Τεύχος 278  22 Απριλίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 24 Απριλίου 2016 – ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ

Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 4-9)

[Ὁ Κύριος ἐγγύς. Μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιβ΄ 1-18)

[Η πορεία προς Ιεροσόλυμα «Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου»]
    

 

Ἐρχόμενος ὁ Κύριος, πρὸς τὸ ἑκούσιον Πάθος, τοῖς Ἀποστόλοις ἔλεγεν ἐν τῇ ὁδῷ.
Ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ παραδοθήσεται ὁ Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου,
καθώς γέγραπται περὶ αὐτοῦ.
Δεῦτε οὖν καὶ ἡμεῖς, κεκαθαρμέναις διανοίαις,
συμπορευθῶμεν αὐτῷ, καὶ συσταυρωθῶμεν,
καὶ νεκρωθῶμεν δι' αὐτόν, ταῖς τοῦ βίου ἡδοναῖς,
ἵνα καὶ συζήσωμεν αὐτῷ, καὶ ἀκούσωμεν βοῶντος αὐτοῦ,
οὐκέτι εἰς τὴν ἐπίγειον Ἱερουσαλήμ, διὰ τὸ παθεῖν·
ἀλλὰ ἀναβαίνω πρὸς τὸν Πατέρά μου, καὶ Πατέρα ὑμῶν,
καὶ Θεόν μου, καὶ Θεὸν ὑμῶν,
καὶ συνανυψῶ ὑμᾶς εἰς τὴν ἄνω Ἱερουσαλήμ, ἐν τῇ Βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν.


(Στιχηρό ἰδιόμελο τῶν Αἴνων, ἦχος α΄, στόν Ὄρθρο τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)

 

Τί εἶναι αὐτό, ἀδελφοί φιλεόρτοι καί φιλόχριστοι; Τί εἶναι αὐτή ἡ μεγάλη λαμπροφορία; Τί εἶναι αὐτή ἡ τόση φωταγωγία καί χαρά; Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε τήν Ἐκκλησία νά ἀστράφτει τόσο πολύ; Τί εἶναι αὐτό πού λάμπρυνε τήν οἰκουμένη; Τί εἶναι αὐτό πού ἔκανε νά δημιουργηθεῖ τόσο μεγάλη χαρά καί εὐχαρίστηση;
Ὁ Χριστός ἀναστήθηκε καί ὅλος ὁ κόσμος γέμισε ἀπό ἀγαλλίαση. Ἄνοιξε τόν Παράδεισο καί τόν ἔκανε προσιτό σέ ὅλους μας.
Ὑμνοῦν οἱ ἄγγελοι, ἐπειδή εὐφραίνονται γιά τή σωτηρία μας. Ὅλη ἡ κτίση ἑορτάζει μαζί μας γιατί ξημέρωσε ἡμέρα σωτήρια, ἔλαμψε πάλι ὁ ἥλιος τῆς δικαιοσύνης».
 

Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Στουδίτη
(Ε.Π.Ε. Φιλοκαλία, τόμος 18ος)

 

Καλή Ἀνάσταση!

 

Μέ καρδιακές εχές,

ο ερες, ο κκλησιαστικοί πίτροποι καί λοι ο συνεργάτες

το Καθεδρικο ερο Ναο Παναγίας Φανερωμένης Χολαργο

 

  

   

Οἱ Ἱερές Ἀκολουθίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης ἑβδομάδος
στον Ι
ερό Ναό μας


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ (24 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία
7:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Δευτέρας)
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ (25 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τρίτης)
Μ. ΤΡΙΤΗ (26 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
7:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Τετάρτης)
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ (27 Απριλίου)
7:00 π.μ. Ἡ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων
5:30 μ.μ. Τό Ἱερό Μυστήριο τοῦ Εὐχελαίου
7:30 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Νιπτῆρος (Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Πέμπτης)
Μ. ΠΕΜΠΤΗ (28 Απριλίου)
5:00 π.μ. Ἡ Α΄ Θεία Λειτουργία
8:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μεγάλου Βασιλείου)
7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Ἀχράντων Παθῶν τοῦ Κυρίου
(Ὁ Ὂρθρος τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Παρασκευῆς)
Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (29 Απριλίου)
8:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τῶν Μεγάλων καί Βασιλικῶν Ὡρῶν
10:00 π.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ καί ἡ Ἀποκαθήλωσις
7:00 μ.μ. Ἡ Ἱερά Ἀκολουθία τοῦ Ἐπιταφίου Θρήνου (Ὁ Ὂρθρος τοῦ Ἁγίου καί Μεγάλου Σαββάτου)
9:15 μ.μ. Ἡ ἒξοδος τοῦ Ἱ. Ἐπιταφίου καί ἀκολούθως ἡ συνάντηση τῶν Ἐπιταφίων τοῦ Χολαργοῦ στήν πλατεία τοῦ Δημαρχείου
Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ (30 Απριλίου)
5:00 π.μ. Ἡ Α΄ Θεία Λειτουργία
8:00 π.μ. Ὁ Ἑσπερινός καί ἡ Β΄ Θεία Λειτουργία (τοῦ Μ. Βασιλείου)
11:00 μ.μ. Ἡ παννυχίς καί τό Μεσονυκτικόν τῆς Ἀναστάσεως
12:00 μεσάνυκτα ἱερά τελετή τῆς Ἀναστάσεως καί ἐν συνεχείᾳ ἡ ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ (1η  Μαΐου)
6:30 μ.μ. Ὁ Ἑσπερινός τῆς Ἀγάπης

  

 

Ἄς προσπαθήσουμε φέτος νά κάνουμε μία μικρή θυσία καί νά παραμείνουμε ἕως τέλους στήν ἀναστάσιμη Θεία Λειτουργία, τήν ὡραιότερη καί λαμπρότερη Θεία Λειτουργία ὅλου τοῦ ἔτους! Ὁ Ἀναστημένος Χριστός περιμένει ὅλους μας.

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Τα άχραντα πάθη του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού»

του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

           

Τά ἄχραντα Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἔχουν τόσο μεγάλη σημασία γιά τήν πίστη μας καί γιά τήν πνευματική μας ζωή πού εἶναι ἀπαραίτητο νά τά μελετᾶμε συνεχῶς.
Ἐπιγραμματικά λέμε, ὅτι ἕνας ἀπό τούς πιό βαθεῖς νεώτερους μελετητές ὁλοκλήρου τοῦ Εὐαγγελίου τό ὁποῖο ἔχει ἑρμηνεύσει βαθυστόχαστα, ὁ περίφημος Γάλλος ἱεροκήρυξ Σουετώ λέει: «Τό πιό μεγάλο πρᾶγμα στόν κόσμο εἶναι ὁ Χριστός καί στό Χριστό τό πιό μεγάλο εἶναι τά Πάθη Του».
Ὅταν τό σκεφθῆ κανείς αὐτό, καταλαβαίνει πόσο πρέπει νά κάνει ἀντικείμενο μελέτης του, τά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ὅταν ἀρχίζομε τή Μεγάλη Ἑβδομάδα τήν Κυριακή τῶν Βαΐων τό βράδυ, ψάλλομε ἕνα ὡραῖο τροπάριο πού λέγει:
«Τά πάθη τά σεπτά ἡ παροῦσα ἡμέρα, ὡς φῶτα σωστικά ἀνατέλλει τῷ κόσμω». Δηλαδή τά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἶναι φῶτα σωστικά γιά τόν κόσμο. Καί ἡ ἔναρξή τους, καί ἡ ἔναρξη τοῦ ἑορτασμοῦ τους πρέπει νά παραλληλίζεται μέ ἀνατολή ἡλίου. Ὅπως ὁ ἥλιος ἀνατέλλει, φωτίζει καί ζωογονεῖ ἔτσι καί ἡ ἀνάμνηση τῶν Παθῶν τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ φωτίζει καί ζωογονεῖ τίς ψυχές τῶν ἀνθρώπων.
Στά Πάθη τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μποροῦμε νά κάνουμε διάκριση δύο πραγμάτων:
Τῶν σωματικῶν Του παθῶν καί τῶν ψυχικῶν Του παθῶν.
Καί τά μέν σωματικά πάθη τά παρακολουθοῦμε ἀπό τή στιγμή κατά τήν ὁποίαν συνελήφθη, ἐδέθη, ἐδικάσθη καί ἄρχισε τό φραγγέλωμα, ἡ τιμωρία καί ὁ σταυρός.
Τά ψυχικά Του πάθη, καί τό τονίζομε αὐτό γιατί φυσικά ὁ ἄνθρωπος εἶναι σῶμα καί ψυχή καί ἔχει σωματικά καί ψυχικά πάθη, τά πρακολουθοῦμε βέβαια σέ ὅλη τήν πορεία, τῶν ἀχράντων παθῶν, ἀλλά σάν σέ μιά περίληψη, κάπως συνοπτικά καί πιό ἐποπτικά τά βλέπομε στήν προσευχή πού ἔκανε στήν Γεθσημανῆ.
Μᾶς λέγει λοιπόν τό ἅγιο Εὐαγγέλιο σ᾿ αὐτή τήν προσευχή τῆς Γεθσημανῆ, τήν ὁποία θά ἐπιμείνομε νά ἀναλύσομε κάπως σήμερα γιά νά δοῦμε τόν πόνο τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο ἀντιμετώπισε τά Πάθη Του καί γιατί τά ἀντιμετώπισε ἔτσι.
Τό ἅγιο Εὐαγγέλιο μᾶς λέγει, ὅτι ἀφοῦ ἐτέλεσε ὁ Κύριος τό Μυστικό Δεῖπνο, πῆρε τούς μαθητάς Του καί πῆγε εἰς τόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ. Ὁ κῆπος τῆς Γεθσημανῆ ἦταν ἕνα χωράφι πού εἶχε ἐλιές, ἕνας ἐλαιώνας. Δέν ξέρομε σέ ποιόν ἀνῆκε, τί σχέση εἶχε, τί ἰδιαίτερο τοῦ εὕρισκε ὁ Κύριος. Ἀλλά ἔχομε τή σαφή πληροφορία, ἀπό τό ἅγιο Εὐαγγέλιο ὅτι ὁ Κύριος ἀγαποῦσε πάρα πολύ αὐτό τό χωράφι καί πήγαινε συχνά ὅταν βρισκόταν στήν Ἱερουσαλήμ ἐκεῖ γιά νά προσευχηθῆ.
Τό ὅτι ὁ Κύριος μας πού ἦταν Θεός καί συνεπῶς ὑπέρτερος, ὑπεράνω τῶν παθῶν, ἀγαποῦσε ἕνα χωράφι μέ ὡρισμένες πέτρες καί ὁρισμένα δένδρα κάπως διαφορετικά καί ἤθελε νά πηγαίνει ἐκεῖ καί ὄχι καί κάπου ἀλλοῦ γιά νά προσεύχεται, ὅταν εἶχε τή δυνατότητα, αὐτό μᾶς δείχνει πώς κάθε προτίμηση δέν εἶναι ἁμαρτωλή. Ὑπάρχουν μερικές προτιμήσεις πού ἔχουν οἱ ἄνθρωποι εἴτε σέ πρόσωπα εἴτε σέ πράγματα οἱ ὁποῖες εἶναι ἀπολύτως σωστές, φυσιολογικές στόν ἐνάρετο ἄνθρωπο τό νικητή τῶν παθῶν καί ἡγιασμένο.
Μέ αὐτό τόν τρόπο καί ὁ Κύριος μας ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα τήν ἄχραντη Μητέρα Του, Ὑπεραγία Θεοτόκο, τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Θεολόγο καί τόν ἅγιο πανεύφημο ἀπόστολο Πέτρο, τούς ὁποίους ἀγαποῦσε ἰδιαίτερα καί περισσότερο ἀπό ὅλους τούς ἄλλους μαθητάς Του. Ὄχι σέ ποσό ἀγάπης ἀλλά σέ ποιόν ἀγάπης. Δηλαδή μέ λίγο περισσότερη ἀνθρώπινη ζεστασιά. Μέ λίγο περισσότερο συναισθηματισμό.
Κατά τόν ἴδιο τρόπο λοιπόν ὁ Κύριος ἀγαποῦσε ἔτσι ἰδιαιτέρως καί τόν κῆπο αὐτό τῆς Γεθσημανῆ.
Ἀφοῦ λοιπόν ἔφθασε εἰς τόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ εἶπε σ᾿ ὅλους τούς μαθητάς Του: «Κάτσετε ἐδῶ, μέχρι πού νά πάω νά προσευχηθῶ». Συνηθισμένα πράγματα γιά τούς μαθητές· τό ἀπεδέχθησαν καί ἐκάθησαν. Παρέλαβε μαζί Του τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη. Τούς τρεῖς μαθητές τούς ὁποίους καί ἀγαποῦσε περισσότερο καί εἶχαν περισσότερες καί μεγαλύτερες πνευματικές ἀρετές. Καί τούς λέει: «Καθεῖστε ἐδῶ καί μείνετε ἄγρυπνοι. Μή κοιμηθῆτε. Γρηγορεῖτε. Μήν ἀφῆστε τόν ἑαυτό σας νά ἀποκοιμηθεῖ». Ἦταν ἤδη πολύ βαθειά νύχτα. «Μέχρι πού νά πάω παραπέρα νά προσευχηθῶ».
Λέγοντας τους αὐτά τά λόγια ὁ Κύριος λέγει τό ἅγιον Εὐαγγέλιο «ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καί ἀδημονεῖν». Δέν τούς τά εἶπε οὔτε μέ γαλήνη, οὔτε μέ εἰρήνη. Ἡ λέξη «ἐκθαμβεῖσθαι» σημαίνει εἶχε τήν αἴσθηση, εἶχε τήν ἔκφραση, ἑνός ἀνθρώπου πού αἰσθάνεται σάν νά τἄχει χαμένα. Σάν νά τοῦ ἦρθε κατάπληξη. Σάν νά παρουσιάστηκε μπροστά του κάτι τόσο τρομερό πού τόν ἔκανε νά τά χάσει ἐντελῶς. Ἔπαψε τό μυαλό του θά λέγαμε νά λειτουργεῖ. Ἔπαψε νά μπορεῖ νά σκέπτεται. Κάτι τέτοιο σημαίνει ἡ λέξη «ἐκθαμβεῖσθαι». Καί τό «ἀδημονεῖν» σημαίνει αὐτό πού λέμε ἐμεῖς «τόν ἐκυρίευσε ἄγχος». Αἰσθανόταν ψυχικά πάρα πολύ δύσκολα.
Αὐτά τά πράγματα διαβάστε τά· εἶναι πάρα πολύ ἁπλά καί δικαιολογημένα. Νά αἰσθανθοῦμε καί ἐμεῖς ἄγχος, νά ἐκθαμβηθοῦμε, νά καταπλαγοῦμε, νά τά χάσομε. Νά μείνομε ἀποσβολωμένοι καί ἀπολιθωμένοι ἀπό κάτι πού εἴδαμε καί νά μᾶς πιάσει τό τρομερό ἄγχος καί ἀγωνία. Εἶναι πάρα πολύ φυσιολογικό γιά μᾶς. Καί πολύ κατανοητό. Γιά τό Κύριο μας ὅμως εἶναι κάτι τό πολύ ἀπαράδεκτο. Γιατί; Γιατί εἶναι Θεός. Καί Θεός τί σημαίνει; Κύριος. Τί ἀκόμα σημαίνει; Φωτισμένος. Καθαρός. Δυνατός. Καί σ᾿ αὐτό ἀκριβῶς τό σημεῖο δημιουργεῖται τό ἐρώτημα:
—Καλά, πῶς ὁ Θεός, ὁ Θεάνθρωπος Ἰησοῦς Χριστός φθάνει στό σημεῖο νά ἐκθαμβεῖται καί νά ἀδημονεῖ; Γι᾿ αὐτό ἔχει ἰδιαίτερη σημασία ἡ περικοπή αὐτή τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου ἀλλά καί γι᾿ αὐτό ἀκριβῶς πρέπει καί ἐμεῖς νά τή μελετήσουμε γιά νά ἰδοῦμε πῶς ὁ Κύριός μας ἀντιμετώπισε τό πάθος.
«Περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου».
Ὅταν τό λέει ἕνας ἄνθρωπος, «περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» συνήθως μεγαλοποιεῖ τόν πόνο του. Κάθε ἄνθρωπος συνηθίζει τό δικό του πόνο νά τόν βλέπει βουνό καί τῶν ἄλλων ἀανθρώπων τόν πόνο νά τόν βλέπει κουνούπι, μυρμήγκι. Γιατί; Γιατί τό δικό του πόνο κάθε στιγμή τόν αἰσθάνεται καί πονᾶ. Τῶν ἄλλων ἀνθρώπων τόν πόνο δέν τόν αἰσθάνεται, δέν τόν καταλαβαίνει, ἔστω καί ἄν ἀκόμα ἔχει περάσει ἀνάλογο πόνο. Ὁ ἄνθρωπος πάντοτε πιέζει τόν ἑαυτό του γιά νά αἰσθανθεῖ γιά τόν ἄλλο συμπόνια.
Ὁ Κύριος ὅμως, ἐπειδή ἀκριβῶς ἦταν Θεός καί ὅποιος μελετήσει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο βλέπει ὅτι πουθενά δέν τά ἔλεγε τά λόγια Του παραπανιστά ἀλλά μετά πάσης ἀκριβείας. Ὅταν λοιπόν λέγει «περίλυπος ἐστίν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου» ἐκφράζει τήν ἀλήθεια καί θέλει νά μᾶς εἰπεῖ ὅτι αὐτή τή στιγμή, ἡ λύπη μου, ὁ ἐσωτερικός μου ψυχικός πόνος εἶναι τόσο μεγάλος ὥστε θά ἔπρεπε κανονικά σάν ἄνθρωπος -ἄν ἤμουνα ἄνθρωπος ἁπλός- καί αἰσθανόμουνα αὐτή τή λύπη πού αἰσθάνομαι τώρα, θά ἔπρεπε νά παγώσω, νά ξεψυχήσω, νά πεθάνω, μόνο ἀπό αὐτή τή λύπη.
Καί ἀφοῦ εἶπε αὐτά τά λόγια ὁ Κύριος πῆγε παραπέρα σέ μιά ἀπόσταση ἀπό τούς τρεῖς μαθητές Του καί λέγει τό ἅγιο Εὐαγγέλιο «ἔπιπτεν ἐπί τῆς γῆς». Τό «ἔπιπτεν ἐπί τῆς γῆς» πού χρησιμοποιεῖ χρόνο παρατατικό δηλαδή χρόνο τῆς συνέχειας -ὄχι μιά φορά ἔπεσε καί ἐστάθη- ἀλλά ἔπιπτε συνεχῶς, σημαίνει πώς ὁ Χριστός ἔκανε ἐκεῖνα πού μερικές φορές μερικοί ἔξυπνοι χριστιανοί κοροϊδεύουν: Ἔκανε μετάνοιες.
Καί τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χρσιτός στόν κῆπο τῆς Γεθσημανῆ σ᾿ αὐτή τήν πνευματική κατάσταση, σ᾿ αὐτή τήν πνευματική κατάσταση ἔκανε στρωτές μετάνοιες, δείχνει, πόσο μεγάλη σημασία ἔχουν γιά τήν πνευματική ζωή, τοῦ ἀνθρώπου οἱ στρωτές μετάνοιες. Καί καλό εἶναι σάν ταπεινοί δοῦλοι Του καί ὀπαδοί Του καί ἐμεῖς ὅταν βρισκόμαστε σέ ὁποιαδήποτε δύσκολη στιγμή τῆς ζωῆς μας πνευματική καί κυρίως ὅταν βρισκόμαστε σέ κατάσταση θλίψεως καί πόνου, νά μή ζητᾶμε τή δύναμη καί τήν παρηγοριά σέ ἄλλα μέσα τά ὁποῖα εἶναι χωρίς ἀποτέλεσμα καί χωρίς δύναμη, «λάκκοι συντετριμμένοι» ἀλλά στό μέσον καί τό ὅπλο πού χρησιμοποίησε ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός. Καί τό ὁποῖο ἀκριβῶς γιά νά τό χρησιμοποιήσει ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός σημαίνει πώς εἶναι τό καλύτερο καί τό δραστικότερο φάρμακο.      

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Hμεροδρόμιο Μεγάλης Eβδομάδος
Κυριακή των Βαϊων / Ιστορικό και ερμηνεία
Κυριακή των Βαΐων - "Ο Νικητής του θανάτου", του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
Κυριακή των Βαϊων / Η Βαϊοφόρος - ερμηνεία της εικόνας
Iδού ο Nυμφίος έρχεται..., του π. Δημητρίου Kατούνη, θεολόγου-αγιογράφου
Ιούδας και λογισμοί, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
Πατρός Αλεξάνδρου Σμέμαν
Μ. Δευτέρα, Μ. Τρίτη, Μ. Τετάρτη: Το τέλος
Μεγάλη Παρασκευή: Ο Σταυρός
Αυτό είναι το ευλογημένο Σάββατο

 
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας στο Πάσχα.

   

Ακούσματα:
Ερχόμενος ο Κύριος προς το πάθος [π. Συμεών Βενετσιάνος (2013)]
Σαρκί υπνώσας ως θνητός [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]
Εβραίοι συνέκλεισαν [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Το τροπάριο της Κασσιανής (υπό Γ. Χατζηχρόνογλου, 2015)
"Ω Γλυκύ μου Έαρ", του Μιχάλη Κοκκίνη [Βυζαντινό ορατόριο στο Ναό μας, 2015]
 
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Σάββατον Λαζάρου
Κυριακὴ Βαΐων

 
    

       

        

Κυριακή των Βαΐων 24 Απριλίου

   

«Η εις Ιερουσαλήμ είσοδος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού»

Ἡ Ὁσία Ἐλισάβετ ἡ Θαυματουργός
Οἱ Ἅγιοι Ἀχιλλέας, Φήλικας καὶ Φορτουνάτος οἱ Ἱερομάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Σάββας ὁ Στρατηλάτης
Οἱ Ἅγιοι Πασικράτης καὶ Βαλεντίων οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Δάναβος, Δημήτριος, Εὐσέβιος, Λεόντιος, Λογγίνος, Νεστάβος, Νέων καὶ Χριστόφορος οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Μελίτων Ἀρχιεπίσκοπος Καντουαρίας
Ὁ Ὅσιος Ξενοφῶν κτήτορας τῆς φερωνύμου μονῆς τοῦ Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Δούκας ὁ Νεομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας

  

  

Μ. Δευτέρα 25 Απριλίου

       

«Μνήμην ποιούμεθα Ιωσήφ του παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραθείσης και ξηρανθείσης συκής»

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Ἀπόστολος καὶ Εὐαγγελιστής
Ὁ Ἅγιος Ἀννιανὸς Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ἅγιος Μακεδόνιος Β’ Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως

                                    

         

Μ. Τρίτη 26 Απριλίου

          

«Η παραβολή του Κυρίου περί των δέκα παρθένων»

Ὁ Ἅγιος Βασιλέας ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀμασείας
Ἡ Ἁγία Γλαφυρή
Ἡ Ὁσία Ἰούστα
Ὁ Ἅγιος Λέων Ἐπίσκοπος Σάμου
Ὁ Ἅγιος Στέφανος Ἐπίσκοπος Πέρμ

                              

     

Μ. Τετάρτη 27 Απριλίου

        

«Μνεία της αλειψάσης τον Κύριον μύρω πόρνης γυναικός»

Ὁ Ἅγιος Συμεὼν ὁ Ἀδελφόθεος Ἐπίσκοπος Ἱεροσολύμων
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Ἅγιος Στέφανος Ἐπίσκοπος Βλαντιμίρ

                           

    

Μ. Πέμπτη 28 Απριλίου

           

«Τον ιερόν νιπτήρα εορτάζομεν, τον μυστικόν δείπνον, την υπερφυά προσευχήν και την προδοσίαν αυτήν»

Οἱ Ἅγιοι ἐννέα Μάρτυρες ἐν Κυζίκῳ
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Ἐπίσκοπος Τούρωφ

Ὁ Όσιος Μέμνων ο Θαυματουργός
                    

     

Μ. Παρασκευή 29 Απριλίου

     

«Τα άγια και φρικτά πάθη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Έτι δε μνεία της του ευγνώμονος ληστού εν τω σταυρώ ομολογίας»

Οἱ Ἅγιοι Ἰάσονας καὶ Σωσίπατρος οἱ Ἀπόστολοι
Ἡ Ἁγία Κέρκυρα ἡ Μάρτυς

                             

       

Μ. Σάββατο 30 Απριλίου

          

«Η θεόσωμος ταφή και η εις άδου κάθοδος του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού»

Ὁ Ἅγιος Ἰάκωβος ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ἅγιος Δονάτος Ἐπίσκοπος Εὐροίας
Ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος Ἐπίσκοπος Σταυρουπόλεως
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίας Ἀργυρῆς τῆς Νεομάρτυρος

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ