Τεύχος 160  20 Δεκεμβρίου 2013

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2013 – ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ια΄ 9-10, 24-26, 32-40)

[…διὰ πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εἰργάσαντο δικαιοσύνην, ἐπέτυχον ἐπαγγελιῶν, ἔφραξαν στόματα λεόντων, ἔσβεσαν δύναμιν πυρός, ἔφυγον στόματα μαχαίρας, ἐνεδυναμώθησαν ἀπὸ ἀσθενείας, ἐγενήθησαν ἰσχυροὶ ἐν πολέμῳ, παρεμβολὰς ἔκλιναν ἀλλοτρίων]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (α΄ 1-25)

[Βίβλος γενέσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ]

                        

     

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013 – Η ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑ ΓΕΝΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (δ΄ 4-7)

[ὅτε ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον, ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν]

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (β΄ 1-12)

[Τοῦ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας]
      

 

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου 2013 – ΣΥΝΑΞΙΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους (β΄ 11-18)

[… ὅ τε γὰρ ἁγιάζων καὶ οἱ ἁγιαζόμενοι ἐξ ἑνὸς πάντες… Ἐν ᾧ γὰρ πέπονθεν αὐτὸς πειρασθείς, δύναται τοῖς πειραζομένοις βοηθῆσαι.]

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (β΄ 13-23)

[[Η φυγή εις Αίγυπτον]
       

  

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2013 – ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΡΩΤΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (στ΄8–ζ΄5, 47–60)

[Το μαρτύριο του Στεφάνου]

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (κα΄ 33-42)

[Παραβολή αμπελώνος]
       

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ  

Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου (Αποσπάσματα εκ της Ομιλίας ΛΗ´)

         

      
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πάσα η γή…». Ο Χριστός γεννιέται, δοξάσατε. Ο Χριστός απὸ τον ουρανὸ, συναντηστε (τον). Ο Χριστός επάνω στη γη, υψωθείτε. Τραγουδήστε για τον Κύριο όλη η γη και για να πω και τα δυὸ μαζί: Να ευφρανθούν οι ουρανοὶ και να αγαλλιάσει η γη για τον επουράνιο, έπειτα επίγειο.
Και εγὼ θα φωνάξω τη δύναμη (σημασία) της ημέρας: Ο άσαρκος σαρκώνεται. Ο Λόγος γίνεται υλικός. Ο αόρατος οράται. Ο αναφὴς ψηλαφιέται. Ο άχρονος αρχίζει, «Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» (Ἑβρ. 13, 8).
Ένα (πρόσωπο) απὸ δυὸ αντίθετα (φύσεις), σάρκα (ανθρώπινη φύση) και Πνεύμα (θεία φύση). Απὸ τις οποίες η μιὰ (η θεία) εθέωσε, και η άλλη (η ανθρώπινη) εθεώθηκε. Ω, της καινούριας μίξεως! Ω, της παραδόξου συνθέσεως! Ο Ων δημιουργείται και ο άκτιστος κτίζεται και ο αχώρητος χωρείται διὰ μέσου νοερής ψυχής που μεσιτεύει στη Θεότητα και (δια μέσου) της υλικότητας της σάρκας. Και ο πλουτίζων πτωχεύει. Επειδὴ πτωχεύει (λαμβάνοντας) τη δική μου σάρκα, για να πλουτήσω εγὼ απὸ την δική του θεότητα. Και ο πλήρης αδειάζει, επειδὴ αδειάζει απὸ τη δόξα του για λίγο, για να μεταλάβω εγὼ απὸ την πληρότητά του. Ποιὸς ο πλούτος της αγαθότητας; Τι είναι αυτο το μυστήριο (που έγινε) για μένα; Μετάλαβα την εικόνα (του) και δεν την εφύλαξα. Μεταλαμβάνει τη δική μου σάρκα, και για να σώσει την εικόνα και για να αθανατήσει την σάρκα. Δεύτερη πραγματοποιεί κοινωνία, πολὺ παραδοξότερη της πρώτης (της δημιουργίας). Τότε μετέδωσε το καλύτερο (την εικόνα του), ενώ τώρα μεταλαμβάνει το χειρότερο (τη σάρκα μου). Αυτο είναι απὸ το προηγούμενο θεοπρεπέστερο. Αυτο είναι σὲ όσους έχουν νου υψηλότερο.
«Χριστὸς γεννᾶται, δοξάσατε· Χριστὸς ἐξ οὐρανῶν, ἀπαντήσατε· Χριστὸς ἐπὶ γῆς, ὑψώθητε. Ἄσατε τῷ Κυρίῳ πάσα η γή…». Μ᾿ ένα λόγο: Ας ευφραίνωνται οι ουρανοὶ και ας αγάλλεται η γη για τον επουράνιο, που κατόπιν έγινε επίγειος. Ο Χριστός παρουσιάζεται με ανθρώπινο σώμα, αγαλλιάσθε με τρόμο και χαρά. Με τρόμο για την ενοχὴ της αμαρτίας και με χαρὰ για την ελπίδα της σωτηρίας…
Πάλι διαλύεται το σκοτάδι, πάλι υπάρχει το φως. Πάλι τιμωρείται με σκοτάδι η Αίγυπτος και πάλι ο ισραηλιτικὸς λαὸς φωτίζεται με τον πύρινο στύλο. Ο λαὸς που καθόταν στο σκοτάδι της αγνοίας, ας δει το μεγάλο φως της θεογνωσίας. «Τα αρχαία παρήλθεν, ιδοὺ γέγονε τα πάντα καινά». Το νεκρὸ γράμμα υποχωρεί. Το πνεύμα επικρατεί. Οι σκιὲς του νόμου περνούν. Η αλήθεια θριαμβεύει. Ο Μελχισεδέκ, που ήταν ένας τύπος, τώρα δείχνει ποιὸν προεσήμαινε, δηλαδὴ τον Χριστό. Αυτός, που ως Θεὸς δεν έχει μητέρα, γεννιέται χωρὶς πατέρα. Γιατί στον Δημιουργό της φύσεως δεν ισχύουν οι φυσικοὶ νόμοι. Όλα τα έθνη χειροκροτήστε, γιατί «παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν, υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν, οὗ ἡ ἀρχὴ ἐπὶ τοῦ ὠμοῦ αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος». Ας φωνάζη δυνατά ο Ιωάννης Βαπτιστής: «Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου». Και εγὼ θα φωνάζω τη δύναμη και τη σημασία της μεγάλης αυτής ημέρας (των Χριστουγέννων).
Αυτος που είναι άναρχος και αιώνιος, τώρα λαμβάνει αρχή. Αυτος που είναι αυθύπαρκτος, δημιουργείται. Αυτος που είναι άπειρος, χωρείται στην περιορισμένη ανθρώπινη φύση. Αυτος που πλουτίζει με τα αγαθά Του τον κόσμο, γίνεται φτωχὸς, παίρνοντας ανθρώπινο σώμα, για να πλουτίσω εγὼ με την θεότητά Του. Ποιὸς μπορεί να παραστήσει πόσος είναι ο πλούτος της αγαθότητός Του; Γι᾿ αυτό και συ μαζὶ με τον αστέρα τρέξε και μαζὶ με τους Μάγους φέρε Του για δώρα, χρυσὸ και λιβάνι και σμύρνα. Τίμησέ Τον ως Βασιλέα και Θεὸ και ως Λυτρωτή, που νεκρώθηκε για σένα. Μαζὶ με τους ποιμένες δόξασέ Τον, με τους αγγέλους ύμνησέ Τον, με τους αρχαγγέλους σκίρτησε απὸ χαρά. Ας είναι κοινὴ η πανήγυρις των ουρανίων και των επιγείων δυνάμεων…

         

Διαβάστε επίσης:

Το γιατί και το πώς της Σαρκώσεως του Θεού, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Τι ήταν το αστέρι της Βηθλεέμ; του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Κατάπληξη με γεμίζει το θαύμα στη Βηθλεέμ!, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Μυστήριο παράξενο και παράδοξο αντικρύζω, του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου
Η Ενανθρώπηση του Υιού του Θεού, του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού
«Παιδίον εγεννήθη ημίν» ( Ησ. 9:5), Μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου
Υπέρβαση του ανθρωπίνως αδυνάτου, “Θεός ἐφανερώθη ἐν σαρκί”, του Αρχιεπισκόπου Tιράνων και πάσης Αλβανίας κ. Αναστασίου
Η Γέννηση του Χριστού και οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, του Νίκου Παύλου, Θεολόγου-Ιστορικού
Η εικόνα της Γέννησης του Κυρίου
Χριστούγεννα, του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη
Η Γέννηση του Χριστού, το Μέγα Μυστήριον, του Φώτη Κόντογλου
Η αλήθεια για τα Χριστούγεννα και η μυθοποίηση των Χριστουγέννων, π. Γεώργιος Μεταλληνός

Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως, Μητρ. π. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
   
Και άλλα πολλά στο ΑΦΙΕΡΩΜΑ στα Χριστούγεννα.
    

    

        

       
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου

       

Ἅγία Αναστασία η Φαρμακολύτρια
Ὁ Ἅγιος Χρυσόγονος
Ἡ Ἁγία Θεοδότη ἡ Μάρτυς καὶ τὰ τρία παιδιά της
Ὁ Ἅγιος Ζωΐλος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ναοὺμ ὁ Θαυματουργός καὶ Θεοφόρος
                                    

         

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου

          

Οἱ Ἅγιοι 10 Μάρτυρες οἱ ἐν Κρήτῃ
Ὁ Ὅσιος Νήφων Ἐπίσκοπος Κωνσταντιανὴς
Ὁ Ὅσιος Παῦλος Ἀρχιεπίσκοπος Νεοκαισαρείας
                              

     

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου

        

Παραμονὴ τῆς τοῦ Χριστοῦ Γεννήσεως
Ἡ Ἁγία Εὐγενία ἡ Ὁσιομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Φίλιππος ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ἁγία Βασίλα ἡ Μάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Πρώτα καὶ Ὑάκινθος οἱ Μάρτυρες
                           

    

Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου

         

Χριστός γεννάται, δοξάσατε!

http://www.youtube.com/watch?v=xU6TcVz_6rg

                                                       

   

Πέμπτη 26 Δεκεμβρίου

   

Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ἡ Φυγὴ εις Αἴγυπτον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ὅσιος Κωνσταντῖνος ὁ ἐξ Ἰουδαίων
Ὁ Ἅγιος Κωνστάντιος ὁ Νέος Ἱερομάρτυρας ὁ Ρῶσος
                           

     

Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου

       

Ο Ἅγιος Στέφανος ο Πρωτομάρτυς
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Γραπτὸς
Ὁ Ἅγιος Μαυρίκιος ὁ Μάρτυρας, Φωτεινὸς ὁ υἱός του καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ἅγιοι 70 Μάρτυρες

                                            

               

Σάββατο 28 Δεκεμβρίου

            

Οἱ Ἅγιοι Δισμύριοι (20.000) Μάρτυρες οἱ ἐν Νικομηδείᾳ καέντες
Μνήμη τῶν Ἁγίων Συγκλητικῶν
Ἡ Ἁγία Δόμνα ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Σεκοῦνδος ὁ Μάρτυρας

                      

  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ