Τεύχος 286  17 Ιουνίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 19 Ιουνίου 2016 – ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (β΄ 1 – 11)

[Τα γεγονότα της Πεντηκοστής.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ζ΄ 37–52, η΄ 12)

[Εγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ οὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, ἀλλ' ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς.]
    

 

Δευτέρα 20 Ιουνίου 2016 – ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους Επιστολή Παύλου (ε΄ 8–19)

[Μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιη΄ 10–20)

[Ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός / Οὗ γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμι ἐν μέσῳ αὐτῶν.]
     

 

Παρασκευή 24 Ιουνίου 2016 – ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Προς Ρωμαίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 11 – ιδ΄ 4)

[Ὁ ἐσθίων τὸν μὴ ἐσθίοντα μὴ ἐξουθενείτω, καὶ ὁ μὴ ἐσθίων τὸν ἐσθίοντα μὴ κρινέτω· ὁ Θεὸς γὰρ αὐτὸν προσελάβετο. Σὺ τίς εἶ ὁ κρίνων ἀλλότριον οἰκέτην; Τῷ ἰδίῳ Κυρίῳ στήκει ἢ πίπτει· σταθήσεται δέ· δυνατὸς γάρ ἐστιν ὁ Θεὸς στῆσαι αὐτόν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (α΄ 1–25, 57–68, 76, 80)

[Γενέσιον Ιωάννου Προδρόμου.]

     

 

 

ΟΙ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΜΑΣ

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17 ΙΟΥΝΙΟΥ
7:00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός καί τό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων

              
ΣΑΒΒΑΤΟ
18 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος, ἡ Θ
εία Λειτουργία καί τό Μνημόσυνο ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν κεκοιμημένων
7:00 μ.μ.
Ὁ Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς

            
ΚΥΡΙΑΚΗ
19 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θ. Λειτουργία τῆς ἑορτῆς τῆς Πεντηκοστῆς. Ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἑσπερινός τῆς Γονυκλισίας

           
ΔΕΥΤΕΡΑ
20 ΙΟΥΝΙΟΥ - ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
7:00 π.μ. Ὁ Ὂρθρος καί ἡ Θεία Λειτουργία
τῆς ἑορτῆς
7:00 μ.μ.
Ὁ Πανηγυρικός Ἑσπερινός τῆς ἑορτῆς τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης τῶν Λευκαδιτῶν, μετ’ ἀρτοκλασίας καί ἡ λιτάνευση τῆς ἱερᾶς εἰκόνος τῆς Παναγίας Φανερωμένης. Ἀκολούθως παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία τοῦ Ἱ. Ναοῦ μας

     

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

 

«Οι ιερείς φορείς χάριτος Αγίου Πνεύματος;»

του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

              

Σᾶς συμφέρει νά φύγω
Πόσο μεγάλη σημασία ἔχει ἡ ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς καί πόσο μεγάλη σημασία ἔχει ἡ παρουσία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος γιά νά μᾶς φωτίζει, νά μᾶς ἁγιάζει καί νά μᾶς σώσει, ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός τό ἔλεγε στούς μαθητές του: «Σᾶς συμφέρει, νά φύγω ἐγώ. Γιατί ἅμα δέν φύγω, δέν θά ρθεῖ τό Ἅγιο Πνεῦμα».
Φαντασθεῖτε ἀδελφοί, πόσο μεγάλο πράγμα εἶναι γιά μᾶς, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο καί ἡ χάρη του, πού μᾶς φωτίζει, πού μᾶς καθαρίζει ἀπό κάθε κηλίδα, πού μᾶς ἁγιάζει. Πόσο μεγάλη εἶναι ἡ σημασία του γιά μᾶς, ὥστε νά πεῖ ὁ Χριστός «Σᾶς συμφέρει, νά φύγω ἐγώ. Νά μήν εἶμαι κοντά σας ἐγώ. Ἄν δέν φύγω ἐγώ, δέν θά ρθεῖ τό Πνεῦμα τό Ἅγιο. Καλύτερα νά λείπω ἐγώ, γιά σᾶς, παρά ἡ χάρη Ἁγίου Πνεύματος.»
Ἡ χάρη Ἁγίου Πνεύματος εἶναι δῶρο τῆς καλωσύνης τοῦ Θεοῦ. Καί τό τρίτο πρόσωπο τῆς Ἁγίας Τριάδος, τό Πνεῦμα τό Ἅγιο, τό ὁποῖο ἔστειλε ὁ Κύριος στούς ἁγίους ἀποστόλους τήν ἡμέρα τῆς Πεντηκοστῆς, αὐτό ἐνεργεῖ μέσα μας καί μέσα στήν ἁγία Ἐκκλησία μας γιά τή σωτηρία μας.
Ἄς μέ ξεπεράσουν ὅλοι
Γιά νά καταλάβομε αὐτό τό μεγάλο μυστήριο, ἄς κάνομε μιά μικρή ἀναδρομή. Ὅταν ὁ Θεός ἐπέλεξε τόν λαό του τόν Ἰσραήλ γιά νά γίνει πρόδρομος τῆς Ἐκκλησίας, καί νά γεννηθεῖ ἀπό τούς κόλπους του, ὁ σωτήρας καί Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, γιά τή σωτηρία τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἐπῆρε τόν Μωυσῆ καί τοῦ ἀνέθεσε νά ὁδηγεῖ τόν λαό του τόν Ἰσραήλ. Ἑξακόσιες χιλιάδες ἄνθρωποι ἦταν.
–Ποιός εἶμαι ἐγώ, πού θά ἀναλάβω τέτοιο ἔργο; ἔλεγε στό Θεό ὁ Μωυσῆς. Ἄν δέν σέ ἔχω κοντά μου, ἄν δέν εἶσαι σύ μαζί μου, ἐγώ τέτοια δουλειά, δέν τήν ἀναλαμβάνω.
Καί ὁ Θεός τοῦ ἔστειλε τήν χάρη Ἁγίου του Πνεύματος. Τόν γέμισε μέ χάρη Ἁγίου Πνεύματος.
Ἀλλά ὅσο καί ἄν εἶχε χάρη Ἁγίου Πνεύματος, μοναχός του ὁ Μωυσῆς, σάν ἄνθρωπος, δέν ἀρκοῦσε νά ἀντιμετωπίσει ἑξακόσιες κόσμο πού ἦταν ὁ λαός τοῦ Ἰσραήλ. Καί εἶπε μιά ἡμέρα στήν προσευχή του παρακαλώντας τόν Θεό: «Κύριε, δέν ἀντέχω. Δέν ἀντέχω. Δέν μπορῶ νά κάνω σωστά αὐτό τό ἔργο πού μοῦ εἶπες».
Ἀπάντησε ὁ Θεός: «Διάλεξε ἑβδομήντα πρεσβυτέρους. Ἐγώ θά ἀφαιρέσω ἀπό τό Πνεῦμα πού ἔχεις ἐπάνω σου σύ καί θά δώσω σέ ἐκείνους. Καί ἔτσι μόνο θά μποροῦν νά σέ βοηθήσουν».
Ὁ Μωυσῆς λοιπόν ἄκουσε ὅτι θά τόν «κοντύνει» ὁ Θεός. Ἔτσι ἐξηγοῦνται τά λόγια τοῦ Θεοῦ: «θά ἀφαιρέσω ἀπό σένα, θά πάρω ἀπό σένα, θά βγάλω ἀπό σένα. Καί θά δώσω σ’αὐτούς». Ἀλλά ἔχοντας μεγάλη ἀγάπη γιά ἔργο του καί γιά τό λαό του, καί μεγάλη ἐμπιστοσύνη στό Θεό τοῦ εἶπε: «Σύμφωνοι. νά ἀφαιρέσεις ὅτι θέλεις ἀπό μένα». Καί διάλεξε ὁ Μωυσῆς ἑβδομήντα πρεσβυτέρους καί τούς ἐκάλεσε νά σταθοῦν γύρω ἀπό τήν σκηνή τοῦ Μαρτυρίου. Ὅταν ἐκεῖνοι στάθηκαν, προσευχήθηκε, παρακάλεσε, τόν Θεό. Καί ὁ Θεός «ἀφείλατο», πῆρε ἀπό τό Πνεῦμα πού εἶχε δώσει σ’ αὐτόν καί ἔδωσε στούς πρεσβυτέρους. Καί ἄρχισαν ὅλοι μαζί νά προφητεύουν καί νά διηγοῦνται τά μεγαλεῖα καί τήν δόξα τοῦ Θεοῦ.
Ἐκείνη ὅμως τήν στιγμή πού εἶχε συντελεσθεῖ ἡ χειροτονία τῶν ἑβδομήκοντα πρεσβυτέρων, ἔτρεξε ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, καί τοῦ λέει:
–Κύριε Μωυσῆ, ἑβδομήντα διάλεξες, ἀλλά οἱ δύο δέν ἦρθαν δῶ πέρα. Γιατί δέν σέ ἀναγνωρίζουν. Δέν σέ ἀγαπᾶνε. Δέν σέ θέλουν. Ἀπειθοῦν ἐναντίον σου. Καί ὅμως τώρα αὐτοί οἱ δύο, ἐκεῖ πέρα πού εἶναι μόνοι τους, προφητεύουν. Γέμισαν καί αὐτοί Πνεῦμα Ἅγιο. Καί διηγοῦνται τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Κάνε παρέμβαση καί ἐμπόδισέ τους. Δέν κάνει, οἱ ἀχάριστοι, νά ἔχουν τέτοια χάρη καί τέτοια ἐξουσία.
Ὁ Μωυσῆς, γύρισε στόν ἀγαπημένο του μαθητή, τόν Ἰησοῦ τοῦ Ναυῆ καί ἀντί νά ἐπηρεαστεῖ ἀπό τά λόγια του, τοῦ εἶπε αὐστηρά:
–Δέν μοῦ λές, ἦλθες γιά νά μέ κάνεις νά ζηλέψω καί νά ἀγριέψω ἐναντίον τους; Γιά καλό ἦλθες ἤ γιά κακό; Ξέρεις ποιά εἶναι ἡ ἡ διάθεσή μου; Μακάρι ὁ Θεός νά πάρει ὅλο τό Πνεῦμα πού ἔχει δώσει σέ ἐμένα καί νά τό δώσει σέ ὅλο τό λαό του. Καί νά μή μείνει οὔτε ἕνας ἄνθρωπος ἀπό τόν λαό του πού νά μήν εἶναι προφήτης.
Τά λόγια αὐτά τοῦ ἁγίου προφήτου Μωυσῆ, ἀποδεικνύουν πόσο ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ χάρη Ἁγίου Πνεύματος, εἶχε ἐνεργήσει μέσα στή καρδιά του καί τήν εἶχε καθαρίσει ἀπό κάθε κηλίδα καί τήν εἶχε ἁγιάσει ἐντελῶς, ὥστε νά μήν λυπᾶται τόν ἑαυτό του, νά μή ζηλεύει, νά μή νευριάζει, νά μήν ὀργίζεται, νά μήν φθονεῖ, νά μήν φοβᾶται ἐχθρούς, ἀλλά νά ἔχει μέσα στή καρδιά του εἰρήνη μέ ὅλους καί ἐμπιστοσύνη στόν Θεό ἀπέραντη.
«Ὁ Θεός θέλησε καί τούς ἔδωσε Πνεῦμα Ἅγιο» ἔλεγε, «ἐγώ θά φοβηθῶ»;
Ὁ νέος Μωυσῆς
Ἀργότερα, ὅταν κατέβηκε στή γῆ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ἔκανε κάτι τό ἀνάλογο. Πῆρε ἀπό τό Πνεῦμα τό δικό του καί ἔδωσε στούς ἁγίους ἀποστόλους του. «Κατέπεμψε τό Πνεῦμα τό Ἅγιο ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν». Πῆγαν καί κάθησαν ἐπάνω στούς δώδεκα ἀποστόλους. Καί τούς ἐγέμισαν μέ χάρη. Μέ ἀγάπη καί θυσία καί μέ σοφία. Οἱ ἀγράμματοι καί ἁλιεῖς, οἱ ψαράδες, ἄρχισαν νά διηγοῦνται τήν δόξα καί τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ. Καί ὄχι μόνο, ἀλλά ὅταν εἶδαν κόσμο συγκεντρωμένο κοντά τους, νά ἀπορεῖ καί νά ἐξίσταται γιά αὐτά τά παράδοξα πού ἄκουγε καί ἔβλεπε, στάθηκε ὁ πανεύφημος ἀπόστολος Πέτρος καί τούς μίλησε.
Ἕνας μιλοῦσε, ἀλλά ἀκουγόταν ἡ φωνή του στά αὐτιά ὅλων τῶν ἀνθρώπων σάν νά τούς μιλοῦσε στή δική τους γλώσσα.

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ  

    

Διαβάστε επίσης:

Μεγάλου Αθανασίου "Λόγος για τους κοιμηθέντες"

Η ωφέλεια από τα μνημόσυνα, Οσίου Ιωάννου του Δαμασκηνού

Η ανάσταση των νεκρών, Αγίου Κυρίλλου Ιεροσολύμων

Ενώπιον του θανάτου, Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης

Ανάληψις και Πεντηκοστή, Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Ανθίμου

Ο Εκκλησιασμός, απάνθισμα κειμένων Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

Άγίου Γρηγορίου του Θεολόγου, Λόγος ΜΑ' «Εις την Πεντηκοστήν»

Λόγος ΛΑ' «Περί του Αγίου Πνεύματος», του Αγίου Γρηγoρίου του Θεολόγου
Η Ορθόδοξη Εκκλησία σαν διαρκής Πεντηκοστή, π. Ιουστίνου Πόποβιτς (†)
Η Πεντηκοστή, εορτή της Αγίας Τριάδος, του σεβ. Μητροπ. Ναυπάκτου & Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου
Ακολουθίες Πεντηκοσταρίου (α΄ μέρος) και (β΄ μέρος)
Η εικόνα της Πεντηκοστής, Θεοφάνους του Κρητός, 1546, Ιερά Μονή Σταυρονικήτα
Αγίου Κυπριανού Καρθαγένης, Ενώπιον του θανάτου
Το Γενέσιον του Τιμίου Προδρόμου & Βαπτιστού Ιωάννου (αξιολόγηση του γεγονότος από τον π. Γεώργιο Δορμπαράκη)
 
Ακούσματα:
Αινείτε τον Κύριον [Δ. Θανασούλης & βυζαντινός χορός]
Χερουβικό [Γ. Χατζηχρόνογλου & βυζαντινός χορός]

Λειτουργικά αναγνώσματα:
Σάββατον πρὸ Πεντηκοστῆς
Κυριακὴ Πεντηκοστῆς
Δευτέρα Ἁγίου Πνεύματος
 
και άλλα πολλά, σημαντικά και ψυχωφελή, στο Αφιέρωμά μας Από την Κυριακή του Θωμά μέχρι την Πεντηκοστή.
        
    

                 

        

  

Κυριακή 19 Ιουνίου

  
Ὁ Ἅγιος Ἰούδας ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας καὶ Θεοφόρος
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ ἐν τῇ μονῇ Χιλανδαρίου ἀσκήσας
Ὁ Ἅγιος Ζώσιμος ὁ Μάρτυρας

 

       
Δευτέρα 20 Ιουνίου

       

Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου
Ὁ Ἅγιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ὅσιος Νικόλαος Καβάσιλας

                                    

         

Τρίτη 21 Ιουνίου

          

Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ἐξ Ἀναζαρβοῦ Κιλικίας
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Νισύρου
Οἱ Ἁγίες Δημητρία καὶ Βιβιανὴ οἱ Παρθενομάρτυρες

                              

     

Τετάρτη 22 Ιουνίου

        

Ὁ Ἅγιος Εὐσέβιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων
Οἱ Ἅγιοι Ζήνων καὶ Ζηνᾶς οἱ Μάρτυρες

                           

    

Πέμπτη 23 Ιουνίου

           

Ἡ Ἁγία Ἀγριππίνα ἡ Μάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Ἀριστοκλῆς, Δημητριανὸς καὶ Ἀθανάσιος οἱ Μάρτυρες ἐν Κύπρῳ ἀθλήσαντες

                    

     

Παρασκευή 24 Ιουνίου

     

Γενέσιον τοῦ Τιμίου ἐνδόξου Προφήτου, Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου
Ὁ Ὅσιος Ἀθανάσιος ὁ Πάριος
Σύναξις Ζαχαρίου καὶ Ἐλισάβετ τῶν Δικαίων γονέων τοῦ Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου καὶ Βαπτιστοῦ

                             

       

Σάββατο 25 Ιουνίου

          

Ἡ Ἁγία Φεβρωνία ἡ Ὁσιομάρτυς ἡ πολύαθλος
Ὁ Ὅσιος Διονύσιος κτίτωρ Ἱερᾶς Μονῆς Διονυσίου Ἁγίου Ὄρους
Ὁ Ἅγιος Προκόπιος ὁ Ὁσιομάρτυρας ἐκ Βάρνας
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἀτταλείας
Ὁ Ἅγιος Νίκων ὁ Ἱερομάρτυρας τῆς Ὄπτινα

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ