Τεύχος 344  22 Σεπτεμβρίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017
Α΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Ο Ἀπόστολος
Προς Τιμόθεον Β΄ επιστολή Παύλου (γ΄ 10 – 15)

[Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, διωχθήσονται.]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ε΄ 1 – 11)

[ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον / ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι]

           

       

        

Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 2017 – ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Α΄ Επιστολή Ιωάννου (δ΄ 12 – 19)

[Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιθ΄ 25 – 28, κα΄ 24 – 25)

[Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.]

                          

   

Αγιασμός έναρξης νέου κατηχητικού έτους

  

Κατηχητικά
  
«Πες στα παιδιά, ΜΗ σταματήσουν να προσπαθούν
τον ΟΥΡΑΝΟ ν΄ αγγίξουν!»

   
Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου, 11:00 π.μ., στο Ενοριακό Κέντρο Νεότητος
του Ιερού Ναού Φανερωμένης Χολαργού (κάτω από το κωδωνοστάσιο)
Έλα κι εσύ μαζί μας!

 

    

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται»

 (Β’ Τιμ. 3, 10-15)

                    

Οἱ ἔσχατοι καιροί, στοὺς ὁποίους ζοῦμε, διακρίνονται ἀπὸ τὸ ὅτι μεγάλη μερίδα ἀνθρώπων ἐπιλέγουν νὰ ζήσουν κλεισμένοι στὸν ἑαυτό τους, μὴ λαμβάνοντες ὑπόψη τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἀπευθυνόμενος ὁ ἀπόστολος Παῦλος στὸν μαθητή του Τιμόθεο δίνει τὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων καὶ λέει ὅτι εἶναι: «φίλαυτοι, φιλάργυροι, ἀλαζόνες, ὑπερήφανοι, βλάσφημοι, γονεύσιν ἀπειθεῖς, ἀχάριστοι, ἀνόσιοι, ἄστοργοι, ἄσπονδοι, διάβολοι, ἀκρατεῖς, ἀνήμεροι, ἀφιλάγαθοι, προδόται, προπετεῖς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μᾶλλον ἢ φιλόθεοι».
Οἱ ἄνθρωποι αὐτοί, οἱ φίλαυτοι καὶ φιλήδονοι, θέτουν σὲ δεύτερη μοῖρα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καὶ ἔτσι γίνονται ἀχάριστοι πρὸς αὐτόν. Ὁ ἀχάριστος, ὅμως, πρὸς τὸν Θεό, θὰ εἶναι τέτοιος καὶ πρὸς τοὺς συνανθρώπους του. Τοὺς ἐπιβουλεύεται, τοὺς ἐκμεταλλεύεται, τοὺς ἀντιμετωπίζει χωρὶς στοργὴ καὶ τοὺς διαβάλλει συνεχῶς, προσπαθῶντας νὰ καλύψει τὴ δική του ἀνεπάρκεια μέσα ἀπὸ τὸν ἐξευτελισμὸ τῆς ὑπόληψης τοῦ συνανθρώπου του.
Οἱ φίλαυτοι καὶ ἀφιλάνθρωποι ἄνθρωποι διακηρύσσουν τὴν πίστη τους στὸν Θεό, ὅμως, ἡ ζωὴ καὶ τὰ ἔργα τους μαρτυροῦν γιὰ τὸ ἀντίθετο. Ὁμολογοῦν ὅτι εἶναι Χριστιανοί, ὅτι γνωρίζουν τὰ περὶ τοῦ χριστιανισμοῦ, ἔχουν δηλαδή «μόρφωσιν εὐσεβείας», ἀλλὰ κατὰ παράδοξο τρόπο δὲν ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἐντολὲς τοῦ Χριστοῦ. Ἄρα, μπορεῖ νὰ χαρακτηριστοῦν, ὄχι ὡς ἀληθινοὶ μαθητὲς τοῦ ταπεινοῦ Χρι¬στοῦ, ἀλλὰ ὡς κατ᾽ ἐπίφαση Χριστιανοί. Ὄντως, πῶς μπορεῖ ὁ φιλάργυρος, ὁ φίλαυτος, ὁ προπετής, ὁ ἀφιλάνθρωπος, ὁ ἀνήθικος, νὰ εἶναι πράγματι πιστός; Ἀφοῦ δὲν κάνει ὅσα ἁρμόζουν στοὺς ἀναγεννημένους ἀνθρώπους, ἀλλὰ ζεῖ προσκολλημένος στὴν πλάνη τοῦ κόσμου, τότε ἡ πίστη του εἶναι ἁπλὴ γνώση καὶ θεωρία, εἶναι ὡσὰν τὸ νεκρὸ καὶ ἄψυχο σῶμα, ἀπὸ τὸ ὁποῖο ἀπουσιάζει ἡ ζωή. Καὶ οἱ δαίμονες στὸ κάτω κάτω -κατὰ τὸν ἅγιο Ἰάκωβο τὸν Ἀδελφόθεο- πιστεύουν ὀρθά, ὅμως, δὲν ζοῦν κατὰ τὰ προστάγματα τοῦ ἀγαθοῦ Θεοῦ˙ γι᾽ αὐτὸ δὲν ὠφελοῦνται ἀπὸ αὐτὴ τὴ θεωρητικὴ γνώση καὶ δὲν σώ¬ζονται.
Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, μετὰ τὴν ἀναφορὰ στὰ χαρακτηριστικὰ αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων, προτρέπει τὸν Τιμόθεο ν’ ἀπομακρυνθεῖ ἀπὸ κοντά τους. Οἱ ἄνθρωποι τοῦτοι εἶναι κάκιστα παραδείγματα γιὰ τοὺς ἄλλους. Μὲ τὰ λόγια τους ἑλκύουν κάποιον, ἀλλὰ μὲ τὶς πράξεις τους τὸν σκανδαλίζουν καὶ τὸν ἀπω¬θοῦν. Ἡ πραγματικότητα, ὅμως, ποὺ συνεπάγεται ἡ πίστη στὸν Χριστὸ εἶναι ἐντελῶς διαφορετική. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος γιὰ νὰ διδάξει τὴν ἐν Χριστῷ πραγματικότητα δὲν μένει στὴ θεωρία, ἀλλὰ προσφέ¬ρει ὡς ὑπόδειγμα τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό του, λέγοντας στὸν Τιμόθεο: «Σὺ δὲ παρηκολούθηκάς μου τῇ διδασκαλίᾳ, τῇ ἀγωγῇ, τῇ προθέσει, τῇ πίστει, τῇ μακροθυμίᾳ, τῇ ἀγάπῃ, τῇ ὑπομονῇ, τοῖς διωγμοῖς, τοῖς παθήμασιν, οἷά μοι ἐγένοντο ἐν Ἀντιοχείᾳ, ἐν Ἰκονίῳ, ἐν Λύστροις, οἵους διωγμοὺς ὑπήνεγκα». Ἡ πίστη ἦταν στὸν ἀπόστολο Παῦλο παράλληλη μὲ τὴ μαρτυρία ὑπὲρ τοῦ Χριστοῦ. Ἡ δὲ μαρτυρία δὲν ἦταν τίποτα ἄλλο ἀπὸ τὴ δική του ζωή, τὴν ἀγάπη, τὴ μακροθυμία, τοὺς διωγμοὺς καὶ τὰ παθήματα ὑ¬πὲρ τοῦ Χριστοῦ.
Βέβαια ὁ Χριστὸς δὲν ἀφήνει κανένα νὰ πειραστεῖ καὶ νὰ ὑποφέρει πέραν τῶν δυνάμεών του. Γι᾽ αὐτὸ καὶ ὁ ἀπόστολος Παῦλος διαβεβαιώνει τὸν Τιμόθεο ὅτι ὁ Χριστὸς τὸν ἐνίσχυε καὶ τὸν λύτρωνε: «καὶ ἐκ πάντων με ἐρρύσαiτο ὁ Κύριος». Ταυτόχρονα, ὅμως, προετοιμάζει τὸν μαθητή του γιὰ τὴν πραγματικότητα τοῦ χριστιανισμοῦ, λέγοντάς του ὅτι «πάντες οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ διωχθήσονται». Ὄντως, οἱ ἀληθινοὶ μαθητὲς τοῦ Χριστοῦ, οἱ πιστοί, δὲν ἀνήκουν σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ δὲν ζοῦν ὅπως οἱ λοιποὶ ἄνθρωποι. Ἡ ζωή τους εἶναι μία συνεχὴς δοκιμασία: «Πειρατήριον ὁ βίος τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς», κατὰ τὸν Ἰώβ. Οἱ χριστιανοὶ ἔχουν θλίψη σὲ αὐτὸ τὸν κόσμο καὶ διέρχονται ἀπὸ τὴ στενὴ ὁδὸ γιὰ νὰ φτάσουν στὸν προορισμό τους, δηλαδὴ στὴν ἀτελεύτητη μακαριότητα τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ.
Ὁ Χριστιανός, ἐντασσόμενος στὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ, τὴν Ἐκκλησία, δὲν νοεῖται νὰ εἶναι φίλαυτος καὶ ἀφιλάνθρωπος, ἀλλὰ μόνο φιλόθεος. Ἡ ζωὴ τοῦ Χριστιανοῦ μοιάζει μὲ τὴν ἀντίστοιχη ἑνὸς ἀθλητῆ, ὁ ὁποῖος κατεβαίνει στὸν στίβο γιὰ νὰ ἀγωνιστεῖ. Στὸν ἀγῶνα δὲν χωρᾶ οὔτε δειλία οὔτε δισταγμός, παρὰ μόνο μετρᾶ ἡ προσπάθεια γιὰ τὸν τερματισμό. Καὶ βέβαια εἶναι ἐντελῶς ἄκομψο νὰ ἐγκαταλείψει ὁ ἀθλητὴς τὸν ἀγῶνα, διότι τότε ἀποτυγχάνει τοῦ σκοποῦ του. Ὅ,τι ζητοῦσε νὰ πετύχει μὲ τὴν ἄσκηση καὶ τὶς στερήσεις τὸ χάνει σὲ μία στιγμή, διότι δειλιάζει μπρὸς στὸν κόπο καὶ ἐπιλέγει τὴν ἀνάπαυση. Ἡ ἀνάπαυση ἀναμένει τὸν ἀθλητὴ μόνο στὸ τέρμα τοῦ δρόμου.
Τὸ ἴδιο ἀκριβῶς ἰσχύει καὶ γιὰ τὸν Χριστιανό, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νὰ διατρέξει τὸ στάδιο τοῦ βίου ὀρθὰ καὶ μὲ γενναιότητα˙ νὰ μὴν δειλιάσει στὴν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ν’ ἀγωνιστεῖ, μιμούμενος τὴν ταπείνωση τοῦ Τελώνη καὶ ὄχι τὴν ἀπόνοια καὶ τὴν αὐτοδικαίωση τοῦ Φαρισαίου, καὶ τοιουτοτρόπως ν’ ἀποφύγει τὸ πνευματικὸ ναυάγιο καὶ νὰ διασωθεῖ.

Πηγή: kirigmata.blogspot.gr

    

Διαβάστε επίσης:

Η μεγάλη ψαριά, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
Κυριακή Α΄ Λουκά: Η τήρησις των θείων εντολών, ομιλία Νικηφόρου Θεοτόκη, Αρχιεπ. Αστραχάν & Σταυρουπόλεως
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ - Ἀπό τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν, Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (†) (2000)
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ - Η θαυμαστή αλιεία, Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+) (1991)
Η θαυμαστή αλιεία, «Ο Σωτήρ» (1985)
Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν Αὐτῷ, του πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
Εἰς τον ἅγιον ἀπόστολον καί εὐαγγελιστήν καί τῷ Χριστῷ ἐξόχως ἠγαπημένον Ἰωάννην τόν θεολόγον, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

                                          
Ακούσματα - Video:
Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου [Απολυτίκιο]
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Πάτμος [video]
Κυριακή μετά την Ύψωση – Ο Τίμιος Σταυρός "σημείον αμφιλεγόμενον" - Όργανο θανάτου και σύμβολο Ζωής [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]
                                   
Λειτουργικά αναγνώσματα:
2016-09-25. Κυριακὴ ΙΔ´ (Α´ Λουκᾶ)
            

 

        

        

   

Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου

          

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος
Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἁγιορείτης

Μνήμη Θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης

    

  

Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου

 

Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη
Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος
Ὁ Ἅγιος Παφνούτιος ὁ Ὁσιομάρτυρας καὶ ἀναχωρητὴς καὶ οἱ σὺν αὐτῶ 546 μαρτυρήσαντες

                                    

 
Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου

 

Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἀνακομιδὴ Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σπηλαιώτης ὁ εἰς τὰς ὄχθας τοῦ χειμάῤῥου Μερσίνη τῆς Σιᾶς ἀσκήσας

                                    

         

Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Καλλίστρατος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 49 Μαρτυρήσαντες
Οἱ Ἅγιοι Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος καὶ Ζήνων οἱ Ἀπόστολοι
Ὁ Ὅσιος Ἰγνάτιος τοῦ Βαθέος Ρύακος
Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα

                              

     

Πέμπτη 28 Σεπτεμβρίου

        

Ὁ Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Προφήτης Βαροὺχ ὁ Δίκαιος
Ὁ Ὅσιος Αὐξέντιος ὁ Μοναχός
Οἱ Ἅγιοι Μᾶρκος ὁ ποιμένας, Ἀλέξανδρος, Ἀλφειὸς καὶ Ζώσιμος τὰ ἀδέλφια, Νίκων, Νέων, Ἠλιόδωρος καὶ λοιπὲς Παρθένες καὶ Παιδιὰ οἱ Μάρτυρες

                           

    

Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου

           

Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς
                    

     

Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου

     

Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ιερομάρτυς, επίσκοπος Αρμενίας
                             

       

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ