Τεύχος 157  29 Νοεμβρίου 2013

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

   

Συμπληρώθηκαν κιόλας 3 χρόνια από τότε που η «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» άρχισε με δειλά βήματα να μπαίνει στην εκκλησιαστική ζωή των ενοριτών μας (και όχι μόνο).
Ξεκινώντας με το παρόν τεύχος τον 4ο χρόνο ζωής της και ακολουθώντας και τις δικές σας επιθυμίες και υποδείξεις, η «ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ» ανανεώνεται για μια ακόμη φορά, αυξάνοντας τη λειτουργική διασύνδεσή της με τον διαρκώς εμπλουτιζόμενο και βελτιούμενο δικτυακό μας ιστοχώρο, έτσι ώστε ν’ ανταποκρίνεται καλύτερα στις προσδοκίες σας και στο σκοπό που επιδιώκει να υπηρετήσει. Παραμένει δε πάντοτε ανοικτή σε κάθε πρότασή σας που αποβλέπει στην περαιτέρω βελτίωσή της.
Σας ευχαριστούμε πολύ!

 

 

Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 – ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (β΄ 4-10)

Τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ τῆς πίστεως· καὶ τοῦτο οὐκ ἐξ ὑμῶν, Θεοῦ τὸ δῶρον, οὐκ ἐξ ἔργων, ἵνα μή τις καυχήσηται.

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ιη΄ 35 - 43)

[Θεραπεία τυφλού στην Ιεριχώ]
Οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.

                        

     

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου 2013 – ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ

Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (γ΄ 23 – δ΄ 5)

Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (ε΄ 24 - 34)

[Θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός]
Έλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι.

      

 

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου 2013 – ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (ε΄ 22 – στ΄ 2)

Ο καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ια΄ 27 - 30)

Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.
       

 

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2013 – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17 - 21)

Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (στ΄ 17 – 23)

[Μακαρισμοί]
Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.

       

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

       

«ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ - ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Λουκ. ιη΄ 35-43)»

Γράφει ο Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Κωνστάνταρος
Ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής και Κονίτσης

       
Το μεγάλο θέμα της προσευχής και μάλιστα της θερμής και επίμονης προσευχής μας παρουσιάζει η Ευαγγελική μας περικοπή.

Γεμάτος πόνο, εκραύγαζε ο τυφλός εκείνος της Ιεριχούς, και όχι μόνο δεν σταματούσε ,αλλά όταν «επετίμων αυτώ ίνα σιωπήση»,αυτός ακόμα περισσότερο «έκραζε υιέ Δαυίδ, ελέησόν με ».Και το αποτέλεσμα; Μα, ο θρίαμβος της πίστεως και της προσευχής. Ο τυφλός θεραπεύεται! Βλέπει τα πάντα θαυμαστά και πεντακάθαρα. Τώρα ατενίζει τον μεγάλο Ιατρό και Σωτήρα του Ιησού. Έλαβε την ευλογία να βλέπει το πρόσωπο Αυτού ο οποίος είναι το «Φως το αληθινόν».

Ο πόνος και η κραυγή μεταβάλλονται τώρα σε ακατάπαυστη δοξολογία και στη συνέχεια γίνεται αυτός ο ίδιος η αφορμή, ώστε ολόκληρος ο λαός να δοξολογεί τον Θεό....

Πράγματι, η μελέτη της περικοπής αυτής, όπως μας την περιγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής Λουκάς, που είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στις σωματικές παθήσεις ως ιατρός που ήταν, μας συγκλονίζει και μας κάνει ν΄ ανοίξουμε τα ώτα των καρδιών μας στον Ευαγγελικό-Αποκαλυπτικό λόγο, όπως βεβαίως ερμηνεύεται ο λόγος αυτός από την Εκκλησία μας.

Προσευχή λοιπόν. Το μεγάλο κεφάλαιο της ορθοδόξου πνευματικότητας που ποτέ δεν είναι δυνατόν να εξαντλήσει ο πιστός...

Από τις τόσες πολύτιμες πτυχές που αποθησαυρίζονται μέσα στην ζωντανή παράδοση των αγίων μας, να σταθούμε μόνο σε δύο.

α)Στην θερμότητα και β) στην επιμονή που φυσικά είναι αναγκαία να δείχνουμε.

Δεν θα είναι υπερβολή αν υποστηρίξουμε ότι ο άνθρωπος, όχι απλώς θα πρέπει με συνείδηση να προσέρχεται στο μεγάλο αυτό έργο, αλλά θα αποτελεί ευλογία να συγκλονίζεται ολόκληρος ο εσωτερικός του κόσμος την ιερή ώρα της επικοινωνίας του με τον Θεό.

Σαλπίζει από τα βάθη των αιώνων ο υιός της Ανθούσας, ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Ουδέν ευχής δυνατώτερον πεπυρωμένης και γνησίας....».Και φυσικά, η θερμότητα της προσευχής δεν έγκειται στην ένταση της φωνής μας, αλλά στην καρδιακή μας διάθεση. Στη θέρμη και την φλόγα της υπάρξεώς μας. Γι αυτό και είναι δυνατόν οι θερμότερες δεήσεις και ικεσίες να γίνονται εν σιωπή και νοερώς, δίχως ν΄ ακούγεται λέξη...Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους ησυχαστές μας, τους επίγειους αυτούς αγγέλους, που νύχτα και ημέρα δέονται με την καρδιακή προσευχή, υπέρ όλου του κόσμου....(καταστάσεις δηλ. χάριτος που είναι εντελώς ασύλληπτες για τον κόσμο ο οποίος όλος έγκειται εν τω πονηρώ).

Οπωσδήποτε η κοινή προσευχή στο ναό είναι ό,τι ανώτερο και εκ των ων ουκ άνευ. Η πνοή όμως της ψυχής, η προσευχή δηλ. θα πρέπει να συνεχίζεται και εκτός του ναού, παντού και πάντοτε με ζήλο και επιμονή.

Τα δε παραδείγματα των αγίων μας είναι πολλά και καταπληκτικά. Οι φίλοι του Θεού, αισθάνονται την πανταχού παρουσία του Κυρίου και μέσα στις πλέον αντίξοες συνθήκες. Ο Ιερεμίας βρισκόταν μέσα στη λάσπη και προσείλκυσε τον Θεό με τη θέρμη της καρδιάς του. Ο Δανιήλ μέσα στο λάκκο εξημέρωσε τα άγρια και πεινασμένα λιοντάρια με τις δυνατές ικεσίες του. Και οι Τρεις Παίδες μέσα στο καμίνι της φωτιάς με τις εγκάρδιες υμνωδίες τους έκαναν τον Θεό ευσπλαχνικό. Ο Ιώβ ήταν στην κοπριά και προσείλκυσε το θεϊκό έλεος. Βεβαίως, αναγκαία προϋπόθεση όλων αυτών είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε ανάγκη να αγγίξει την καρδιά μας το φως το αληθινόν.

Και όταν συμβεί αυτό, τότε με όλη την δύναμη της υπάρξεώς μας, συνεχώς θα ικετεύουμε εκ βαθέων «Ιησού Υιέ Δαυίδ, ελέησόν με». Δηλ. ...Κύριε ημών Ιησού Χριστέ, ελέησόν με τον αμαρτωλό...

Και πάλι «Κύριε, εκέκραξα προς σε, εισάκουσόν μου, εισάκουσόν μου Κύριε». Αμήν.

   

Πηγή: http://thriskeftika.blogspot.gr/2011/01/blog-post_2223.html

    

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή ΙΔ΄Λουκά – Η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ, Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης
Κυριακή ΙΔ΄Λουκά - «Αυτός δε πολλώ μάλλον έκραζεν υιέ Δαβίδ, ελέησον με», Γ. Σαββίδης, Ι. Μ. Πάφου   

  

 

      

     
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου

       

Ὁ Προφήτης Ναούμ
Ὁ Ἅγιος Φιλάρετος ὁ Ἐλεήμων

                                    

         

Δευτέρα 2 Δεκεμβρίου

          

Ὁ Προφήτης Ἀββακούμ
Ἡ Ἁγία Μυρώπη ἢ Μερόπη ἡ Μάρτυς
Ὁ Ὅσιος Κύριλλος ὁ Φιλεώτης
Μνήμη γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου
                              

     

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

        

Ὁ Προφήτης Σοφονίας
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Ἱερομόναχος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας γιατρὸς ἀπὸ τὸ Ἄργος

                           

   

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

         

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς
Ἡ Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Μάρτυς
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς
Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ ὁ Νέος Ἱερομάρτυρας

                                                       

 

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

   

Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος
                           

   

Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου

     

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας
                                            

               

Σάββατο 7 Δεκεμβρίου

            

Ὁ Ἅγιος Τυχικὸς ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων
Ὁ Ἅγιος Ἀθηνόδωρος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ ἐξ Εὐρίπου (Εὐβοίας)

                      

  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ