Τεύχος 468  27  Μαρτίου 2020

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 29 Μαρτίου 2020  – Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
Ο Απόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (στ΄ 13-20)

          [περισσότερον βουλόμενος ὁ Θεὸς ἐπιδεῖξαι τοῖς κληρονόμοις τῆς ἐπαγγελίας τὸ ἀμετάθετον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, ἐμεσίτευσεν ὅρκῳ]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (θ΄ 17-31)

[ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν; / εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι (θεραπεία δαιμονιζομένου)]

 

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς ἑβδομάδος
«
Φέρνουμε τον Ναό στο σπίτι μας»

Ακολουθούμε το πρόγραμμα με τη βοήθεια του Διαδικτύου

    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 Μαρτίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ. Δ΄ Στάση τῶν Χαιρετισμῶν στήν Ὑπεραγία Θεοτόκο
 

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 Μαρτίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός
          

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 Μαρτίου, Δ΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (Αγίου Ιωάννου συγγραφέως της Κλίμακος)

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

   

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 Μαρτίου

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

   

ΤΡΙΤΗ 31 Μαρτίου

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο καί ὁ Ἁγιασμός τῆς 1ης τοῦ νέου μήνα

   

ΤΕΤΑΡΤΗ 1η Απριλίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος (τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης)

   

ΠΕΜΠΤΗ 2 Απριλίου, τοῦ Μεγάλου Κανόνος

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ. Τό Μέγα Ἀπόδειπνο

    

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 Απριλίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες καί ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

6:00 μ.μ. Ἡ Ἀκολουθία τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

   

ΣΑΒΒΑΤΟ τοῦ Ἀκαθίστου, 4 Απριλίου

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου Χρυσοστόμου)

6:00 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός

   

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 Απριλίου, Ε΄ ΝΗΣΤΕΙΩΝ (τῆς Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας)

7:00 π.μ. Ὁ Ὄρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)

6:00 μ.μ. Ὁ Κατανυκτικός Ἑσπερινός

          

 

ΕΥΧΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΚΟΡΩΝΟΪΟΝ

Ποίημα Μητροπολίτου Ἐδέσσης ΙΩΗΛ


Κύριε Ἰησοῦ Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἀρχίατρος τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων, ὁ δι᾽ ἡμᾶς ἐνανθρωπήσας, ἵνα ἰάσῃς τὸ μέγα τραῦμα τὸν ἄνθρωπον, ὁ μὴ καταφρονήσας τοὺς ἀνιάτως νοσήσαντας δέκα λεπρούς, ἀλλὰ τῇ σωστικῇ χάριτί σου καθαρίσας αὐτούς, ὁ διελθὼν ὡς Θεάνθρωπος τὰς ἡμέρας τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου εὐεργετῶν καὶ ἰώμενος πάντας τοὺς ἀρρωστοῦντας καὶ κακῶς ἔχοντας, ὁ εὐεργετήσας καὶἀποκαταστήσας ὑγιαίνοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαρέως ἡμαρτηκότας, δαιμονιῶντας καὶ ἐμπαθεῖς κατ᾽ ἄμφω, ἤγουν ἐν τῇ σαρκὶ καὶ τῷ νοΐ, πρόσδεξαι εὐμενῶς τὴν δέησιν ἡμῶν καὶ φυγάδευσον τῇ δυνάμει σου, τὸν φονευτὴν ἰὸν τὸν σχῆμα κορώνας φέροντα, καὶ προκαλοῦντα φοβίας ἢ καὶ θάνατον εἰς ἀσθενεῖς καὶ ἀναξιοπαθοῦντας. Καὶ εἰ μὲν διὰ τὰς πολλὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, ἐπέτρεψας τὸν πειρασμὸν τοῦτον, ἱκετεύομέν σοι ὡς ἐλεῆμον, ἵνα ἄρῃς αὐτὸν ἀφ’ ἡμῶν καὶ ἀπὸ πάσης τῆς οἰκουμένης.
                                 
Εἰ δὲ διὰ δοκιμασίαν τῆς πίστεως ᾠκονόμησας, τὴν ἐπικράτησιν αὐτοῦ, παῦσον τὸν τάραχον τῶν ἀσθενῶν ἀπὸ τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ. Εἰ δὲ ὑπὸ τῆς κακουργίας τοῦ ἀντικειμένου ἢ καὶ ἀμελείας τῶν ἐπιπολαίων ἀνθρώπων οὗτος διεδόθη, θραῦσον τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ ὡς Θεὸς παντοδύναμος. Φύλαξον τὴν νεότητα, καὶ περιφρούρησον τοὺς ἀσθενήσαντας, καὶ τοὺς ἐν γήρατι ὄντας ἐκ τοῦ ἐπαράτου ἰοῦ θεράπευσον, καὶ πάντας ἀπάλλαξον ἐκ τῆς συνοχῆς τῆς καρδίας, καὶ ἀντὶ ταύτης δώρησαι ἡμῖν, ὑγιείαν ἄνεσιν καὶ πλατισμόν, πρεσβείαις τῆς Κυρίας Θεοτόκου καὶ πάντων σου τῶν ἁγίων. Ἀμήν.

  

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κυριακή Δ΄ Νηστειών - Ώ γενεά άπιστος, έως πότε προς υμάς έσομαι;»

Ομιλία π. Θεμιστοκλή Μουρτζανού, Κέρκυρα 26/3/2017

Συχνά οι άνθρωποι προκαλούμε τον Θεό. Δεν είναι τόσο η αμαρτωλότητά μας, το γεγονός ότι οι σκέψεις, οι πράξεις, η ζωή μας εν γένει αφίσταται του θεϊκού θελήματος, όπως αυτό αποτυπώνεται στο Ευαγγέλιο και στην ζωή της Εκκλησίας. Κυρίως είναι η ολιγοπιστία ή η απιστία ή η αδιαφορία μας για την παρουσία του Θεού στην ζωή μας. Τη αμαρτωλότητά μας ο Θεός την συγχωρεί. Άλλωστε, γι’ αυτό ενηνθρώπησε. Όταν η αμαρτία οδηγεί στην επίγνωση των ορίων μας, όταν η απάντησή μας σ’ αυτήν είναι η ταπείνωση και η μετάνοια, παύει να είναι πρόκληση. Γίνεται αγώνας υπέρβασης.
Κάποιοι όμως από μας πορευόμαστε σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Είμαστε τόσο αδιάφοροι ζώντας με τον τρόπο του εαυτού μας. Έχουμε μεταθέσει την σχέση με τον Θεό στο μεταφυσικό πεδίο και επειδή βλέπουμε ότι έχουμε χρόνο μπροστά μας δεν αισθανόμαστε την ανάγκη ούτε να γνωρίσουμε ούτε να αγαπήσουμε ούτε να ακολουθήσουμε ό,τι ο Θεός είναι και μας αφήνει να δούμε. Άλλοι είμαστε ολιγόπιστοι. Μένουμε στο συμφέρον μας. Αν ο Θεός μας χρειάζεται, τότε σπεύδουμε να Τον επικαλεστούμε, αλλά όχι με την καρδιά μας. Δεν είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε το θέλημά Του για μας, αλλά ζητούμε να Το διαμορφώσουμε κατά την δική μας κρίση. Γι’ αυτό και εύκολα απογοητευόμαστε και μελαγχολούμε έναντί Του. Άλλοι πάλι είμαστε άπιστοι. Ζητούμε σημεία για να πιστέψουμε, όχι για να αλλάξουμε την ζωή μας, αλλά για να βάλουμε στην λογική μας την ιδέα του Θεού ως μία από τις αλήθειες της ζωής. Και επειδή τα θαύματα δεν έρχονται στην προοπτική των αισθήσεων, αλλά στην προοπτική της ανοιχτής καρδιάς, η οποία ζητά αυθεντικά τον Θεό και παραδίδεται στην αγάπη Του, παραμένουμε «γενεά άπιστος».
Και προκαλούμε τον Θεό. Εξισώνουμε τον εαυτό μας μ’ Αυτόν. Διατρανώνουμε το δικαίωμά μας να είναι Εκείνος υποχρεωμένος έναντί μας. Τον κρίνουμε. Απαιτούμε. Και τελικά Τον αρνούμαστε. Παραδίδουμε τον εαυτό μας στο «γένος των δαιμόνων», οι οποίοι ακριβώς με τον ίδιο τρόπο φέρθηκαν και φέρονται έναντι του Θεού. Της ισοθεΐας. Της απαίτησης. Του εγωισμού. Της άρνησης. Και όπως οι δαίμονες παλεύουν να επιβληθούν με τον τρόπο τους σε όλους τους ανθρώπους, έτσι κι εμείς, θέτοντας τον Θεό υπό αμφισβήτηση ή ζητώντας από Αυτόν να εκπληρώσει το θέλημά μας, χωρίς εμπιστοσύνη, μεταφέρουμε τον τρόπο μας στους άλλους και γινόμαστε δημόσια πηγή απιστίας, ολιγοπιστίας, αδιαφορίας.
Μετά την μεταμόρφωσή Του ο Χριστός κατεβαίνει από το όρος Θαβώρ. Εκεί εμφανίζεται σ’ Αυτόν ένας πατέρας, ο γιος του οποίου ήταν υποδουλωμένος σε δαιμονικό πνεύμα. Ο πατέρας δεν απευθύνθηκε στον Χριστό, αλλά στους μαθητές Του. Θεώρησε ότι το χάρισμα του να βγάζει κάποιος δαιμόνια από τους άλλους ήταν μία αυτονόητη δωρεά του δασκάλου στους μαθητές. Ότι το θαύμα είναι μία εύκολη υπόθεση. Ότι δεν χρειάζεται η πίστη στον Χριστό, ο αγώνας του ανθρώπου να πλησιάσει τον Θεό, να συναισθανθεί την αμαρτωλότητά του, να ταπεινωθεί, να μετανοήσει, να ζητήσει, να υπομείνει, να περιμένει. Όλα μπορούν να διορθωθούν, αρκεί να υπάρχει μία παρέα θαυματοποιών στο όνομα του Θεού, διά των οποίων κάθε δυσκολία υπερβαίνεται. Και βέβαια οι μαθητές δεν μπόρεσαν να θεραπεύσουν το παιδί. Ο πατέρας πηγαίνει στον Χριστό, κατανοώντας ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ομολογεί την αποτυχία του λογισμού του και την αποτυχία των μαθητών. Και τότε ο Χριστός αναφωνεί: «ω γενεά άπιστος, έως πότε προς υμάς έσομαι; έως πότε ανέξομαι υμών;» (Μάρκ. 9, 19) «Άπιστη γενιά! Ως πότε θα είμαι μαζί σας; Πόσον καιρό ακόμη θα σας ανέχομαι;». Ο πατέρας θα βρει την πίστη του, αφού συνειδητοποιήσει την ολιγοπιστία του, και ο Χριστός θα διώξει το δαιμόνιο, απαντώντας και στους μαθητές Του ότι το δαιμονικό γένος χρειάζεται «προσευχή και νηστεία» για να βγει από τη ύπαρξη, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από τον τρόπο του δαίμονα που τον υποδουλώνει και ψυχικά και σωματικά.
Αυτή η φράση του Χριστού είναι ένας έλεγχος και για την δική μας ζωή και πορεία. Ο Θεός δεν αποδέχεται την ανθρώπινη πρόκληση, για να αποδείξει ότι υπάρχει. Δεν είναι ένα παιχνίδι εξουσίας η σχέση Θεού και ανθρώπου, όπου ο Ισχυρός θέλει να αποδείξει στον αδύναμο ότι δεν μπορεί να Τον νικήσει. Είναι μία υπόμνηση ότι η πρόκληση έχει όριο: το ότι ο Θεός θα σεβαστεί την ελευθερία μας και θα φύγει από κοντά μας. Θα μας εγκαταλείψει. Δεν θα μας ανεχτεί, όχι γιατί πρέπει να μας τιμωρήσει ώστε να επικρατήσει η δικαιοσύνη για τα κρίματά μας, αλλά γιατί εμείς αρνούμαστε την αγάπη Του με την απιστία μας. Θέτοντας τον Θεό στην πρόκληση της εγωιστικής αμφισβήτησης και άρνησης, όχι του προβληματισμού που είναι ανθρώπινος, δηλώνουμε ότι δεν χρειαζόμαστε την ανοχή Του, την αγάπη Του, την παρουσία Του στην ζωή μας. Ότι μπορούμε μόνοι μας. Και βέβαια, είμαστε έτοιμοι να παραμείνουμε παραδομένοι στον δαιμονικό τρόπο. Διότι η προσευχή και η νηστεία που χρειάζονται για την εκδίωξη των δαιμόνων δεν είναι τίποτε άλλο παρά δήλωση προς τον Θεό ότι Τον αναγνωρίζουμε ως τον Κύριο της ζωής μας και ότι Τον εμπιστευόμαστε, αλλά και η δική μας κίνηση πίστης, να νηστέψουμε από ό,τι μας χωρίζει από την αγάπη Του, αμαρτία σώματος και ψυχής. Η στέρηση των δικαιωμάτων μας να καταναλώνουμε τα πάντα είναι μία εκούσια παράδοση της ελευθερίας μας στον Θεό και το θέλημά Του, κίνηση ταπείνωσης, την οποία οι δαίμονες απεχθάνονται.
Στην εποχή μας, αλλά και στην ζωή μας προκαλούμε τον Θεό. Εκείνος είναι βεβαίως πάντοτε μαζί μας. Εμείς δεν είμαστε. Εκείνος μπορεί ως τέλειος άνθρωπος να αναφωνεί ενώπιον όσων Τον έβλεπαν ως θαυματοποιό και όχι ως Τον Θεάνθρωπο, ως εξουσιαστή και εκπληρωτή των συμφερόντων τους, όσο ευγενή κι αν ήταν, και όχι ως Σωτήρα το «ως πότε θα είμαι μαζί σας; ως πότε θα σας ανέχομαι;», αλλά γνωρίζουμε ότι ακόμη κι αν μας εγκαταλείπει, είναι αρκετό ένα «Μνήσθητι» πίστης για να επανέλθει. Γιατί αυτή είναι η Αγάπη στην οποία δεν πιστεύουμε. Είναι η παρουσία. Είναι η έγνοια για το σε βάθος χρόνου συμφέρον μας που είναι η σωτηρία. Είναι η πρόσκληση σε μετάνοια, εμπιστοσύνη, παραίτηση από τον δαιμονικό τρόπο του εγώ. Ας αναφωνήσουμε λοιπόν κι εμείς στην ζωή της Εκκλησίας, μαζί με τον πατέρα του δαιμονιζόμενου παιδιού, το «πιστεύω, Κύριε, βοήθει μου τη απιστία»!

Βρείτε το άρθρο και εδώ

      

   

                       

Διαβάστε επίσης:

Δ΄ Νηστειών

Διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Σιναΐτου, απόδοση Φώτη Κόντογλου

Ομιλία εις την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Δ΄ Κυριακή των Νηστειών – Του Οσίου Ιωάννου συγγραφέως της «Κλίμακος»
Ομιλία στο Ευαγγέλιο - Kυριακή Δ΄ Των Νηστειών
Μνήμη του Αγίου Ιωάννου της Κλίμακος

Κυριακή Δ΄Νηστειών - «Ὤ γενεά ἄπιστος καί διεστραμμένη», του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+)
Ομιλία εις την Δ΄ Κυριακή των Νηστειών, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά
Αθεΐα: Το καύχημα της εποχής μας, του Φώτη Κόντογλου

Το νόημα της ασκήσεως μέσα στη ζωή της Εκκλησίας, Σχόλια στην Δ' Κυριακή των Νηστειών

            

Ακούσματα:

Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) [π. Συμεών Βενετσιάνος (2014)]
Κυριακή Δ΄ Νηστειών - «Τούτο το γένος εν ουδενί δύναται εξελθείν, ει μη εν προσευχή και νηστεία» [π. Συμεών Βενετσιάνος (2016)]
Κυριακή Δ΄ Νηστειών, Ήχος Γ΄ [Ψάλλει ο αείμνηστος Θρασύβουλος Στανίτσας, 1956]
''Ο τον αμπελώνα φυτεύσας'' [Ιδιόμελον του Ε΄ Κατανυκτικού Εσπερινού της Μ.Τεσσαρακοστής, το απόγευμα της Δ' Κυριακής των Νηστειών. Ψάλλει χορός Θρ.Στανίτσα]

Ο Άγγελος εβόα [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο – Δ΄ Στάσις [διαβάζει ο Μακαριστός Αρχιεπ. Αθηνών & Πάσης Ελλάδος Κυρός Χριστόδουλος]
Οσίας Μαρίας Αιγυπτίας - Απολυτίκιο (1 Απριλίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
Το Σπήλαιο της Οσίας Μαρίας της Αιγυπτίας [video, 17 Απρ 2016]

   

ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ:

Χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο – Δ΄ Στάσις [Μητροπολιτικός Ι.Ν. Αγ. Ανδρέου Πατρών (2016)].

Οι χαιρετισμοί στην Υπεραγία Θεοτόκο (με υπέρτιτλους)

Ο Ακάθιστος Ύμνος στον Ι.Ν.Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού (2014)

Ὁ Ὄρθρος, οἱ Ὧρες [Ι.Ν. Αγίου Παντελεήμονος Πεύκης Αττικής (2019)]

Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων [Μητροπολιτικός Ι.Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Σερρών (2014)]

Ακολουθία του Ὄρθρου [Ι.Μ. Ξενοφώντος Αγίου Όρους (Οκτ. 2019)]

Θεία Λειτουργία Αγ. Ιωάννου Χρυσοστόμου (με υπέρτιτλους) [Ι.Ν. Αγ.Δημητρίου Κορυδαλλού, 2018]

Κυριακή Δ΄ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος) – Όρθρος & Θ. Λειτουργία [Ι.Ν. Ταξιάρχου Μιχαήλ, Μανταμάδο Λέσβου, 2019]

Κατανυκτικός Εσπερινός Δ΄ Κυριακής των Νηστειών [Θρ. Στανίτσας – Χαρ. Ταλιαδώρος, 1969]

Κυριακή Ε΄ Νηστειών (Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας) – Όρθρος & Θ. Λειτουργία [Ι.Ν. Ταξιάρχου Μιχαήλ, Μανταμάδο Λέσβου, 2019]

Κατανυκτικός Εσπερινός Ε΄ Κυριακής των Νηστειών [Ι.Ν. Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Κισσάμου Κρήτης, 17/4/2016]

Ακολουθία Εσπερινού & Παράκληση [Ι. Σκήτη Αγ. Ανδρέα-Άγιον Όρος, 26/5/2016]

Το Μέγα Απόδειπνο [Ι.Μ. Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου, 2018]

Ἀκολουθία τοῦ Μεγάλου Κανόνος (τοῦ Ἁγίου Ἀνδρέου Κρήτης) [Ι.Μ. Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου, 2016]

Ἀκολουθία Ἀγιασμοῦ πρωτομηνιάς [Ι.Μ. Αγίας Τριάδος, Σπαρμού Ολύμπου, 2016]

  

Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ Δ´ Νηστειών (Ιωάννου της Κλίμακος)

Κυριακὴ Ε´ Νηστειῶν (Μαρίας Αἰγυπτίας), Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας

Κατανυκτικοὶ Ἑσπερινοὶ 2017

Κανών & ευχαί επί λοιμικής νόσου

      

Και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό Αφιέρωμα στο Τριώδιο και στην Μεγάλη Τεσσαρακοστή
   

                  

        

    

Κυριακή 29 Μαρτίου

 

Ὁ Ἅγιος Μάρκος Ἐπίσκοπος Ἀρεθουσίων
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ ἄνδρες καὶ γυναῖκες Μάρτυρες ἐν Ἀσκαλώνι καὶ Γάζῃ
Οἱ Ἅγιοι Ἰωνᾶς, Βαραχήσιος, Ἄβιβος, Ζανιθᾶς, Ἠλίας, Λάζαρος, Μάρης, Μαρουθᾶς, Ναρσῆς, Σάββας καὶ Σιμιάθος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Διάδοχος Ἐπίσκοπος Φωτικῆς τῆς Παλαιᾶς Ἠπείρου

                                    

 
Δευτέρα
30 Μαρτίου

Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης τῆς Κλίμακος
Ὁ Ἅγιος Ἰωὴλ ὁ Προφήτης
Ὁ Ἅγιος Ζαχαρίας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κορίνθου
Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος Ἐπίσκοπος Ἰρκούτσκ καὶ πάσης Σιβηρίας

                                    

         

Τρίτη 31 Μαρτίου

Ὁ Ἅγιος Ὑπάτιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Γαγγρῶν
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ πρίγκιπας
Ὁ Ἅγιος Ἰωνᾶς Μητροπολίτης Μόσχας καὶ πασῶν τῶν Ρωσιῶν
Ὁ Ἅγιος Ἀκάκιος ὁ Ὁμολογητής Ἐπίσκοπος Μελιτινῆς
Ὁ Ἅγιος Θεόφιλος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες ἐν Κρήτῃ
Οἱ Ἅγιοι Μένανδρος καὶ Σαβίνος οἱ Μάρτυρες καὶ οἱ σὺν αὐτοῖς τριάντα ὀκτῶ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ἅγιος Ἰννοκέντιος Μητροπολίτης Μόσχας καὶ Ἱεραπόστολος Ἀλάσκας

                              

     

Τετάρτη 1 Απριλίου

Ὁσία Μαρία ἡ Αἰγυπτία
Οἱ Ἅγιοι Βασιλείδης καὶ Γερόντιος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Μακάριος ἡγούμενος τῆς μονῆς Πελεκητῆς
Ὁ Ἅγιος Ἀβραάμιος ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Βουλγαρίας
Ὁ Ὅσιος Εὐθύμιος ὁ Θαυματουργός
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Φιλόσοφος ἐκ Γεωργίας
Ὁ Ὅσιος Εὐλόγιος ὁ διὰ Χριστὸν Σαλός

                            

    

Πέμπτη 2 Απριλίου

Ὁ Ὅσιος Τίτος ὁ Θαυματουργός
Οἱ Ἅγιοι Αἰδέσιος καὶ Ἀμφιανὸς οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἡ Παρθενομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Πολύκαρπος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Νικήτιος Ἐπίσκοπος Λυών
Ἡ Ἁγία Εὔα ἡ Ὁσιοπαρθενομάρτυρας ἡ Νέα
Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος ὁ ἐν Νικομηδείᾳ ἀσκήσας

                    

     

Παρασκευή 3 Απριλίου

Akathistos Ymnos

Ακάθιστος Ύμνος

Ὁ Ὅσιος Νικήτας ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ὅσιος Ἰωσὴφ ὁ Ὑμνογράφος
Οἱ Ἅγιοι Βιθύνιος, Γάλυκος καὶ Δίος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Νεομάρτυρας ὁ Ἀπελεύθερος

                              

       

Σάββατο 4 Απριλίου

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γεροντίσσης

Ὁ Ὅσιος Ζωσιμᾶς
Ὁ Ὅσιος Γεώργιος ὁ ἐν Μαλεῷ
Οἱ Ἅγιοι Θεόδουλος καὶ Ἀγαθόπους οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἰσίδωρος Ἐπίσκοπος Σεβίλλης
Ὁ Ὅσιος Πλάτων
Ὁ Ἅγιος Θεωνᾶς Ἀρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Ἱερομάρτυρας ἐκ Σερρῶν

                                           

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ