Τεύχος 335  23 Ιουνίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 25 Ιουνίου 2017 – Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
(αποσπ. από την επί του Όρους Ομιλία)
Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ε΄ 1 – 10)

[Συνίστησι δὲ τὴν ἑαυτοῦ ἀγάπην εἰς ἡμᾶς ὁ Θεός, ὅτι ἔτι ἁμαρτωλῶν ὄντων ἡμῶν Χριστὸς ὑπὲρ ἡμῶν ἀπέθανε.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (στ΄ 22 – 33)

[Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός· ἐὰν οὖν ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν ἔσται· ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ᾖ, ὅλον τὸ σῶμά σου σκοτεινὸν ἔσται. / Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν.]

   

 

     

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017 – ΠΕΤΡΟΥ και ΠΑΥΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Β΄ επιστολή Παύλου (ια΄ 21 – ιβ΄ 9)

[Τίς ἀσθενεῖ, καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Εἰ καυχᾶσθαι δεῖ, τὰ τῆς ἀσθενείας μου καυχήσομαι.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιστ΄ 13 - 19)

[Κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς.]
    

  

Παρασκευή 30 Ιουνίου 2017 – ΣΥΝΑΞΙΣ ΤΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (δ΄ 9–16)

[ὁ Θεὸς ἡμᾶς τοὺς ἀποστόλους ἐσχάτους ἀπέδειξεν, ὡς ἐπιθανατίους, ὅτι θέατρον ἐγενήθημεν τῷ κόσμῳ, καὶ ἀγγέλοις καὶ ἀνθρώποις.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (θ΄ 36, ι΄ 1–8)

[Πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε λέγοντες ὅτι ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.]

   

 

     

Σάββατο 1 Ιουλίου 2017 – ΚΟΣΜΑ & ΔΑΜΙΑΝΟΥ ΤΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (ιβ΄ 27 – ιγ΄ 8)

[Ἐὰν ταῖς γλώσσαις τῶν ἀνθρώπων λαλῶ καὶ τῶν ἀγγέλων, ἀγάπην δὲ μὴ ἔχω, γέγονα χαλκὸς ἠχῶν ἢ κύμβαλον ἀλαλάζον.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ι΄ 1, 5-8)

[Ἀσθενοῦντας θεραπεύετε, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε, δαιμόνια ἐκβάλλετε· δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε.]
    


                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Δώσου στον Χριστό»

         

«Θέλω να καταλάβεις κι εσύ ότι δεν υπάρχει δυσκολία πού δεν έχει λύση εν τω Χριστώ. Δώσου στο Χριστό και Εκείνος θα σου βρει λύση.
Να ζητάμε στην προσευχή μόνο τη σωτηρία της ψυχής μας. Δεν είπε ο Κύριος: «Ζητείτε δε πρώτον την Βασιλείαν του Θεού…και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν»; (Ματθ. 6, 33· Λουκ. 12, 31).
Εύκολα, ευκολότατα ο Χριστός μπορεί να μας δώσει ό,τι επιθυμούμε. Και κοιτάξτε το μυστικό. Το μυστικό είναι να μην το έχετε στο νου σας καθόλου να ζητήσετε το συγκεκριμένο πράγμα. Το μυστικό είναι να ζητάτε την ένωσή σας με τον Χριστό ανιδιοτελώς, χωρίς να λέτε, «δώσ’ μου τούτο, εκείνο…». Είναι αρκετό να λέμε, «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με».
Να ζητάμε να γίνει το θέλημα του Θεού· αυτό είναι το πιο συμφέρον, το πιο ασφαλές για μας και για όσους προσευχόμαστε. Ο Χριστός θα μας τα δώσει όλα πλούσια. Όταν υπάρχει έστω και λίγος εγωισμός, δεν γίνεται τίποτα.
Πάτερ ημών ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά Σου, ελθέτω η Βασιλεία Σου, γεννηθήτω το θέλημά Σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών. Και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού.»

                          
Πηγή: Βίος και Λόγοι Γέροντος Πορφυρίου Καυσοκαλυβίτου

                 

«Τι ζητάμε απ’ τον Θεό;»

         

Η προσευχή μας στον Άγιο Θεό περιλαμβάνει βέβαια πρωτίστως τη δοξολογία και την ευχαριστία. Τον δοξάζουμε για τα μεγαλεία του και Τον ευχαριστούμε για τις δωρεές του. Όμως επειδή είμαστε αδύναμοι άνθρωποι, πού σε κάθε μας βήμα επιβεβαιώνουμε την αδυναμία μας, συχνά στην προσευχή μας χρησιμοποιούμε και τη δέηση, τη θερμή παράκληση και ικεσία προς τον πατέρα Θεό και Τον παρακαλούμε γιά διάφορα ζητήματα της ζωής μας πού έντονα μάς απασχολούν.
Τι ζητούμε συνήθως από τον Θεό; Ποια αιτήματα διατυπώνουμε προς Αυτόν, πού είναι ο χορηγός κάθε αγαθού;
Συνήθως τα αιτήματα τής προσευχής μας στρέφονται στα συνήθη ζητήματα πού είναι φυσικό να μάς απασχολούν καθημερινά, στα προβλήματα τής οικογενείας μας, στα επαγγελματικά μας ζητήματα, στις δυσκολίες τής υγείας μας, στα θέματα πού απασχολούν το στενό συγγενικό μας περιβάλλον. Προσθέτουμε επίσης κάποτε και γενικότερα αιτήματα, για την ειρήνη του τόπου μας, για τούς ασθενείς ανθρώπους, για τούς πτωχούς και αδικημένους λαούς τής γης για την κατάπαυση των πολέμων.
Όλα αυτά είναι μέσα στη ζωή μας και φυσικό είναι να ελκύουν το ενδιαφέρον μας. Ή Εκκλησία μας έξαλλου στα Ευχολόγιά της, ειδικά βιβλία Ευχών, περιλαμβάνει πολλές προσευχές σχετικές με ζητήματα τής καθημερινής μας ζωής. Ακόμη και στη θεία Λειτουργία, πού δεν είναι απλώς μία προσευχή ή έστω Ακολουθία, άλλά ή πνευματικότατη Λατρεία του Τρισάγιου Θεού, έχουμε αιτήματα πού σχετίζονται με τα ζητήματα τής πρόσκαιρης και επίγειας ζωής μας. Έχουμε αιτήματα «υπέρ ευκρασίας αέρων, ευφορίας των καρπών τής γης και καιρών ειρηνικών», έχουμε αιτήματα υπέρ προστασίας των πλεόντων, ιάσεως των νοσούντων, απελευθερώσεως των αιχμαλώτων, όπως επίσης απευθύνουμε δεήσεις για το έθνος μας, τούς άρχοντες μας, τον στρατό, και παρακαλούμε να έχουμε ειρήνη, ώστε νά «διάγωμεν ήρεμον και ήσύχιον βίον».
Δεν απαγορεύεται επομένως να αναφερόμαστε στις προσευχές μας σ' αυτά τα προβλήματα πού αντιμετωπίζουμε στην καθημερινή μας ζωή. Εκείνο όμως πού ζητεί ο Θεός είναι να μην έχουν την πρώτη θέση αυτά τα αιτήματα στις προσευχές μας. Να μη μάς απασχολούν αποκλειστικά και μόνο τα πρόσκαιρα και υλικά ζητήματα, να μην απορροφούν αυτά τελείως το ενδιαφέρον τής ψυχής μας, ώστε να λησμονούμε τα κύρια και βασικά και να χάνουμε τελικά τον προορισμό μας.
«Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται ύμίν», μας είπε ο Κύριος στην «επί του όρους ομιλία» του (Ματθ. ς' 33). Πρώτο αίτημα σας να έχετε το να επικρατήσει ή Βασιλεία του Θεού. Και ακόμη το να αποκτήσετε τη δικαιοσύνη, την αρετή. Τότε και όλα τα αναγκαία επίγεια αγαθά θα σας δοθούν και τίποτε δεν θα στερηθείτε.
Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Κύριος δεν λέει «ζητείτε μόνον την βασιλείαν του Θεού...», άλλά «ζητείτε πρώτον». Δεν μάς απαγορεύει να ζητούμε και τα άλλα, τα πρόσκαιρα και υλικά. Εκείνο πού μάς ζητεί είναι αυτά, τα δεύτερα και τρίτα στη ζωή μας, να μην πάρουν τη θέση των πρώτων. Και τα πρώτα να μην υποβιβασθούν και χαθούν τελείως. Διότι τότε ζούμε σαν να ανήκουμε μόνο σ' αυτόν τον πρόσκαιρο κόσμο, σαν να μην έχουμε ουράνιο και αιώνιο προορισμό, σαν να εγκλωβίζονται ή ζωή μας και τα ενδιαφέροντα μας μόνο στο παρόν και καμία σκέψη για το αιώνιο μέλλον μας να μη μάς απασχολεί. Γι' αυτό και ο Κύριος προτρέπει: «Ζητείτε πρώτον την βασιλείαν του Θεού και την δικαιοσύνην αυτού». Πρώτα ή σωτηρία σας, πρώτα ή αρετή. Ή Βασιλεία των ουρανών πρώτα. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα. Και αυτά τα δεύτερα θα σάς δοθούν όταν ζητείτε τα πρώτα.
Να ζητάς λοιπόν τα μέλλοντα, προτρέπει ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και θα λάβεις και τα παρόντα. Μη ζητάς αυτά πού βλέπουν τα μάτια σου, και οπωσδήποτε θα τα πάρεις και αυτά. Είναι ανάξιο για σένα να προσέρχεσαι στον Δεσπότη, στον Κύριο και Θεό, γι' αυτά τα ευτελή και εφήμερα. Διότι εσύ πού πρέπει όλη σου τη φροντίδα και τη μέριμνα να τη στρέφεις σ' εκείνα τα απόρρητα αγαθά, καταντροπιάζεις υπερβολικά τον εαυτό σου με το να δαπανάς όλη τη φροντίδα σου στην επιθυμία των πρόσκαιρων και παροδικών πραγμάτων.
Συμβουλεύει σχετικά και ο Μέγας Βασίλειος: Ζήτησε αυτό πού πρέπει να ζητήσεις· όχι πλούτο, όχι δόξα επίγεια, όχι υγεία σώματος. Διότι αυτός σε έπλασε και φροντίζει για τη σωτηρία σου και γνωρίζει τι συμφέρει στον καθένα, να είναι υγιής ή να ασθενεί. Άλλά να ζητείς, όπως έχεις εντολή, τη Βασιλεία του Θεού . Διότι για τις ανάγκες του σώματος σου, όπως προείπα, θα φροντίσει Εκείνος. «Άξιωματικώτατος γάρ έστιν ό βασιλεύς ημών και αγανακτεί, εάν τις αυτόν μικρόν τι αίτηση, εάν τις ημών περί των ουδέν προσηκόντων αυτόν αίτή». Ό βασιλιάς μας έχει αξιώσεις μεγάλες και αγανακτεί αν κανείς του ζητήσει κάτι μικρό, αν κάποιος από μάς Τον παρακαλεί γι' αυτά πού καθόλου δεν ταιριάζουν. Μη λοιπόν στην προσευχή σου προκαλέσεις την αγανάκτηση του για τον εαυτό σου, άλλά ζήτησε για σένα «άξια του βασιλέως Θεού». Όταν δε ζητείς τα άξια του Θεού, μη σταματήσεις την προσευχή σου ώσπου να λάβεις αυτό πού ζητείς.
Ό δικός μας βασιλιάς, αντίθετα με τούς επίγειους άρχοντες, θέλει οι υπήκοοι του να έχουμε μεγάλα αιτήματα. Μάλιστα δυσανασχετεί όταν περιορίζουμε τις προσευχές μας σε μικρά και ασήμαντα πράγματα, όταν ζητούμε διαρκώς και επίμονα τα υλικά, πρόσκαιρα και επίγεια αγαθά. Είναι πολύ εύκολο να μάς τα δώσει όλα αυτά. Αν όμως ή καρδιά μας είναι στραμμένη στα ουράνια και αιώνια, αν αυτά βαθιά επιθυμεί και αυτά πρωτίστως ζητεί. Αν γι' αυτά απευθύνει τις πιο θερμές της προσευχές, τότε μόνο μπορεί σωστά να προσευχηθεί και για τα υπόλοιπα. Και ο πανάγαθος Θεός τότε όλες τις προσευχές μας τις ακούει και ή απέραντη αγάπη του όλα τα αγαθά του πλούσια μάς τα χαρίζει.

                           
Πηγή: Ο ΣΩΤΗΡ

                                   

Διαβάστε επίσης:

Ο λύχνος του σώματος (Ματθ. 6, 22-33), του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄ 22-33) - Η πρόνοια του Θεού και το άγχος της ζωής, Ι.Μητρόπολη Κωνσταντίας – Αμοχώστου
Ἥδιστα οὖν μᾶλλον καυχήσομαι ἐν ταῖς ἀσθενείαις μου (Κορ. Β΄ ια΄31–ιβ΄9)
Αγίων Αποστόλων
Οι Απόστολοι του Χριστού, από το "Λατρευτικό Εγχειρίδιο", του π. Γεωργ. Κουγιουμτζόγλου και τη «Θρησκευτική και Ηθική Εγκυκλοπαιδεία»

                  
Ακούσματα:
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου – Ζητεῖτε πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2015]
ΚΥΡΙΑΚΗ Γ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. στ΄ 22-33) - Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός, βιντεοσκοπημένη ομιλία από την Ιερά Σκήτη Αγίου Ανδρέου
Κυριακή Γ Ματθαίου – Η πρόνοια του Θεού [ανάγνωση ομιλίας του π. Ανανία Κουστένη]
Κυριακή Γ΄ Ματθαίου, Ήχος Β΄ Εωθινό [ψάλλει ο αείμνηστος Θρασύβουλος Στανίτσας]
  
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ Γ´ Ματθαίου
Ἁγίων Ἀποστόλων Πέτρου & Παύλου
Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων
Ἁγίων Ἀναργύρων Κοσμᾶ & Δαμιανοῦ ἐκ Ῥώμης

    

        

        

 

Κυριακή 25 Ιουνίου

  

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία ἡ Ὁσιομάρτυς ἡ πολύαθλος
Ὁ Ὅσιος Διονύσιος κτίτωρ Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐκ Βάρνας
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀτταλείας
Ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας τῆς Ὄπτινα

    
        

            
Δευτέρα 26 Ιουνίου

       

Ὁ Ὅσιος Δαβὶδ ἐν Θεσσαλονίκη
Οἱ Ἅγιοι Ἰωάννης καὶ Παῦλος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης Ἐπίσκοπος Γοτθίας
Ὁ Ἅγιος Δαβὶδ ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐκ Κυδωνιῶν

                                     

         

Τρίτη 27 Ιουνίου

          

Ὁ Ὅσιος Σαμψὼν ὁ Ξενοδόχος
Ἡ Ὁσία Ἰωάννα ἡ Μυροφόρος
Ὁ Ἅγιος Ἄνεκτος ὁ Μάρτυρας ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης

                              

     

Τετάρτη 28 Ιουνίου

  

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Τριχερούσης        

Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίων Κύρου καὶ Ἰωάννου τῶν Ἀναργύρων καὶ Θαυματουργῶν καὶ τῶν σὺν αὐτοῖς
                

    

Πέμπτη 29 Ιουνίου

           

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Πέτρος ὁ Ἀπόστολος

                    

     

Παρασκευή 30 Ιουνίου

     

Σύναξις Ἁγίων Ἐνδόξων καὶ Πανευφήμων Ἀποστόλων
Ἡ Ἁγία Μαρία ἡ μητέρα τοῦ Εὐαγγελιστοῦ Μάρκου
Ὁ Ἅγιος Μιχαὴλ ὁ Νεομάρτυρας ὁ Πακνανᾶς

                             

       

Σάββατο 1 Ιουλίου

          

Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς καὶ Δαμιανὸς οἱ Ἀνάργυροι
Ὁ Ἅγιος Κωνσταντῖνος ὁ Θαυματουργός ὁ Ἀλαμάνος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Ὁ Ὅσιος Πέτρος ὁ Πατρίκιος ἐν τοῖς Εὐάνδρου

 
                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε
εδώ