Τεύχος 393  21 Σεπτεμβρίου 2018

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου 2018
Α΄ ΛΟΥΚΑ (ΚΛΗΣΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ)
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (δ΄ 22 – 27)

[εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ε΄ 1 – 11)

[ἐπιστάτα, δι᾿ ὅλης τῆς νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν· ἐπὶ δὲ τῷ ρήματί σου χαλάσω τὸ δίκτυον / ἔξελθε ἀπ᾿ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός εἰμι]

           

       

        

       

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 – ΜΕΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Α΄ Επιστολή Ιωάννου (δ΄ 12 – 19)

[Φόβος οὐκ ἔστιν ἐν τῇ ἀγάπῃ, ἀλλ᾿ ἡ τελεία ἀγάπη ἔξω βάλλει τὸν φόβον]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιθ΄ 25 – 28, κα΄ 24 – 25)

[Ἰησοῦς οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει τῇ μητρὶ αὐτοῦ· γύναι, ἴδε ὁ υἱός σου. Εἶτα λέγει τῷ μαθητῇ· ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.]

                          

   

Εθελοντική αιμοδοσία: ζήτημα ζωής!
36η Εθελοντική Αιμοδοσία την
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018


aimodosiaΜπορείς κι εσύ να προσφέρεις «10΄ λεπτά απ’ το χρόνο σου!» στην τακτική αυτή αιμοδοσία που διοργανώνεται από την ενορία της Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σήμαντρο» (Ελευθ. Βενιζέλου 59α στο Χολαργό).
Σε περιμένουμε!
Η Ενοριακή Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού.

                               
 Γιατί να γίνω εθελοντής αιμοδότης;

    

αιμοδοσια

                      

 

    

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κυριακή Α΄ Λουκά: Η τήρησις των θείων εντολών»

ομιλία Νικηφόρου Θεοτόκη, Αρχιεπ. Αστραχάν & Σταυρουπόλεως

                    

Δύο προστάγματα του Θεού ακούει ο Πέτρος και οι άλλοι μαθηταί του Χριστού που ήσαν μαζί του. «Χαλάσατε (ρίψετε δηλαδή) τα δίκτυα υμών εις άγραν», και, «δεύτε οπίσω μου και ποιήσω υμάς αλιείς ανθρώπων». Οι μαθηταί, υπακούοντας προθύμως, στο μεν πρώτον είχαν επιτυχίαν, έπιασαν δηλαδή αναρίθμητον πλήθος ιχθύων, υπακούοντας δε ευθύς και στο δεύτερον, έγιναν σύνθρονοι του Ιησού Χριστού. Τούτο αποδεικνύει επαρκώς, ότι όσοι υποτάσσονται στα θεία προστάγματα, όχι μόνον κληρονομούν την αιώνιαν βασιλείαν, αλλά γίνονται ευτυχείς και σε αυτήν την πρόσκαιρον ζωήν. Επειδή όμως ορισμένοι, στοχαζόμενοι ότι το ανθρώπινον γένος, από την αμαρτίαν του προπάτορος, εξωρίσθη σ’ αυτήν την γη για να πάσχει πάντοτε και να τιμωρείται, νομίζουν ότι όλοι οι νόμοι και τα προστάγματα του Θεού δεν αποβλέπουν καθόλου στην ειρηνικήν και ευτυχή κατάσταση του ανθρώπου στον κόσμον αυτόν, αλλά αφορούν ειδικώς και μόνον στην ψυχικήν σωτηρία μας, γι’ αυτό είναι ωφέλιμο να λαλήσωμε σήμερα κατά της πεπλανημένης αυτής γνώμης, και να δείξωμε ότι αυτή εναντιώνεται όχι μόνον στην διδασκαλία των θείων Γραφών και στα ιστορούμενα και βλεπόμενα παραδείγματα, αλλά και σε αυτόν τον ορθόν λόγον.
Είναι αναρίθμητα τα ρητά των θείων Γραφών τα οποία υπόσχονται στους εργάτες των θείων εντολών αμοιβές επουρανίους, συγχρόνως δε και επιγείους.
Ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήλθε στον κόσμον όχι «ίνα καταλύσει, αλλά ίνα πληρώσει τον νόμον», δηλαδή για να διδάξει τα μαθήματα της τελειότητος, τα οποία δεν περιέχονται στον νόμον, υπεσχέθη φανερά και όλα τα αγαθά της γης σε όσους δια της δικαιοσύνης και αρετής ζητούν την κληρονομίαν της Βασιλείας του Θεού: «Ζητείτε», είπε, «πρώτον την βασιλείαν του Θεού και δικαιοσύνην Αυτού, και ταύτα πάντα προστεθήσεται υμίν». Ομιλώντας δε περί εκείνων οι οποίοι για την αγάπην του εγκαταλείπουν υπάρχοντα και συγγενείς, εκήρυξε και αποφασιστικώς εβεβαίωσεν ότι αυτοί λαμβάνουν τις αμοιβές και σε αυτόν τον κόσμον: «Αμήν λέγω ημίν, ουδείς εστίν ος αφήκεν οικίαν ή αδελφούς ή αδελφάς ή πατέρα ή μητέρα ή γυναίκα ή τέκνα ή αγρούς ένεκεν εμού και του ευαγγελίου, εάν μη λάβει εκατονταπλασίονα νυν εν τω καιρώ τούτο». Όποιος πιστεύει στον Θεόν, και είναι πεπεισμένος ότι τα λόγια των θείων Γραφών είναι λόγια Θεού, εκείνος, ακούοντας αυτά, δεν έχει καμμίαν αμφιβολίαν ότι για την υπακοή στα θεία προστάγματα λαμβάνουμε διπλή την μισθαποδοσίαν, επίγειον και ουράνιον, πρόσκαιρον και αιώνιον.
Και ιδού ένα παράδειγμα που αυξάνει την βεβαιότητα αυτής της αληθείας: Προστάσσει ο Θεός τον Αβραάμ λέγοντας: «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου και εκ του οίκου του πατρός σου, και δεύρο εις γην ην αν σοι δείξω». Ο Αβραάμ επίστευσε και υπήκουσε, και ο Θεός του έδωσε πλούτον πολύν. Αληθώς η αμαρτία του προπάτορος, μας κατέστησε φθαρτούς και μας εξώρισεν από τον Παράδεισο. Αληθώς για την αμαρτία του προπάτορος ο Θεός κατηράσθη την γην και είπεν: «Επικατάρατος η γη εν τοις έργοις σου». Είπεν «εν λύπαις φαγή αυτήν πάσας τας ημέρας της ζωής σου». Είπεν «Ακάνθας και τριβόλους ανατελεί σοι». Ναι, αληθώς, αλλά γιατί αυτό; Είναι φανερόν ότι για την αμαρτίαν. Εάν λοιπόν λείψει η αμαρτία, και αντί αυτής έλθει η αρετή, άραγε πάλι και μετά την αρετήν η γη επικατάρατος και λύπαι και άκανθαι και τρίβολοι; Όχι. Η αρετή ανεβάζει τον άνθρωπο στην κατάσταση του προπάτορος την προπτωτικήν. Εκείνη δε η κατάστασις είναι η κατάστασις της ευλογίας, της χαράς και της ανέσεως. Σ’ αυτήν την κατάστασιν ευρίσκετο ο Δαβίδ όταν έπραττε το θέλημα του Θεού. Όταν όμως έπραξε την αμαρτίαν, τότε ησθάνθη την κατάραν της γης, και τις λύπες και τις άκανθες και τούς τριβόλους της. Γι’ αυτό, ικετεύοντας μετά δακρύων έλεγεν: «Απόδος μοι την αγαλλίασιν του σωτηρίου σου, και πνεύματι ηγεμονικώ στήριξόν με». Αυτό το ηγεμονικόν Πνεύμα, το οποίον είχεν ο άνθρωπος πριν από την αμαρτίαν, έρχεται πάλι στην καρδία του μετά την αρετήν. Αυτό τον κάνει ανώτερον από όλα τα γήινα, αυτό τον πείθει να τα θεωρεί όλα σαν απορρίματα.
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

Η μεγάλη ψαριά, του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ - Ἀπό τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔση ζωγρῶν, Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (†) (2000)
ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ ΛΟΥΚΑ - Η θαυμαστή αλιεία, Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+) (1991)
Η θαυμαστή αλιεία, «Ο Σωτήρ» (1985)
Οἱ δέ εὐθέως ἀφέντες τά δίκτυα ἠκολούθησαν Αὐτῷ, του πρωτ. π. Γεωργίου Δορμπαράκη
Εἰς τον ἅγιον ἀπόστολον καί εὐαγγελιστήν καί τῷ Χριστῷ ἐξόχως ἠγαπημένον Ἰωάννην τόν θεολόγον, του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά

                                          
Ακούσματα - Video:
Η κλήτευση από τον Κύριο και η ελεύθερη βούληση των ανθρώπων [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2018]
Κυριακή Α΄ Λουκά – Η θαυμαστή αλιεία [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου+]

Μετάστασις Αγίου Ιωάννου Θεολόγου [Απολυτίκιο]
Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος και η Πάτμος [video]
 
                                   
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙϚ´ (Α´ Λουκᾶ)
            

 

        

        

   

Κυριακή 23 Σεπτεμβρίου

Σύλληψις τοῦ Τιμίου Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννη
Οἱ Ὁσίες Ξανθίππη καὶ Πολυξένη
Ἡ Ἁγία Ραΐς ἡ παρθένος
Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Νεομάρτυρας ὁ παντοπώλης ἐκ Καρπενησίου
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας, Μητροπολίτης Ἄργους
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας ὁ ἐκ Μουσουλμάνων

   

    

Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου

Ἡ Ἁγία Θέκλα ἡ Ἰσαπόστολος
Ὁ Ἅγιος Σιλουανὸς ὁ Ἁγιορείτης

Μνήμη Θαύματος τῆς Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας τῆς Μυρτιδιωτίσσης

    

  

Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου

 

Ἡ Ὁσία Εὐφροσύνη
Ὁ Ὅσιος Παφνούτιος
Ὁ Ἅγιος Παφνούτιος ὁ Ὁσιομάρτυρας καὶ ἀναχωρητὴς καὶ οἱ σὺν αὐτῶ 546 μαρτυρήσαντες

                                    

 
Τετάρτη
26 Σεπτεμβρίου

 

Μετάστασις Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου
Ἀνακομιδὴ Τιμίας Κάρας τοῦ Πρωτοκλήτου Ἀποστόλου Ἀνδρέου
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Σπηλαιώτης ὁ εἰς τὰς ὄχθας τοῦ χειμάῤῥου Μερσίνη τῆς Σιᾶς ἀσκήσας

                                    

         

Πέμπτη 27 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Καλλίστρατος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ 49 Μαρτυρήσαντες
Οἱ Ἅγιοι Μᾶρκος, Ἀρίσταρχος καὶ Ζήνων οἱ Ἀπόστολοι
Ὁ Ὅσιος Ἰγνάτιος τοῦ Βαθέος Ρύακος
Ἡ Ἁγία Ἀκυλίνα

                              

     

Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου

        

Ὁ Ὅσιος Χαρίτων ὁ Ὁμολογητής
Ὁ Προφήτης Βαροὺχ ὁ Δίκαιος
Ὁ Ὅσιος Αὐξέντιος ὁ Μοναχός
Οἱ Ἅγιοι Μᾶρκος ὁ ποιμένας, Ἀλέξανδρος, Ἀλφειὸς καὶ Ζώσιμος τὰ ἀδέλφια, Νίκων, Νέων, Ἠλιόδωρος καὶ λοιπὲς Παρθένες καὶ Παιδιὰ οἱ Μάρτυρες

                           

    

Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου

           

Ὁ Ὅσιος Κυριακὸς ὁ Ἀναχωρητὴς
                    

     

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ