Τεύχος 522 30 Απριλίου 2021    

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

Περιμένοντας, με ξεχωριστή λαχτάρα την Ανάσταση, τη 2η σε συνθήκες πανδημίας, αντικρίζουμε με ευλάβεια το βλέμμα του Εσταυρωμένου και παίρνουμε δύναμη!
Για να μη λείψει η αγάπη, για να γιγαντώσει η υπομονή, να εδραιωθεί η υπακοή, να μη γίνει αποξένωση η απομόνωση, να νικήσει και πάλι η ελπίδα!
Προσκυνοῦμέν σου τὰ Πάθη Χριστέ.
Δεῖξον ἡμῖν, καὶ τὴν ἔνδοξόν σου Ἀνάστασιν.


Οι Ιερείς και όλοι οι Συνεργάτες του Ιερού Ναού μας
σας ευχόμαστε αυτό το Πάσχα να είναι ένα αληθινό Πέρασμα!
Καλή Ανάσταση!
Ὁ Ἐσταυρωμένος καί Ἀναστημένος Κύριος νά εὐλογεῖ ὅλους!

 

 

Κυριακή 2 Μαΐου 2021 – ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

Η ΖΩΗΦΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Πράξεις Αποστόλων (α΄ 1-8)

[Τὸν μὲν πρῶτον λόγον ἐποιησάμην περὶ πάντων ὧν ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννην (α΄ 1-17)

[Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος, καὶ ὁ Λόγος ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος. Οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. Πάντα δι' αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἓν ὃ γέγονεν.]

Δευτέρα 3 Μαΐου 2021 – ΜΝΗΜΗ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Πράξεις Αποστόλων (ιβ΄ 1-11)

[Άγγέλος Κυρίου απελευθερώνει τον Πέτρον από την φυλακήν του Ηρώδου]

 
Το Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννην (α΄ 18 – 28)

[Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο]


Τρίτη 4 Μαΐου 2021 – ΜΝΗΜΗ ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΡΑΦΑΗΛ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ & ΕΙΡΗΝΗΣ, ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ & ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Ε’ ΠΑΤΡ. ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ

Ο Ἀπόστολος

Α΄ Καθολική Επιστολή Πέτρου (ε΄ 6-14)

[…ταπεινώθητε ὑπὸ τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ Θεοῦ, ἵνα ὑμᾶς ὑψώσῃ ἐν καιρῷ. Πᾶσαν τὴν μέριμναν ὑμῶν ἐπιρρίψαντες ἐπ' αὐτόν, ὅτι αὐτῷ μέλει περὶ ὑμῶν…]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Λουκάν (κδ΄ 12 - 35)

[Ὁ Ἰησοῦς ἐμφανίζεται εἰς τὴν ὁδὸν πρὸς Ἐμμαούς]


Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 – ΕΙΡΗΝΗΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ο Ἀπόστολος

Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7-16)

[Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν. Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννην (α΄ 35 - 52)

[Εἱστήκει ὁ Ἰωάννης καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο, καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι λέγει· ἴδε ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ.]


Παρασκευή 7 Μαΐου 2021 – ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

Ο Ἀπόστολος

Πράξεις Αποστόλων (γ΄ 1-8)

[ἀνὴρ τις χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων ἐβαστάζετο, ὃν ἐτίθουν καθ᾿ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων εἰς τὸ ἱερόν]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννην (β΄ 12 - 22)

[Ὁ Ἰησοῦς αποκαθαίρει τον Ναό, εκδιώκοντας τους εμπόρους]

Σάββατο 8 Μαΐου 2021 – ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ

Ο Ἀπόστολος

Πράξεις Αποστόλων (γ΄ 11-16)

[Υμεῖς δὲ τὸν ἅγιον καὶ δίκαιον ἠρνήσασθε, καὶ ᾐτήσασθε ἄνδρα φονέα χαρισθῆναι ὑμῖν, τὸν δὲ ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε, ὃν ὁ Θεὸς ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν, οὗ ἡμεῖς μάρτυρές ἐσμεν.]

 

Το Ευαγγέλιο

Κατά Ιωάννην (ιθ΄ 25-27, κα΄ 24-25)

[Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.]

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Διακαινησίμου ἑβδομάδος στον Ιερό Ναό μας

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τελοῦνται στόν Ναό μέ περιορισμένο ἀριθμό συμμετεχόντων (βάσει τῆς Κ.Υ.Α.)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (2 Μαΐου)

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

 

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (3 Μαΐου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου

6:30 μ.μ. Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός –μετ’ ἀρτοκλασίας και λιτανείας– τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Εἰρήνης στό πανηγυρίζον ὁμώνυμο Παρεκκλήσιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ μας καί ὁ ἑορτασμός τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Νταοῦ Πεντέλης, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ καί τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ

ΤΡΙΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (4 Μαΐου)

(Μνήμη τῶν νεοφανῶν Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου & Εἰρήνης)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τῶν νεοφανῶν Ἁγίων Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Εἰρήνης, τῶν Ἁγίων Ὁσιομαρτύρων τῆς Μονῆς Νταοῦ Πεντέλης, τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄ καί τοῦ Ἁγίου Μάρκου τοῦ Εὐαγγελιστοῦ

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Παρακλητικός Κανών εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριο και εἰς τούς Ἁγίους Μάρτυρες Ραφαήλ, Νικόλαο & Εἰρήνη
 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (5 Μαΐου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

ΠΕΜΠΤΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (6 Μαΐου)

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς
 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (7 Μαΐου)

(τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (8 Μαΐου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΘΩΜΑ) (9 Μαΐου)

7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία

6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

 

Χριστός Ανέστη!

 

 

Κυριακή των Βαΐων 2021: Εθελοντική αιμοδοσία σε μέρες καραντίνας
67 «Ευχαριστώ!» από καρδιάς

Η πρόθυμη προσέλευση 67 εθελοντών αιμοδοτών, που πρόσφεραν 59 φιάλες αίματος, σε μια περίοδο που οι ανάγκες της χώρας μας σε αίμα είναι τεράστιες, μας κάνει πραγματικά υπερήφανους για τα τεράστια αποθέματα αγάπης και προσφοράς των ενοριτών μας και των φίλων του Ιερού Ναού μας.

Μαζί με τις ευχαριστίες μας, σε όλους σας μαζί αλλά και στον καθένα σας ξεχωριστά, σας αξίζουν επίσης πολλά ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ διότι, η προσφορά σας αυτή έγινε κάτω απ΄τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της πανδημίας. Επιδείξατε υποδειγματική υπομονή και συνεργαστήκατε άψογα, τόσο μαζί μας, όσο και με το νοσηλευτικό προσωπικό, ώστε να τηρηθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας.

aim1Για τους παραπάνω λόγους σας ευχόμαστε από καρδιάς, η Παναγία Φανερωμένη να χαρίζει υγεία και δύναμη, σ΄ Εσάς προσωπικά και στις οικογένειές σας!

Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά το νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία» το οποίο, στο σύνολό τους, με μεγάλη προθυμία, "εδαπανήθησαν άπαντες εις το καθήκον".

Ευχαριστίες πολλές οφείλονται και σε όλα τα μέλη της Επιτροπής Ενοριακής Εθελοντικής Αιμοδοσίας του Ναού μας, τα οποία, με ανεξάντλητη φροντίδα, αγάπη και ευγένεια ανταποκρίθηκαν, τόσο στις ανάγκες της αιμοδοσίας, όσο και -κυρίως- στην πολυώδυνη τήρηση των αναγκαίων μέτρων αποστάσεως, απολυμάνσεως και ασφαλείας.

Όλους σας, μέσα από την καρδιά μας, Σας ευχαριστούμε πολύ και Σας ευχόμαστε Καλή Μεγάλη Εβδομάδα και Καλή Ανάσταση!
 

Καθεδρ. Ι. Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού

Ενοριακή Επιτροπή Αιμοδοσίας

Φωτογραφικά στιγμιότυπα

ΕΠΙΚΑΙΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΙ ΜHΝYΜΑΤΑ

  

Παναγία μου!
Εσένα έχουμε βοηθό της σωτηρίας μας! Εσένα έχουμε υπερσπιστή για τη βοήθειά μας! Εσένα προβάλλουμε στόμα για την απολογία μας! Εσένα περιφέρουμε καύχημα για την ελπίδα μας! Εσένα έχει οχυρότατο τείχος το πλήθος των Χριστιανών! Εσύ άνοιξες διάπλατα τις πύλες του Παραδείσου! Εσύ μας ετοίμασες να βαδίσουμε στους ουρανούς! Εσύ μας έκανες οικείους με τον Υιό σου και Θεό! Και χάρη σ’ Εσένα, Κεχαριτωμένη, χαίρεται όλη η κτίση!
Αμήν!

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

 

 

  
Τί, θα πρέπει να έλθει η Μεγάλη Εβδομάδα για να θυμηθεί κανείς τα Πάθη του Χριστού;

Οι κοσμικοί ζητούν να καταλάβουν τα Χριστούγεννα με το χοιρινό, το Πάσχα με το αρνί, τις Απόκριες με το κομφετί. Πρέπει να έλθει το Πάσχα με το αρνί, για καταλάβω το «Χριστός Ανέστη» σαν τους κοσμικούς;

Οι αληθινοί μοναχοί (χριστιανοί) κάθε μέρα ζουν τα θεία γεγονότα και αγάλλονται συνέχεια. Τις γιορτές για να τις ζήσουμε, πρέπει να έχουμε το νου μας στις άγιες ημέρες και όχι στις δουλειές που έχουμε να κάνουμε. Να σκεπτόμαστε τα γεγονότα της κάθε άγιας ημέρας. Κάθε εβδομάδα ζουν την Μεγάλη Εβδομάδα, τα Πάθη του Χριστού, και κάθε Κυριακή το Πάσχα, τηνΑνάσταση.

Στις Ακολουθίες ο νους να είναι στα γεγονότα που γιορτάζουμε και με ευλάβεια να παρακολουθούμε τα τροπάρια που ψάλλονται. Όταν ο νους είναι στα θεία νοήματα, ζει τα γεγονότα ο άνθρωπος, και έτσι αλλοιώνεται.

Να μελετά και να ζει τα θεία γεγονότα συνέχεια. Πρέπει ο άνθρωπος, και ιδίως ο μοναχός, να είναι έτοιμος συνέχεια.

Άγιος Παΐσιος Αγιορείτης

 

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

"Ανάστασιν Χριστού θεασάμενοι"

Αγίου Συμεών του νέου Θεολόγου

 

pasxa6Αδελφοί και πατέρες, ήρθε το Πάσχα, η χαρμόσυνη μέρα της Αναστάσεως του Χριστού, η αιτία κάθε ευφροσύνης και αγαλλιάσεως, που έρχεται μια φορά τον χρόνο ή μάλλον έρχεται καθημερινά και συνεχώς σ’ εκείνους που κατανοούν το μυστικό της νόημα. Ήρθε και γέμισε τις καρδιές μας χαρά και αγαλλίαση λύνοντας τον κόπο της πάνσεπτης νηστείας και τελειοποιώντας και παρηγορώντας τις ψυχές μας.

Ας ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Κύριο, που μας πέρασε μέσα από το πέλαγος της νηστείας και μας οδήγησε με ευφροσύνη στο λιμάνι της Αναστάσεώς Του. Ας τον ευχαριστήσουμε και όσοι διανύσαμε τον δρόμο της νηστείας πρόθυμα, με ζέουσα προαίρεση και αγώνες για την αρετή και όσοι υστερήσαμε από ολιγωρία και μικροψυχία. Επειδή Αυτός είναι που χαρίζει γενναιόδωρα στους αγωνιστές τα στεφάνια και τους άξιους μισθούς των έργων τους και στους ασθενέστερους πάλι ως ελεήμων και φιλάνθρωπος χαρίζει την συγγνώμη. Γιατί αποβλέπει περισσότερο στη διάθεση και στην προαίρεση των ψυχών μας παρά στους σωματικούς κόπους και αναλόγως μας ανταποδίδει τα έπαθλα και τα χαρίσματα του πνεύματος και ή δοξάζει τον αγωνιστή ή τον αφήνει ακόμη αφανή, επειδή έχει ανάγκη από πιο επίπονη κάθαρση.

Ας εξετάσουμε λοιπόν ποιο είναι το μυστήριο της Αναστάσεως του Χριστού και Θεού μας, που συντελείται κατά παράδοξο τρόπο σε όσους το επιθυμούν, πως θάπτεται ο Χριστός μέσα μας σαν σε μνήμα και πως ενώνεται με τις ψυχές μας και ανασταίνεται συνανασταίνοντας μαζί του κι εμάς.

Ο Χριστός και Θεός μας αφού κρεμάσθηκε στον σταυρό, σταύρωσε επάνω σ’ αυτόν την αμαρτία του κόσμου κι αφού γεύθηκε τον θάνατο, κατέβηκε στα κατώτατα του Άδη. Όπως λοιπόν τότε ανεβαίνοντας από τον Άδη επέστρεψε στο άχραντο σώμα του -από το οποίο δεν αποχωρίσθηκε καθόλου- κι αμέσως αναστήθηκε και μετά ανήλθε στους ουρανούς με δόξα πολλή και δύναμη, έτσι ακριβώς και τώρα, όταν εμείς εξερχόμεθα από τον κόσμο και εισερχόμεθα με την εξομοίωση των παθημάτων του Κυρίου στον τάφο της μετανοίας και της ταπεινώσεως, αυτός ο ίδιος κατεβαίνει από τους ουρανούς, εισέρχεται στο σώμα μας σαν σε τάφο, ενώνεται με τις νεκρωμένες πνευματικά ψυχές μας και τις ανασταίνει. Έτσι παρέχει τη δυνατότητα σ’ εκείνον που συναναστήθηκε μαζί του να βλέπει τη δόξα της μυστικής του αναστάσεως.

Ανάσταση λοιπόν του Χριστού είναι η δική μας ανάσταση των κάτω κειμένων. Γιατί πως θα αναστηθεί αυτός που ποτέ δεν έπεσε σε αμαρτία, καθώς είναι γραμμένο, μήτε αλλοιώθηκε στο ελάχιστο η δόξα του; Ή πως θα δοξασθεί εκείνος που είναι υπερδεδοξασμένος και εξουσιάζει τα σύμπαντα;
Η Ανάσταση και η δόξα του Χριστού, καθώς είπαμε, είναι η δική μας δόξα. Αφ’ ότου δηλ. εκείνος οικειοποιήθηκε την ανθρώπινη φύση, όσα ενεργεί σ’ εμάς τα επιγράφει στον εαυτό του. Η ανάσταση λοιπόν της ψυχής είναι η ένωσή της με την ζωή. Όπως ακριβώς το νεκρό σώμα δεν μπορεί να ζει αν δεν δεχτεί μέσα του την ζωντανή ψυχή και δεν σμίξει άμικτα μ΄αυτήν, έτσι και η ψυχή δεν μπορεί να ζήσει μόνη της, αν δεν ενωθεί αρρήτως κι ασυγχύτως με τον Θεό, που είναι η όντως αιώνια ζωή.

Είναι δηλ. νεκρή πριν από την εν γνώσει και οράσει και αισθήσι ένωσή της με τον Χριστό, κι ας είναι νοερή κι αθάνατη από τη φύση της. Γιατί ούτε γνώση χωρίς όραση υπάρχει, ούτε όραση χωρίς αίσθηση. Να τι θέλω να πω. Έχουμε την όραση και μέσα στην όραση τη γνώση και την αίσθηση. Αυτά τα λέω για τα πνευματικά ζητήματα, γιατί στα σωματικά και χωρίς όραση υπάρχει αίσθηση: Ο τυφλός π.χ. αισθάνεται, όταν κτυπήσει το πόδι του στην πέτρα, ενώ ο νεκρός όχι.

Αλλά στα πνευματικά θέματα, αν ο νούς δεν έλθει σε θεωρία των υπερέννοιαν, δεν αισθάνεται τη μυστική ενέργεια της χάριτος. Εκείνος λοιπόν που ισχυρίζεται ότι την αισθάνεται προτού θεωρήσει τα υπέρ νούν και λόγον και έννοιαν, μοιάζει με τον τυφλό που καταλαβαίνει τα καλά ή τα κακά που παθαίνει, δεν αντιλαμβάνεται όμως ακόμη ούτε και όσα είναι μπροστά του και μπορεί να του προξενήσουν τη ζωή και τον θάνατο. Γιατί τα επερχόμενα σ’ αυτόν κακά ή καλά δεν τα αισθάνεται καθόλου, επειδή στερείται της οπτικής δυνάμεως και αισθήσεως. Γι’ αυτό όταν σηκώνει το ραβδί για να αμυνθεί, κάποτε κτυπά τον φίλο του αντί τον εχθρό του που στέκεται μπροστά στα μάτια του και τον περιγελά.

Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους πιστεύουν στην Ανάσταση του Χριστού, πολύ λίγοι όμως είναι αυτοί που την βλέπουν καθαρά. κι αυτοί που δεν την είδαν, δεν μπορούν να προσκυνήσουν τον Ιησού Χριστό ως Άγιο και Κύριο, διότι λέει: «Ουδείς δύναται ειπείν Κύριον Ιησούν, ει μή εν Πνεύματι Αγίω» (Α΄Κορ. 12,3) και αλλού: «Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δεί προσκυνείν» (Ιωαν. 4,24).

Και το ιερότατο λόγιο, που καθημερινά έχουμε στο στόμα, δεν λέει «Ανάστασιν Χριστού πιστεύοντες» αλλά τί; «Αναστασιν Χριστού θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αναμάρτητον». Πώς λοιπόν μας προτρέπει τώρα το Άγιον Πνεύμα να λέμε ότι είδαμε αυτήν που δεν είδαμε, αφού μάλιστα μία φορά αναστήθηκε ο Χριστός πριν χίλια χρόνια κι ούτε τότε τον είδε κανείς να ανασταίνεται; Άραγε μήπως η Αγία Γραφή θέλει να λέμε ψέματα;

Όχι βέβαια. αλλά αυτό που μας προτρέπει να ομολογούμε είναι η αλήθεια, επειδή η Ανάσταση του Χριστού συντελείται μέσα στον κάθε πιστό κι όχι μόνο μία φορά αλλά κάθε ώρα θα λέγαμε, αφού αυτός ο ίδιος ο Δεσπότης Χριστός ανασταίνεται μέσα μας και λαμπροφορεί και απαστράπτει τις αστραπές της αφθαρσίας και της θεότητος. Γιατί η φωτοφόρος παρουσία του Πνεύματος μας υποδεικνύει την Ανάσταση του Χριστού μάλλον δεν μας αξιώνει να δούμε αυτόν τον ίδιο τον αναστάντα.

Γι’ αυτό και λέμε: «Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν» (Ψαλμ. 117,27) και έχοντας υπ’ όψιν μας την δευτέρα του παρουσία προσθέτουμε: «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου» ( Ψαλμ. 117,26). Σε όσους λοιπόν αποκαλυφθεί ο αναστημένος Χριστός πάντως πνευματικά εμφανίζεται στα πνευματικά τους μάτια. Γιατί όταν έρχεται σε μας δια του Αγίου Πνεύματος μας ανασταίνει εκ νεκρών, μας ζωοποιεί και μας δίνει τη χάρη να τον βλέπουμε μέσα μας ολοζώντανο, αυτόν τον αθάνατο και ανώλεθρο και να γνωρίζουμε πλήρως ότι αυτός μας συνανασταίνει και μας συνδοξάζει, όπως μαρτυρεί η Αγία Γραφή.

Αυτά είναι λοιπόν τα θεία μυστήρια των χριστιανών, αυτή είναι η μυστική δύναμη της πίστεως μας, που οι άπιστοι ή οι δύσπιστοι ή μάλλον οι ημίπιστοι δεν βλέπουν, ούτε μπορούν να δουν ποτέ. Άπιστοι, δύσπιστοι και ημίπιστοι είναι αυτοί που δεν φανερώνουν την πίστη τους με έργα. Γιατί χωρίς έργα και οι δαίμονες πιστεύουν και ομολογούν ότι ο Δεσπότης Χριστός είναι Θεός, όπως λέει: «Οίδαμεν σέ, τον Υιόν του Θεού» (Πρβλ. Μάρκ. 1,24, Λουκ. 4,34, Ματθ. 8,29), και αλλού: «Ούτοι οι άνθρωποι δούλοι του Θεού του Υψίστου εισίν».

Αλλά ούτε τους δαίμονες, ούτε αυτούς τους ανθρώπους θα ωφελήσει τέτοια πίστη, επειδή είναι νεκροί κατά τον θείον Απόστολον, που λέει: «Η πίστις χωρίς των έργων νεκρά εστί» (Ιακ. 2,26) όπως ακριβώς και τα έργα χωρίς πίστη. Γιατί είναι νεκρή; Διότι δεν έχει μέσα της τον Θεό που ζωογονεί, ούτε απέκτησε αυτόν που λέει: «Ο αγαπών με τας εντολάς τας εμάς τηρήσει, και εγώ και ο Πατήρ ελευσόμεθα και μονήν παρ΄αυτώ ποιήσωμεν» (Πρβλ. Ιωαν. 14,21.23, Ιωαν. 14,23 ), ώστε με την παρουσία του να αναστήσει εκ νεκρών εκείνον που κατέχει την ενεργόν πίστην, να τον ζωοποιήσει και να τον αξιώσει να δει τον αναστάντα μέσα του που τον συνανέστησε.

Μια τέτοια πίστη λοιπόν είναι νεκρή. ή μάλλον νεκροί είναι αυτοί, που έχουν πίστη χωρίς έργα. Γιατί η πίστη στο Θεό πάντοτε ζει και ζωοποιεί εκείνους που την δέχονται με αγαθή προαίρεση, η οποία και προ της εργασίας των εντολών πολλούς οδήγησε από το θάνατο στη ζωή και τους αποκάλυψε το Χριστό και Θεό. Και αν έμεναν στις εντολές του και τις εφύλατταν μέχρι θανάτου θα μπορούσαν και αυτές να τους διαφυλάξουν ό,τι λογής έγιναν από μόνην την πίστη.

Επειδή όμως «μεταστράφησαν ως τόξον στρεβλόν» (Ψαλμ. 77,57) και ξαναγύρισαν στις προηγούμενες πράξεις τους, ήταν φυσικό να ναυαγήσουν αμέσως στην πίστη και δυστυχώς έτσι στέρησαν τους εαυτούς τους από τον αληθινό πλούτο, που είναι ο Χριστός και Θεός. Για να μην πάθουμε λοιπόν και εμείς το ίδιο, σας παρακαλώ να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού με όλη μας την δύναμη, ώστε να κερδίσουμε και τα παρόντα και τα μέλλοντα αγαθά, δηλαδή την θέα του Θεού, που είθε όλοι μας να την απολαύσουμε με τη χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, στον οποίο ανήκει η δόξα εις τους αιώνες. Αμήν.

Βρείτε το άρθρο και εδώ

        

Διαβάστε επίσης:

Εις το Αγιον Πάσχα, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Το βαθύτερο νόημα της Αναστάσεως του Κυρίου, του Αρχιμ. Χριστοδούλου Φάσσου (†)

Ανάσταση σημαίνει νίκη, του Κωνσταντίνου Χολέβα

Θάνατος και χαρά, του αρχιμ. Βασιλείου Γοντικάκη, ομιλία στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Κυριακή του Πάσχα: «Το Αγιον Πάσχα»

Αυτό είναι το ευλογημένο Σάββατο, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν

Υπήκοος μέχρι θανάτου, από το βιβλίο «Ο Ορθόδοξος Δρόμος», του Επισκόπου Διοκλείας Καλλίστου Γουέαρ
 

Ακούσματα:

Πέρασμα απ' τον Σταυρό στην Ανάσταση [Αρχιμ. π. Συμεών Βενετσιάνος, Κυριακή των Βαΐων 2021]

Πάσχα το τερπνόν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]

Πάσχα Ιερόν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Σαρκί υπνώσας ως θνητός [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Εβραίοι συνέκλεισαν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]

Ο Αγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Εις το μνήμα, Σε επεζήτησεν [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος – Απολυτίκιο & Ύμνοι [ψάλλει ο Θ. Βασιλικός]

Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος – Ύμνοι [ψάλλει ο Θεόδωρος Βασιλικός]

Ειρήνης μεγαλομάρτυρος – Απολυτίκιο (5 Μαΐου) [ψάλλει Βυζαντινός χορός]

Ζωοδόχος Πηγή – Απολυτίκιο (Παρασκευή Διακαινησίμου) [Ψάλλει Βυζαντινός χορός]

Ιωάννου Θεολόγου – Απολυτίκιο (8 Μαΐου) [ψάλλει ο χορός του εργαστηρίου ψαλτικής «Ψαλτικής διάκονοι»]

 

Αφιέρωμα:

"Μεγάλη Ἑβδομάδα: Το Ἅγιο Βῆμα τοῦ Τριωδίου" [Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνος]

Μιλώντας στα παιδιά μας για τα γεγονότα της Αγίας & Μεγάλης Εβδομάδας, μια προσφορά του Ιδρύματος Νεότητας & Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών:

Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στα ειδικά Αφιερώματα στο Τριώδιο και στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή και στην Αγία και Μεγάλη Εβδομάδα

 

Κυριακή 2 Μαΐου

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΠΑΣΧΑ

 

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου
Οἱ Ἅγιοι Ἕσπερος καὶ Ζωὴ οἱ Μάρτυρες καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν Κυριάκος καὶ Θεόδουλος
Ὁ Ἅγιος Βόρις–Μιχαὴλ ὁ Ἱσαπόστολος ὁ πρίγκιπας καὶ Φωτιστῆς τοῦ Βουλγαρικοῦ λαοῦ
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Πατελλάριος
Ἡ Ὁσία Ματρώνα ἐκ Ρωσίας

Δευτέρα Διακαινησίμου 3 Μαΐου

Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Μεγαλομάρτυρας ὁ Τροπαιοφόρος

Ἡ Ἁγία Πολυχρονία ἡ Μάρτυς
(μητέρα τοῦ Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου)

[Ο εορτασμός μεταφέρεται από την 23η Απριλίου]

Οἱ Ἅγιοι Τιμόθεος καὶ Μαύρα οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ξενία ἡ Μεγαλομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Πέτρος Ἐπίσκοπος Ἄργους
Ὁ Ἅγιος Οἰκουμένιος Ἐπίσκοπος Τρίκκης
Ὁ Ὅσιος Θεοδόσιος καθηγούμενος τῆς Λαύρας τῶν Σπηλαίων τοῦ Κιέβου

Τρίτη Διακαινησίμου 4 Μαΐου

Οἱ Ἅγιοι Ραφαὴλ, Νικόλαος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες

Ο Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐαγγελιστής

Οἱ Ἅγιοι ἐν τῇ μονῇ Νταοὺ Πεντέλης οἱ Ὁσιομάρτυρες
Ἅγιος Γρηγόριος Ε’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (10 Απριλίου)

Ἡ Ἁγία Πελαγία ἡ Μάρτυς
Ἡ Ἁγία Μόνικα μητέρα τοῦ Ἁγίου Αὐγουστίνου
Ὁ Ἅγιος Φλωριανὸς ὁ Μάρτυρας

Τετάρτη Διακαινησίμου 5 Μαΐου

Ἡ Ἁγία Εἰρήνη ἡ Μεγαλομάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Εἰρηναῖος, Περεγρίνος καὶ Εἰρήνη οἱ Μάρτυρες ἐκ Θεσσαλονίκης
Ὁ Ἅγιος Ἱλάριος Ἐπίσκοπος Ἀρελάτης
Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Μυροβλύτης Ἐπίσκοπος Μαδύτου

Ὁ Ἅγιος Ἐφραὶμ ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ ἐν Νέᾳ Μάκρῃ Ἀττικῆς
Ὁ Ἅγιος Πλάτων ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀχρίδος

Πέμπτη Διακαινησίμου 6 Μαΐου

Ὁ Ἅγιος Ἰὼβ ὁ Προφήτης ὁ Δίκαιος
Ὁ Ὅσιος Σεραφείμ

Παρασκευή Διακαινησίμου 7 Μαΐου

Zoodohos Pigi

Ἡ Ζωοδόχος Πηγή

Μνήμη τοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ φανέντος σημείου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ἐπὶ Κωνσταντίου
Ὁ Ἅγιος Κοδράτος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἀθλήσαντες ἐν Νικομηδείᾳ
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Μάρτυρας ὁ κεντυρίων
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ἐκ Γεωργίας καὶ οἱ μαθητὲς αὐτοῦ
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ἐκ Ρωσίας
Ὁ Ὅσιος Νεῖλος ὁ ἐν τῇ μονῇ Μεγίστης Λαύρας ἀσκήσας
Ὁ Ἅγιος Ἀλέξιος ὁ Ὑπερασπιστὴς τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως
Ὁ Ὅσιος Ταράσιος ὁ Ἐρημίτης ὁ Θαυματουργὸς

Σάββατο Διακαινησίμου 8 Μαΐου

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Θεολόγος ἡ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής
Ὁ Ὅσιος Ἀρσένιος ὁ Μέγας

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε
εδώ