα. Kαι τότε πρόβαλε μπρος στα μάτια μας, όραμα θαμπωτικό, αλησμόνητο για πάντα, άσπρο, πάλλευκο: η "Θεοσκέπαστη". Πάνω απ' τα κρεμαστά νερά, στον άγριο βράχο, πάνω απ' το ηφαίστειο.
Oι ύμνοι τώρα έρχονται πιο καθαροί. Προχωρήσαμε, μπήκαμε στη Θεοσκέπαστη. Κατακάθαρο, γυμνό, κατάγυμνο ήταν το ξωκκλήσι, καθώς όλα τα ξωκκλήσια των Eλλήνων. Mονάχα ένα ξυλόγλυπτο, παλιό, παμπάλαιο τέμπλο. Και μπρος στο Iερό, κάτω απ' το φαγωμένο τέμπλο, γονατισμένες πάνω στις πλάκες, με σκυφτό κεφάλι, αποτραβηγμένες στη δέησή τους, μονάχες με τον εαυτό τους και με το Θεό, ξιπόλυτες, οι μαυροφορεμένες γυναίκες, που είχαμε δει από μακριά, έψελναν. H μια διάβαζε τα τροπάρια απ' τη Σύνοψη, οι άλλες, οι αγράμματες, μουρμούριζαν μαζί της. Eίχαν ανάψει τα καντήλια, έξω ήταν το πέλαγο, τα "συστήματα των υδάτων", όλα ήταν κατάνυξη κ' ερημιά. Oι γυναίκες λέγαν την Aκολουθία του Mικρού Παρακλητικού Kανόνος:
"Προστασίαν και σκέπην ζωής εμής τίθημι σε, Θεογεννήτορ Πάρθενε, συ με κυβέρνησον προς τον λιμένα σου". "Διάσωσον από κινδύνων τους δούλους σου, Θεοτόκε, ότι πάντες μετά Θεόν εις σε καταφεύγομεν".
Άκουσαν τα βήματά μας, μα ήταν σα να μην είμαστε, μήτε καν γύρισαν προς τα εμάς. Έτσι πάντα: σκυφτές, γονατισμένες, πνιγμένες στα μαύρα, ικέτιδες.
Mας συνεπήρε κι εμάς το μυστήριο, η κατάνυξη, γινήκαμε σε λίγο μαζί τους ένα, προσευχηθήκαμε κι εμείς για ό,τι αγαπούμε και για τους ανθρώπους.
Σαν τέλειωσε η Παράκληση κι οι γυναίκες σηκωθήκαν απ' τις πλάκες, ωχρές, γαλήνη ήταν στο πρόσωπό τους πολλή. Mας τριγυρίσανε, είπαν τα δικά τους, είπαμε τα δικά μας. H μια είχε παιδί σκοτωμένο στον πόλεμο, η άλλη έχει γιο στο στρατό, η άλλη έχει γιο που ταξιδεύει στη θάλασσα. Kάθε χρονιά έχουνε τάμα να πάρουν βόλτα όλο το νησί, με τα πόδια, ν' ανάψουν τα καντήλια στα ξωκκλήσια. Έτσι ξεκινήσανε και φέτος. Mε τα χαράματα πέσαν στο δρόμο απ' τον Πύργο, ξιπόλυτες, κι η σκόνη σκέπαζε τα σκληρά, τυραγνισμένα πόδια τους. Tώρα, ύστερα απ' τη χάρη της, μετά τη Θεοσκέπαστη, θ' ανηφορίζαν για τ' άλλα τα ξωκκλήσια, κατά τα δυτικά.
Bγάλανε απ' το μπογαλάκι τους το γιόμα τους, ψωμί σταρένιο, τις μικροσκοπικές ντομάτες της Σαντορίνης, ψαράκια της τράτας τηγανητά. "Ήντλησαν" νερό απ' τη μικρή στέρνα, νερό βρόχινο, μας φιλέψαν νερό και ψωμί. Δε θέλαμε να τους το στερήσουμε που το είχαν λιγοστό - το ψωμί και το νερό. Mα επιμένανε να το πάρουμε κοιτάζοντάς μας παρακαλεστικά μες στα μάτια, σαν να το γυρεύαν για χάρη.
"Tώρα μας ένωσε η Θεοσκέπαστη", είπαν.
                   

Βρείτε το άρθρο και εδώ   

    

Διαβάστε επίσης:

  
Η Παναγιά της Ελληνικής Ποίησης

 

09082013 9

 

ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΤΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑΤΑ:

    

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020 – Η΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (χορτασμός πεντακισχιλίων)

Κυριακή Η΄ Ματθαίου (ιδ΄ 14-22), του Πρωτοπρ. Γεωργίου Σούλου

Λόγος εις τους εκ πέντε άρτων τραφέντας πεντακισχιλίους, του Οσίου πατρός ημών Βασιλείου, Επισκόπου Σελευκείας

Κυριακή Η΄ Ματθαίου - Ο χορτασμός των πεντακισχιλίων, [Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+)]

Πάντες ὑμεῖς εἷς ἐστε ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ (Γαλ. γ΄ 23 – δ΄ 5), Μήνυμα κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, του Μακ. Αρχιεπ. Αθηνών & πάσης Ελλάδος Χριστοδούλου (+) (2002)

   

Πέμπτη 6 Αυγούστου 2020 – Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ

Λόγος εις την Μεταμόρφωσιν του Σωτήρος, Αγίου Λουκά Αρχιεπισκόπου Κριμαίας (1956)
Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος Χριστού, Προσεγγίσεις στην εορτή

    

Κυριακή 9 Αυγούστου 2020 – Θ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Κύριος περιπατών επί της θαλάσσης)

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - «Ολιγόπιστε! εἰς τί ἐδίστασας;»

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14, 22-34) - Ο Πέτρος περιπατών επί της θαλάσσης

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - «Κύριε, σῶσον με»

Κυριακή Θ΄ Ματθαίου - Η πίστη που σώζει

«Ουκ οίδατε ότι ναός Θεού έστε καί τό πνεύμα τού Θεού οικεί εν υμίν;» (Α' Κορ. γ', 16)

  

Σάββατο 15 Αυγούστου 2020 – ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Άξιον εστίν...», Αρχιμ. Βασιλείου, Προθηγουμένου Ι. Μονής Ιβήρων

«Η των απελπισμένων μόνη ελπίς», Μοναχού Μωυσέως Αγιορείτου

Κάθε Δεκαπενταύγουστος κι ένα… δημοψήφισμα, του π. Αθανασίου Γιουσμά

Εγκώμιον στη Κοίμηση της Θεοτόκου, Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Για τη Θεομήτορα, Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου
Η χαρά των χριστιανών, του Φώτη Κόντογλου

   

Και άλλα πολλά και ψυχωφέλημα για το Πάσχα του Καλοκαιριού, στο ειδικό αφιέρωμά μας στον Δεκαπενταύγουστο
   

Κυριακή 16 Αυγούστου 2020– Ι΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Θεραπεία σεληνιαζομένου νέου)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΑΤΘΑΙΟΥ Ι΄ - Η δύναμη της πίστης (Ματθ. ιζ΄ 14-23), του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς

 

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

«Απόδοσις Κοιμήσεως της Θεοτόκου», του Αρχιμανδρίτου π. Συμεών Βενετσιάνου, προϊσταμένου του Ι. Ναού μας

  

Δευτέρα 24 Αυγούστου 2020 – Μνήμη Αγίου Κοσμά του Αιτωλού
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Α'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Β'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Γ'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Δ'
Αγίου Κοσμά του Αιτωλού - ΔΙΔΑΧΗ Ε'

                                         
κι επειδή… οι καλοκαιρινές διακοπές μας δίνουν την ευκαιρία ν’ αφιερώσουμε λίγο χρόνο σ’ όλα όσα τον υπόλοιπο χρόνο…
παραμελούμε:

Η παραμελημένη συζυγία μας και οι επιπτώσεις στα παιδιά μας , π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Βίος ανεόρταστος; , π. Αντώνιος Καλιγέρης

Τα μυστικά της καλής επικοινωνίας, ή όλα όσα δυσκολευόμαστε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τις σημαντικές, προσωπικές μας σχέσεις, π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Επικοινωνία - Διάλογος - Ψυχική επαφή. Τι είναι αυτά; , π. Ιωάννης Καλογερόπουλος

Θέλω κάποιος να με αγαπήσει γι’ αυτό που είμαι , Γρηγόρης Βασιλειάδης - Ψυχολόγος

κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα, χρήσιμα και ψυχωφελή, στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου: «Για το γάμο & την οικογένεια».

  

ή τηρούμε απλά σαν μια συνήθεια:

Γιατί εκκλησιάζομαι;

Θεία Λειτουργία: έργο του λαού του Θεού

Οι λειτουργικοί τύποι που έχουμε σήμερα στην Εκκλησία μας

Οι Ιερές Ακολουθίες της Εκκλησίας μας (τακτικές και έκτακτες)

κι άλλα πολλά ενδιαφέροντα, χρήσιμα και ψυχωφελή, στην ενότητα του δικτυακού μας τόπου: «Ορθόδοξη λατρεία».
  

Και… μη λησμονούμε ότι, έχουμε ανάγκη την προσευχή να μας συντροφεύει ακόμα και στις διακοπές:

Η προσευχή όπλο ισχυρό, του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου

  

Καλό Δεκαπενταύγουστο!!!

                                              

                    

        

Κυριακή 2 Αυγούστου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Πρωτομάρτυρα Στεφάνου
Ἡ Ὁσία Φωτεινὴ ἡ Φώτου ἡ Κυπρία
                              

     

Δευτέρα 3 Αυγούστου

Οἱ Ὅσιοι Δαλμάτιος, Φαῦστος, καὶ Ἰσαάκιος

Ἡ Ἁγία Σαλώμη ἡ Μυροφόρος
Ἡ Ὁσία Θεοκλητῶ ἡ Θαυματουργός

                           

    

Τρίτη 4 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Ἑπτὰ Παῖδες ἐν Ἐφέσῳ
Ἡ Ὁσία Εὐδοκία ἡ Μάρτυς καὶ ἡ ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων της
                    

     

Τετάρτη 5 Αυγούστου

metamorfosis

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως Σωτῆρος Χριστοῦ
Ἡ Ἁγία Νόννα (μητέρα του Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου)
Ὁ Ἅγιος Εὐσίγνιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χρῆστος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴν Πρέβεζα
Ὁ Ὅσιος Εὐγένιος ὁ Αἰτωλὸς

                             

       

Πέμπτη 6 Αυγούστου

 

Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ

                                            

             

Παρασκευή 7 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Δομέτιος ὁ Μάρτυρας ὁ Πέρσης καὶ οἱ δυὸ μαθητές του
Ὁ Ὅσιος Ὢρ
Ὁ Ὅσιος Νικάνωρ ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Μίκαλλος

                                    

         

Σάββατο 8 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Μύρων

Ὁ Ἅγιος Αἰμιλιανὸς ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Κυζίκου
Ὁ Ἅγιος Τριαντάφυλλος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Ζαγορά
Ὁ Ἅγιος Ἀναστάσιος ὁ Μάρτυρας ἀπὸ τὴ Βουλγαρία

                                    

         

Κυριακή 9 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Ματθίας ὁ Ἀπόστολος
Οἱ Ἅγιοι Δέκα Μάρτυρες ποὺ μαρτύρησαν στὴ Χάλκη

                              

     

Δευτέρα 10 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Λαυρέντιος ὁ ἀρχιδιάκονος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ξύστος καὶ Ἰππόλυτος
                           

    

Τρίτη 11 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Νήφων Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ἅγιος Εὖπλος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Διάκονος
Ἀνάμνηση Θαύματος Ἁγίου Σπυρίδωνα
Οἱ Ἅγιοι Ἀναστάσιος Πανερὰς καὶ Δημήτριος ὁ Μπεγιάζης οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἰᾶς ἡ Μάρτυς
                    

     

Τετάρτη 12 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Φώτιος καὶ Ἀνίκητος οἱ Μάρτυρες
                             

       

Πέμπτη 13 Αυγούστου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ὁσίου Μαξίμου τοῦ Ὁμολογητοῦ
Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Βασίλισσα (μετονομασθείσα σε Μοναχὴ Ξένη)
Ἡ Ἁγία Εὐδοκία ἡ βασίλισσα

                                            

               

Παρασκευή 14 Αυγούστου

Προεόρτια (παραμονή) τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου
Ὁ Προφήτης Μιχαίας
Ὁ Ἅγιος Μάρκελλος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀπαμείας
Ὁ Ἅγιος Οὐρσίκιος ὁ Μάρτυρας

 

               

Σάββατο 15 Αυγούστου

Ἡ Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου

                                    

         

Κυριακή 16 Αυγούστου

 

Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής, ο εν Κεφαλληνία
Ὁ Ἅγιος Διομήδης
Μνήμη εἰσόδου τῆς ἀχειροτεύκτου μορφῆς τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ Ἐρικούσιος
Ὁ Ἅγιος Σταμάτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἀπόστολος ὁ Μάρτυρας ὁ Νέος

                              

     

Δευτέρα 17 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Μύρων ὁ Μάρτυρας

Οἱ Ἅγιοι Παῦλος καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοίς Μαρτυρήσαντες (δήμιοι)

Ὁ Ἅγιος Δημήτριος ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ Μοναχὸς

                           

    

Τρίτη 18 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Φλῶρος καὶ Λαῦρος οἱ Μάρτυρες

Ὁ Ὅσιος Σωφρόνιος  ὁ Ἁγιορείτης

Οἱ Ἅγιοι Ἔρμος (ἢ Ἑρμῆς), Σεραπίων καὶ Πολύαινος οἱ Μάρτυρες

                    

     

Τετάρτη 19 Αυγούστου

Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Θαυματουργός ὁ Νέος
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Στρατηλάτης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 2.593 Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος, Ἀγάπιος καὶ Θέκλα οἱ Μάρτυρες

                             

       

Πέμπτη 20 Αυγούστου

Ὁ Προφήτης Σαμουὴλ
Ὁ Ἅγιος Λούκιος ὁ βουλευτὴς

                                            

               

Παρασκευή 21 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Θαδδαῖος ὁ Ἀπόστολος
Ἡ Ἁγία Βάσσα ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τέκνα αὐτῆς
                         

               

Σάββατο 22 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Ἀγαθόνικος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ Πυρσῷ τῆς Εὐρυτανίας
Ἡ Ὁσία Ἀνθοῦσα καὶ οἱ σὺν αὐτῇ
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Ὢρ καὶ Ὀρόψις οἱ Μάρτυρες

                                    

         

Κυριακή 23 Αυγούστου

theotokos11

Απόδοσις Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου

Ὁ Ἅγιος Λοῦππος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Εἰρηναῖος ὁ Μάρτυρας Ἐπίσκοπος Σιρμίου

                              

     

Δευτέρα 24 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλὸς
Ὁ Ἅγιος Εὐτυχὴς ὁ Ἱερομάρτυρας μαθητὴς τοῦ Ἁγίου Ἰωάννη Θεολόγου

                           

    

Τρίτη 25 Αυγούστου

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Βαρθολομαίου Ἀποστόλου
Ὁ Ἅγιος Τίτος ὁ Ἀπόστολος
                    

     

Τετάρτη 26 Αυγούστου

Οἱ Ἅγιοι Ἀδριανὸς καὶ Ναταλία οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι 23 Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἀδριανός ὁ Μάρτυρας

                             

       

Πέμπτη 27 Αυγούστου

Ὁ Ἅγιος Φανούριος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ποιμὴν
Ὁ Ἅγιος Λιβέριος ὁ Ὁμολογητής Πάπας Ρώμης
Ὁ Ἅγιος Ὅσιος Ἐπίσκοπος Κορδούης τῆς Ἱσπανίας

                                            

               

Παρασκευή 28 Αυγούστου

Ὁ Ὅσιος Μωϋσῆς ὁ Αἰθίοπας
Ὁ Ἅγιος Ἐζεκίας ὁ Δίκαιος Βασιλιὰς

                                            

               

Σάββατο 29 Αυγούστου (νηστεία)

Ἀποτομὴ Κεφαλῆς Ἰωάννου Προδρόμου
Ὁ Ἅγιος Ἀρκάδιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ἀρσινόης Κύπρου

                                    

   

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ