Τεύχος 349  27 Οκτωβρίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 29 Οκτωβρίου 2017 - Ζ΄ ΛΟΥΚΑ (ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΟΡΗΣ ΙΑΕΙΡΟΥ)
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (β΄ 16 – 20)

[Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (η΄ 41 – 56)

[Ἡ ἀνάστασις τῆς κόρης τοῦ Ἰαείρου και ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης]

           

       

        

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 - ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8)
[Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ια΄ 42 – 46)

[Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ· ταῦτα δὲ ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.]

                          

  

Αγιος Δημητριος

   

Παράκληση κάθε Τετάρτη στο Ναό μας


Η ΙΕΡΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ και
Ο ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ
κάθε Τετάρτη,
στον Ιερό Ναό μας, στίς 6:00 μ.μ.

 
Η Ιερά Παράκληση προς την Υπεραγία Θεοτόκο για τους ασθενείς και εμπερίστατους αδελφούς μας τελείται κάθε Τετάρτη απόγευμα, μετά τον Εσπερινό, όπου και μνημονεύονται τα ονόματα των ασθενούντων ενοριτών μας, καθώς και των επισκεπτών αδελφών μας από το κοντινό νοσηλευτικό ίδρυμα «ΙΑΣΩ»

                               

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Ζω δε ουκέτι εγώ, ζεί δέ εν εμοί Χριστός»

                     

Σαν ένα ζωντανό νεκρό παρουσιάζει τον εαυτό του ό Απ. Παύλος γράφοντας προς τους Γαλάτες. Εκείνο το «ζω δε ούκέτι εγώ, ζή δε εν έμοί Χριστός» (Γαλ. β' 20} φαίνεται εκ πρώτης όψεως ακατανόητο. "Ας το πλησιάσουμε νοηματικά καί ουσιαστικά.

                         
Ή ταύτισις του Απ. Παύλου με το πνεύμα του Χριστού

                                  
"Οταν ό Απ. Παύλος έγραφε πώς έπαυσε πια να ζή ό ίδιος, και πώς μέσα του ζούσε ό Ιδιος ό Χριστός, ήθελε να υπογράμμιση την απόλυτη ταύτισι του εαυτού του με το πνεύμα του Χριστού. Την ύποχώρησι δηλ. κάθε προσωπικού βιώματος πού μπορούσε να έρχεται σε σύγκρουση με το θέλημα του Χριστού, και την ολοκληρωτική έπικράτησι μέσα του εκείνου, πού ό Χριστός επέβαλλε. Σκοπίμως μάλιστα χρησιμοποίησε την εικόνα της νεκρώσεως, για να τονίση την εσωτερική του απάθεια καί τη συνειδητή προσχώρησι στην αναγεννητική πνοή του Θεού. "Ετσι καθιστούσε πολύ σαφές ότι ή άλλοτρίωσις του ίδιου του εγώ του καί ή περιχώρησις στη θέση του του προσώπου του Χριστού, σημείωνε την ανώτατη βαθμίδα της χριστιανικής τελειότητος.

                               
Πρέπει ό άνθρωπος να βγή από τον εαυτό του

                                         
Αύτη ή άλλοτρίωσις φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων σαν εκούσια αύτοδέσμευσις των δυνάμεων μας καί σαν θεληματική αποβολή κάθε προσωπικής αξίας. Όμως αυτή βρίσκεται στο επίκεντρο εκείνου πού λέμε όλοκλήρωσις καί τελείωσις, όσο κι αν μας είναι δύσκολο να το κατανοήσουμε. Γιατί ποτέ ό άνθρωπος δεν μπορεί να άνυψωθή στίς αιθέριες προσβάσεις των πνευματικών του αναβαθμών, κρατώντας σφικτά το βάρος της ατομικής του όντότητος. Πρέπει να κατορθώση να βγή από τον εαυτό του για να κατορθώσει αυτήν την άνωσι, πού ποτέ δεν πετυχαίνει σαν χοντρά παλαμάρια άνθρωποκεντρικών δεδομένων τον κρατούν σφιχτά προσηλωμένο στην πεζότητα της καθημερινότητος.

                           
"Ολοκληρωτικό δόσιμο" στα χέρια του Χριστού

                          
Μιλώντας για άλλοτρίωσι, μιλάμε για νέκρωσι κάθε εσωτερικής κινήσεως μας πού θα αντιστρατευόταν στην ανοδική μας πορεία. Γιατί δεν είμαστε μακρυά, ούτε έξω από τα πράγματα αν υποστηρίξουμε πώς ό μεγαλύτερος πολέμιος του ανθρώπου σ' αυτή του την πορεία είναι ό ϊδιος του ό εαυτός. Ένας εαυτός γεμάτος πάθη καί ελαττώματα, πού κλίνει αυτόματα θα έλεγε κανείς προς την πλευρά της ψυχικής ραστώνης, αποφεύγοντας συστηματικά κάθε προσπάθεια πού θα μπορούσε να μας εξασφάλιση την ηθική καί πνευ¬ματική μας τελειότητα. Άλλα ή άποξένωσίς μας από τον εαυτό μας καί ή όσον το δυνατόν μεγαλύτερη άπελευθέρωσίς μας από τα δεσμά του, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα αν δεν συνδυάζεται με ταυτόχρονη παράδοση μας στην ευθύνη του Χριστού. Το ολοκληρωτικό αυτό δόσιμο στα χέρια του Χριστού, πού είναι ό μεγάλος άναμορφωτής του ανθρώπου, αποτελεί την πεμπτουσία όλης της προσπάθειας πού καταβάλουμε.

                 
Από έγω-κίνητοι να γίνουμε Χριστο-κίνητοι

                           
Ή προσπάθεια να ξεφύγουμε από τον εαυτό μας καί ν' αφοσιωθούμε στο Χριστό είναι πολύ δύσκολη. Γιατί έχουμε μάθει χρόνια τώρα να ζούμε με τον εαυτό μας καί για τον εαυτό μας. Όλες μας οι μέρες, τίς περισσότερες φορές, κυλούν μέσα σ' ένα λιβανωτό πού καίμε αδιάκοπα στον εγωισμό καί στον ατομισμό μας. Μας είναι γι' αυτό πολύ δύσκολο να αισθανθούμε όχι απλώς ξένοι προς το εγώ μας, αλλά να δεχθούμε να ύποκατασταθή αυτό με το εγώ του Χριστού. Όμως μόνον όταν από έγω-κίνητοι γίνουμε Χριστο-κίνητοι, μόνον τότε θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τίς πλατειές διαστάσεις πού χαρίζει στον άνθρωπο ή παρουσία του Χριστού μέσα του. Εΐναι για τούτο απαραίτητο να αναλάβουμε αυτόν τον αγώνα, πού στή βάσι του βρίσκεται ή άπάρνησις του εαυτού μας, καί στην κορυφή του ή ολοκληρωτική μας προσφορά στον Θεό
Πολλοί νομίζουν, όπως είπαμε, πώς αυτό το δόσιμο, αυτή ή εκούσια αλλαγή μέσα μας θα μας στέρηση από κάθε προσωπική αξία καί θα μας καταστήση άβουλα όργανα σε ξένα χέρια. Ή άντίληψις αυτή είναι λανθασμένη, γιατί δεν μετριώνται με τα συμβατικά μέτρα της καθημερινότητας οί πνευματικές διαστάσεις. Όταν σταματήσουμε να δουλεύουμε στον εαυτό μας, τότε παίρνουμε την κατεύθυνσι πού μας φέρνει πιο κοντά στον προορισμό μας. Κι όταν αφήνουμε να χειραγωγηθούμε από τον Χριστό, τότε αποκτάμε την πρα¬γματική μας αξία καί βλέπουμε πόσο πιο ασφαλείς είμαστε οτό δρόμο μας καί πόσο πιο τίμιοι με τον εαυτό μας.

                               
Ό άνθρωπος πού δεν ζή για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό

                              
Ή έγκατάστασις μέσα μας του Χριστού καί ή κατεύθυνσις της ζωής μας από τη δική του μορφή ανοίγει για τον καθένα μας ευρείες προοπτικές πνευματικής προκοπής καί προόδου, πράγμα πού ζητάει από μας ή προσπάθεια αυτής της εσωτερικής άλλοτριώσεως. Όταν θα γίνουμε «διδακτοί Θεού» καί όταν όλες οί εκφάνσεις καί οί εκφράσεις της ζωής μας θα φέρουν την σφραγίδα της ουσιαστικής παρουσίας Του μέσα μας, τότε θα αποκτήσουμε κι έμεΐς τη δυνατότητα να συμπεριφερόμαστε τέλεια καί να εμφανίζουμε με τη ζωή μας την ορατή εικόνα του ανθρώπου πού δεν ζή για τον εαυτό του, αλλά για τον Θεό.
Μπορούμε άραγε να αναλάβουμε αύτη την προσπάθεια, ώστε με τη σκέψι μας, με τα χείλη μας καί με τίς αισθήσεις μας να σκέπτεται, να μιλά καί να αισθάνεται ό Χριστός; Αυτό είναι αποκλειστικά προσωπικό θέμα του καθενός μας.
Δ.Χ.

Διαβάστε το άρθρο και εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

Ομιλία περί της αναστάσεως της θυγατρός του Ιαείρου, και περί της αιμορροούσης, του Αγίου Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου
Κυριακή Ζ΄ Λουκά_Ανάσταση της κόρης του Ιαείρου και θεραπεία της αιμορροούσης, του Μητροπ. Νικοπόλεως Νικοδήμου (+)
Ιάειρος και αιμορροούσα: Δυο τελείως διαφορετικά πρόσωπα, του Μητροπολίτου Αλεξανδρουπόλεως Ανθίμου
Οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς & Δαμιανός, οι εκ της Ασίας
Άγιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης: Η απελπισία και η απογοήτευση είναι το χειρότερο πράγμα 
                                                      

Ακούσματα - Video:
Κυριακή Ζ΄Λουκά – «Πεσών παρά τους πόδας του Ιησού, παρεκάλει Αυτόν εισελθείν εις τον οίκον αυτού» Η παράκληση του Ιαείρου, η ευλογία της οικογένειας και το μυστήριο του γάμου [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2016]
Κυριακή Ζ' Λουκά – Ανάσταση της κόρης του Ιαείρου και θεραπεία της αιμορροούσης [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Ύμνοι Κυριακής Ζ΄ Λουκά [Δ. Παϊκόπουλος]
"Ζω δε ουκέτι εγώ" - Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης
Κυριακή ΣΤ΄Λουκά – «Υπόστρεφε εις τον οίκον σου και διηγού όσα εποίησέ σοι ο Θεός» Η πολιτεία των Γαδαρηνών και οι σύγχρονες πολιτείες σε βίους παράλληλους [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]
“Ο Θεός του Δημητρίου βοήθει μοι” – Η μαρτυρία και το μαρτύριο του Δημητρίου και του Νέστορα στη σκοτεινή εποχή μας [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2014]
    
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Ἁγίας Σκέπης Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Κυριακὴ Κ´ (Ζ´ Λουκᾶ)
   
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: Η προσφορά της Εκκλησίας στο Έπος του '40 και στην Κατοχή
   
            

  

        

   

Κυριακή 29 Οκτωβρίου

          

Ἡ Ἁγία Ἀναστασία ἡ Ρωμαία, ἡ Ὁσιομάρτυς
Ὁ Ὅσιος Ἀβράμιος καὶ Μαρία ἡ ἀνεψιά του

       

  

Δευτέρα 30 Οκτωβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Κλεόπας ὁ Ἀπόστολος ἐκ τῶν 70
Οἱ Ἅγιοι Ζηνόβιος καὶ Ζηνοβία τὰ ἀδέλφια

                                    

 
Τρίτη 31 Οκτωβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Ἀριστόβουλος ὁ Ἀπόστολος ἐκ τῶν 70
Οἱ Ἅγιοι Στάχυς, Ἀπελλῆς, Ἀμπλίας, Οὐρβανός καὶ Νάρκισσος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70
Ὁ Ἅγιος Ἐπίμαχος ὁ Αἰγύπτιος
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ἀπὸ τὴ Χῖο

                                    

         

Τετάρτη 1 Νοεμβρίου

          

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανός οἱ Ἀνάργυροι καὶ Θαυματουργοί
Οἱ Ἁγίες Κυριαίνα καὶ Ἰουλιανὴ οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Ἰωάννης καὶ Ἰάκωβος οἱ Ἱερομάρτυρες
Ἡ Ἁγία Ἑλένη ἡ Παρθενομάρτυς ἐκ Σινώπης
Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ὁ ἐν Εὐβοίᾳ

                              

     

Πέμπτη 2 Νοεμβρίου

        

Οἱ Ἅγιοι Ἀκίνδυνος, Ἀφθόνιος, Πηγάσιος, Ἐλπιδοφόρος (ἢ Ἐλπιδηφόρος) καὶ Ἀνεμπόδιστος

                           

    

Παρασκευή 3 Νοεμβρίου

           

Οἱ Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶς
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρα καὶ Τροπαιοφόρου καὶ ἐγκαίνια Ναοῦ του στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ νέος Ἱερομάρτυρας, ὁ Νεαπολίτης
                    

     

Σάββατο 4 Νοεμβρίου

     

Ὁ Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας ὁ ἐν Ὀλύμπῳ
Οἱ Ἅγιοι Νίκανδρος καὶ Ἑρμαῖος
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Μῖμος
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατατζὴς ὁ ἐλεήμονας βασιλιὰς
Οἱ Ἅγιοι Ἐρμᾶς, Πατρόβας, Λίνος, Γάϊος καὶ Φιλόλογος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70

Ό Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης ὁ Ὁμολογητής ὁ ἐν Δράμα

                              

       

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ