Τεύχος 297  30 Σεπτεμβρίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 2 Οκτωβρίου 2016 – Β΄ ΛΟΥΚΑ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 6–15)

[Ἔχομεν δὲ τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν, ἵνα ἡ ὑπερβολὴ τῆς δυνάμεως ᾖ τοῦ Θεοῦ καὶ μὴ ἐξ ἡμῶν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (στ΄ 31–36)

[Καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως.]

           

       

  

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 2016 – ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΡΕΟΠΑΓΙΤΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (ιζ΄ 16 – 34)

[Καὶ οὕτως ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου αὐτῶν. Τινὲς δὲ ἄνδρες κολληθέντες αὐτῷ ἐπίστευσαν, ἐν οἷς καὶ Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης καὶ γυνὴ ὀνόματι Δάμαρις καὶ ἕτεροι σὺν αὐτοῖς.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιγ΄ 44 – 54)

[Πᾶς γραμματεὺς μαθητευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ παλαιά.]
            
                           

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Με παρρησία και ευγνωμοσύνη [Β΄ Κορ. δ΄ 6-15]»

                  

1. Ὁ κρυμμένος θησαυρὸς
Τὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα τῆς σημερινῆς Κυριακῆς ἀναγινώσκεται πρὸς τιμὴν μεγάλων Αγίων, που με τη ζωή και τη μαρτυρία τους λάμπρυναν το στερέωμα της Εκκλησίας τοῦ Κυρίου μας.
Στὴν περικοπὴ αὐτὴ ἀπὸ τὴν Β΄ πρὸς Κορινθίους ἐπιστολὴ ὁ ἀπόστολος Παῦλος ὁμιλεῖ γιὰ τὸν ἀνεκτίμητο θησαυρὸ ποὺ κατέχουν οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοι καὶ κατ’ ἐπέκτασιν, ὅλοι οἱ πιστοί. Ποιὸς εἶναι αὐτὸς ὁ θησαυρός; Εἶναι τὸ ὅτι μὲ τὸν φωτισμὸ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ ἀναγνωρίσαμε ὅτι ὁ Χριστὸς εἶναι Θεός, καὶ στὸ Πρόσωπό Του λάμπει ἡ θεϊκὴ δόξα. Καὶ τὸ θαυμαστὸ εἶναι, γράφει ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, ὅτι «ἔχομεν τὸν θησαυρὸν τοῦτον ἐν ὀστρακίνοις σκεύεσιν». Δηλαδή, ἔχουμε τὸν θησαυρὸ τῆς πίστεως στὴ θεότητα τοῦ Χριστοῦ, ποὺ ἡ φωτιστικὴ χάρις τοῦ Ἁγίου Πνεύματος μᾶς ἀπεκάλυψε, μέσα στὰ σώματά μας, τὰ ἀδύναμα σὰν πήλινα εὔθραυστα δοχεῖα. Δῶρο τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτὴ ἡ σωτήρια γνώση. Ὁ Θεὸς λάμπει τὸν φωτισμό Του στὶς καρδιές μας καὶ μᾶς ἀποκαλύπτει τὴ θεϊκὴ δόξα τοῦ Χριστοῦ μας.
Ἡ καρδιά μας πλημμυρίζει ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Αὐτὴ ἡ χάρις, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός, μᾶς συνοδεύει «ἀνεκφοιτήτως», δηλαδὴ μονίμως, καὶ συνεχίζει νὰ ὑπάρχει καὶ στὶς ψυχὲς καὶ στὰ σώματά μας καὶ μάλιστα τῶν ἁγίων ἀκόμη καὶ μετὰ τὸν θάνατό τους. Γι’ αὐτὸ ἀκριβῶς τὰ ἅγια Λείψανα εὐωδιάζουν ἢ ἄλλοτε μυροβλύζουν. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ Ἐκκλησία μας τιμᾶ τὰ ἱερὰ Λείψανα καὶ τὰ διαφυλάττει ὡς πολύτιμο θησαυρὸ γιὰ νὰ τὰ ἀσπάζονται οἱ πιστοὶ χριστιανοὶ καὶ νὰ λαμβάνουν χάρη, δύναμη καὶ ἁγιασμό. Χαρακτηριστικὸ παράδειγμα ἡ Τιμία Κεφαλὴ τοῦ Προδρόμου τὴν ὁποία «ὡς θεῖον θησαύρισμα, ἐγκεκρυμμένον τῇ γῇ Χριστὸς ἀπεκάλυψε» καὶ γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ σήμερα ἑορτάζουμε καὶ πανηγυρίζουμε.
2. Ἡ θαρραλέα ὁμολογία
Ἕνα ἀπὸ τὰ χαρακτηριστικὰ σημεῖα τῆς ζωῆς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων ἦταν τὸ θάρρος ποὺ εἶχαν νὰ κηρύττουν τὴν ἀλήθεια τοῦ Εὐαγγελίου καὶ νὰ ὁμολογοῦν τὸν Χριστὸ ὡς Σωτήρα καὶ Λυτρωτή. Τὸ ἐπισημαίνει καὶ αὐτὸ ὁ ἀπόστολος Παῦλος: «Ἔχοντες τὸ αὐτὸ πνεῦμα τῆς πίστεως κατὰ τὸ γεγραμμένον, ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα, καὶ ἡμεῖς πιστεύομεν, διὸ καὶ λαλοῦμεν», γράφει. Ἐπειδὴ ἔχουμε τὸ ἴδιο Ἅγιον Πνεῦμα ποὺ μᾶς στηρίζει στὴν πίστη, ὅπως παλιότερα τὸ εἶχε καὶ ὁ Δαβίδ, γι’ αὐτὸ καὶ ἔγραψε «ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα», ἔτσι κι ἐμεῖς πιστεύουμε, καὶ γι’ αὐτὸ θαρραλέα ὁμολογοῦμε καὶ κηρύττουμε τὸν λόγο τῆς πίστεώς μας.
Πράγματι κάνει ἐντύπωση ἡ δυνατὴ πίστη καὶ ἡ θαρραλέα ὁμολογία τῶν ἁγίων Ἀποστόλων, οἱ ὁποῖοι δὲν δίσταζαν νὰ ὁμιλοῦν μπροστὰ στοὺς Ἰουδαίους ἄρχοντες ἀλλὰ καὶ σὲ φανατικοὺς εἰδωλολάτρες, καὶ μάλιστα παρὰ τὶς κακουχίες, τοὺς κινδύνους καὶ τὶς διώξεις ποὺ ἀντιμετώπιζαν. Μὲ ἀκατάβλητο θάρρος καὶ ἐντυπωσιακὴ παρρησία κήρυττε καὶ ὁ Τίμιος Πρόδρομος. Χωρὶς νὰ ὑπολογίζει τὸν ἑαυτό του, τολμοῦσε νὰ ἐλέγχει ἀκόμη καὶ τὸν βασιλιὰ Ἡρώδη γιὰ τὴν παράνομη ζωή του.
Καθὼς βλέπουμε τὴν τεράστια ἄγνοια καὶ τὴ φοβερὴ σύγχυση ποὺ ἐπικρατεῖ στὸν σύγχρονο κόσμο, ἀντιλαμβανόμαστε τὴν ἀνάγκη γιὰ δυναμικὴ καὶ ξεκάθαρη μαρτυρία ὀρθῆς πίστεως καὶ ζωῆς. Ἂς μὴ δειλιάζουμε λοιπόν, κι ἂς μὴ φοβόμαστε τὶς τυχὸν εἰρωνεῖες ἢ ἀντιδράσεις. Τὸ ἴδιο Ἅγιο Πνεῦμα ποὺ ἐνέπνεε τὸν προφήτη Δαβίδ, τὸν Τίμιο Πρόδρομο, τοὺς ἁγίους Ἀποστόλους καὶ κάθε Ἅγιο, θὰ κινεῖ, θὰ ἐμπνέει καὶ θὰ φωτίζει καὶ τὴ δική μας ψυχὴ γιὰ νὰ ὁμολογοῦμε τὴν πίστη μας «ἔργῳ καὶ λόγῳ»!
3. Εὐγνώμονες ψυχὲς
Κάθε εὐλογία τοῦ Θεοῦ στὴ ζωή μας ὀφείλουμε νὰ τὴν δεχόμαστε μὲ δοξολογητικὴ διάθεση καὶ ὁλοκάρδια εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν ἅγιο Θεό. Αὐτὸ ἐπισημαίνει κι ὁ ἅγιος Ἀπόστολος, ὁ ὁποῖος λέει ὅτι γι’ αὐτὸ ἀφηγεῖται στοὺς χριστιανοὺς τῆς Κορίνθου ἀπὸ πόσους κινδύνους ἔσωσε ὁ Θεὸς καὶ αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους Ἀποστόλους, γιὰ νὰ δοξάσουν περισσότεροι τὸν Θεό· «ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ τῶν πλειόνων τὴν εὐχαριστίαν περισσεύσῃ εἰς τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ»· δηλαδή, ἡ εὐεργεσία τοῦ Θεοῦ νὰ γίνει εὐεργεσία καὶ χάρη ὅλων τῶν χριστιανῶν. Ἔτσι ἡ εὐχαριστία πρὸς τὸν Θεὸ θὰ πλεονάζει καὶ θὰ περισσεύει, γιὰ νὰ δοξάζεται τὸ ὄνομά Του.
Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ μὴ λησμονοῦμε τὶς εὐεργεσίες τοῦ Θεοῦ. Νὰ τὶς ἀναφέρουμε μὲ εὐγνωμοσύνη στὴν προσευχή μας ἀλλὰ καὶ νὰ τὶς μοιραζόμαστε μὲ τοὺς ἀδελφούς μας γιὰ νὰ ἀπευθύνεται ἀπὸ ὅλους θερμὴ εὐχαριστία πρὸς τὸν πανάγαθο Θεὸ καὶ νὰ δοξάζεται τὸ τρισάγιο ὄνομά Του.

Πηγή: "Ο ΣΩΤΗΡ"

Βρείτε το άρθρο και εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

ΕΙΣ ΤΟ ΚΑΘΩΣ ΘΕΛΕΤΕ ΙΝΑ ΠΟΙΩΣΙΝ ΥΜΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ, Ὁμιλία τοῦ ἐν Ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης τοῦ Παλαμᾶ
Κυριακή Β΄ Λουκά: Η τέλεια Αγάπη, του Αγ. Νικολάου Βελιμίροβιτς
Η ΑΓΑΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ, του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (+), Ὁμιλία στόν Ἀμμότοπο (2/10/1994)
ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΛΟΥΚΑ - Αγάπη προς τους εχθρούς, το γνώρισμα τῶν χριστιανῶν [Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+), (2006)]
Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν οι άνθρωποι, και υμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως
Η αγάπη και η συγχώρηση των εχθρών
   
Κυριακή 2 Οκτωβρίου, μνήμη των Αγίων Κυπριανού και Ιουστίνης:
Η Μαγεία, του Οσίου Νικοδήμου του Αγιορείτου
«Περί μαγείας»
    

Ακούσματα:
Κυριακή Β΄Λουκά: Η εντολή της Αγάπης [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Κυριακή Β΄ Λουκά: Καθώς θέλετε ίνα ποιώσιν υμίν, ούτω και υμείς ποιείτε [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]
Κυπριανού και Ιουστίνης -
Απολυτίκιο (2 Οκτωβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
Διονυσίου Αρεοπαγίτου - Απολυτίκιο (3 Οκτωβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
       
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙΕ´ (Β´ Λουκᾶ)

   

      

Εθελοντική αιμοδοσία: ζήτημα ζωής!
                            

Αγαπητοί μας ενορίτες, Αγαπητέ μας αναγνώστη,
               
Παλιοί και νέοι αιμοδότες θα συγκεντρωθούν ακόμη μια φορά στις 16 Οκτωβρίου 2016 (από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι) για να στείλουν ένα μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Θα συγχρονίσουν τον παλμό της καρδιάς τους με το κάλεσμα της ενορίας Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού για να δώσουν με τρόπο έμπρακτο, ένα δυνατό μήνυμα αγάπης.
Χρόνια τώρα οι ειδικές υπηρεσίες της χώρας μας, καθημερινά σχεδόν, χτυπούν το σήμα κινδύνου: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΙΜΑ. Δεν αρκεί η ευαισθησία του Ελβετού για να σωθεί ο Ἐλληνας που το έχει ανάγκη. Χρειάζεται και η δική μας ευαισθησία, για τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, το παιδί μας. Το μήνυμα αυτό αφορά όλους μας. Το μέλλον της αιμοδοσίας, το δικό μας μέλλον βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια μας. Αν θέλεις να δώσεις με τρόπο υπεύθυνο ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, πάρε την απόφαση και έλα να συνταχθείς μαζί μας. Να γίνεις μέλος της τράπεζας αίματος. Η εγγραφή γίνεται δωρεάν. Με ένα «τσίμπημα» της βελόνας και δέκα λεπτά από τον ελεύθερο χρόνο σου, κάθε εξάμηνο, πληρώνεις τη συνδρομή σου.
Είσαι πάνω από 18 ετών; Έλα να δώσεις το παρόν, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, στη προσπάθειά μας, που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σήμαντρο» (Ελευθ. Βενιζέλου 59α στο Χολαργό), όπου συνεργείο αιμοδοσίας, από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, θα σε περιμένει μαζί μας.
Στην ενορία θα ανήκει η τιμή ότι σε παρακίνησε να κάνεις την αρχή. Σε σένα όμως η τιμή μιας προσφοράς με ανεκτίμητη αξία, αφού είναι προσφορά ζωής. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, ενώνονται οι δρόμοι μας. Ο αγώνας είναι πλέον κοινός.
Από την Επιτροπή Αιμοδοσίας της Φανερωμένης Χολαργού.

       

    

Την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου
αμέσως μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας
πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό μας
ο Αγιασμός για την έναρξη της νέας Κατηχητικής Χρονιάς
και ξεκίνησαν οι εγγραφές των παιδιών.

 


Με τη χάρη του Θεού άρχισε και πάλι η κατηχητική χρονιά στην ενορία μας.
Οι κατηχητές και οι κατηχήτριες μας, μαζί με τον Ιερέα νεότητος και τους υπόλοιπους συνεργάτες, μέσα σε κλίμα αγάπης, ελευθερίας, δημιουργικότητας και συντροφικότητας συμβάλλουν ώστε το Κατηχητικό να γίνει μια ζεστή φωλιά, ένα καταφύγιο, όπου τα παιδιά μας, οι νέοι μας, γνωρίζουν μέσα από οικοδομητικά θέματα, το λόγο του Θεού, έρχονται σε επαφή με τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, γνωρίζουν τους Αγίους της και την Παράδοσή της, ψάλλουν, τραγουδούν, ψυχαγωγούνται, εκφράζουν απορίες, συζητούν τους προβληματισμούς τους.
              

Οι συναντήσεις μας άρχισαν και πραγματοποιούνται στους φιλόξενους χώρους του Ιερού Ναού μας, κάθε Σάββατο και Κυριακή, με βάση τα τμήματα, ως εξής:
 

Σάββατο 5:00μ.μ.- 6:30μ.μ.:

  • Αγόρια Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού

  • Κορίτσια Γ’, Δ’, Ε’ & ΣΤ’ τάξεων Δημοτικού

  • Αγόρια Γυμνασίου-Λυκείου

  • Κορίτσια Γυμνασίου-Λυκείου

Κυριακή 10:30 π.μ.– 12:00 μ.:

  • Νήπια και παιδιά Α’& Β’ Δημοτικού
     

Οι εγγραφές συνεχίζονται! Μιλήστε με τους κατηχητές!
[Από φέτος, δυνατότητα εγγραφής και μέσω internet]
   
Μη χάσεις την ευκαιρία να ξανασυναντηθείς με τους παλιούς σου φίλους,
αλλά και να γνωρίσεις νέους!
  
Θέλω νά σᾶς μιλήσω γιά τά προπονητήρια πού ἑτοιμάζουν τούς νέους Ὀλυμπιονίκες μας
[Μήνυμα του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών & Πάσης Ελλάδος
κ. Ιερωνύμου Β΄επί τη ενάρξει της Νέας Κατηχητικής Χρονιάς 2016-2017]

                                    

 

  

        

       

Κυριακή 2 Οκτωβρίου

 

Οἱ Ἅγιοι Κυπριανὸς καὶ Ἰουστίνη
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἢ Χατζὴ–Γεώργιος

                                    

 
Δευτέρα
3 Οκτωβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Διονύσιος ὁ Ἀρεοπαγίτης
Ἡ Ἁγία Δάμαρις ἡ Ἀθηναία
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Χοζεβίτης ἐπίσκοπος Καισαρείας

                                    

         

Τρίτη 4 Οκτωβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Ἱερόθεος
Ὁ Ὅσιος Θεόδωρος Ταμασοῦ
Ἡ Ἁγία Δομνίνη ἡ Μάρτυς καὶ οἱ θυγατέρες αὐτῆς Βερνίκη καὶ Προσδόκη
Ὁ Ἅγιος Αὔδακτος (ἢ Ἄδαυκτος) ὁ Μάρτυρας καὶ ἡ θυγατέρα του Καλλισθένη

                              

     

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου

        

Ἡ Ἁγία Χαριτίνη
Ὁ Ἅγιος Ἐρμογένης ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ Θαυματουργὸς

                           

    

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου

           

Ὁ Ἅγιος Θωμᾶς ὁ Ἀπόστολος

                    

     

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου

     

Οἱ Ἅγιοι Σέργιος καὶ Βάκχος
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ὅσιοι 99 Πατέρες ποὺ ἀσκήτευσαν στὴν Κρήτη
Ὁ Ἅγιος Πολυχρόνιος ὁ Ἱερομάρτυρας

                             

       

Σάββατο 8 Οκτωβρίου

          

Ἡ Ὁσία Πελαγία
Ἡ Ἁγία Πελαγία ἡ Παρθένος

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ