Τεύχος 29 14 Οκτωβρίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016 – Δ΄ ΛΟΥΚΑ
ΠΑΤΕΡΩΝ Ζ΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Τίτον Επιστολή Παύλου (γ΄ 8 – 15)

[Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται ὁ τοιοῦτος καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (η΄ 5 – 15)

[ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ.]

           

  

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2016 – ΛΟΥΚΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κολοσσαείς Επιστολή Παύλου (δ΄ 5–11, 14–18)

[Ἀδελφοί, ἐν σοφίᾳ περιπατεῖτε πρὸς τοὺς ἔξω, τὸν καιρὸν ἐξαγοραζόμενοι. Ἀσπάζεται ὑμᾶς Λουκᾶς ὁ ἰατρὸς ὁ ἀγαπητὸς.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 16 – 21)

[Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ· ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με. / ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις.]

   

        

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2016 – ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ του εν Κεφαλληνία &
ΑΡΤΕΜΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους (ε΄ 33 – στ΄ 9)

[Οἱ καθ'ἕνα ἕκαστος τὴν ἑαυτοῦ γυναῖκα οὕτως ἀγαπάτω ὡς ἑαυτόν, ἡ δὲ γυνὴ ἵνα φοβῆται τὸν ἄνδρα. Τά τέκνα ὑπακούετε τοῖς γονεῦσιν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ… οἱ πατέρες μὴ παροργίζετε τὰ τέκνα ὑμῶν… οἱ δοῦλοι ὑπακούετε τοῖς κυρίοις κατὰ σάρκα… καὶ οἱ κύριοι τὰ αὐτὰ ποιεῖτε πρὸς αὐτούς.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (θ΄ 49 – 56)

[ὃς οὐκ ἔστι καθ᾿ ὑμῶν, ὑπὲρ ὑμῶν ἐστιν.]

   

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ»

του Πρωτ. Γεωργίου Δορμπαράκη
[με αφορμή τη μνήμη των Αγ. Πατέρων της Ζ΄Οικουμ. Συνόδου – Κυριακή Δ΄ Λουκά]

                                

Η ἑορτή της μνήμης τῶν Αγίων Πατέρων τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου, καθορίζει καί τήν ἐπιλογή τοῦ ἀποστολικοῦ ἀναγνώσματος τῆς σημερινῆς Κυριακῆς: ἐπιλέχτηκε τό ἀνάγνωσμα στό ὁποῖο ὁ ἀπόστολος Παῦλος μεταξύ ἄλλων μιλάει γιά τήν στάση ἔναντι τῶν αἱρετικῶν ἀνθρώπων, δεδομένου ὅτι οἱ εἰκονομάχοι, ἐκεῖνοι πού ἐπισήμως ἀπό τίς ἀρχές τοῦ 8ο μ.Χ. αἰ. καί γιά πολλά χρόνια ἀργότερα πολέμησαν τίς εἰκόνες καί τίς θεώρησαν ὡς ἐκτός πίστεως, ἀποδείχτηκαν ἐν τέλει ἀπό τήν ᾽Εκκλησία μας, μέ τούς Πατέρες τῆς Ζ´ Οἰκουμενικῆς Συνόδου (787 μ.Χ.), αἱρετικοί. Κι αὐτό διότι οἱ ἅγιοι αὐτοί Πατέρες ἔδειξαν ἐν Πνεύματι ὅτι, ἡ ἄρνηση ἐξεικονισμοῦ τοῦ ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ καί κατ᾽ ἐπέκταση τῶν ἁγίων -ὅ,τι πρέσβευαν οἱ εἰκονομάχοι- σημαίνει στό βάθος εἴτε ἄρνηση ἀποδοχῆς τῆς πραγματικότητας τῆς ἀνθρώπινης φύσης τοῦ Χριστοῦ, συνεπῶς ἔκπτωση στόν μονοφυσιτισμό, εἴτε διαγραφή τῆς θεϊκῆς φύσης Του, συνεπῶς ἔκπτωση στόν νεστοριασμό. Καί στίς δύο περιπτώσεις ἐπρόκειτο πάντως γιά χριστολογική αἵρεση, ἡ ὁποία διέστρεφε τήν πίστη καί γι᾽ αὐτό ἔπρεπε νά καταπολεμηθεῖ.
῾Η ᾽Εκκλησία μας λοιπόν, ἐξ ἀφορμῆς τῶν αἱρετικῶν εἰκονομάχων, ἀλλά καί τῶν αἱρετικῶν τῆς κάθε ἐποχῆς μέχρι σήμερα, ὑπενθυμίζει τήν ὀρθή στάση ἔναντι αὐτῶν: ῾αἱρετικόν ἄνθρωπον μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ᾽.
Ποιός ὅμως θεωρεῖται αἱρετικός γιά τήν ᾽Εκκλησία;
(1) Αὐτός πού, ὅπως ἀναφέραμε, ἀλλοιώνει τήν ὀρθή πίστη της, τήν πίστη δηλαδή πού ἔφερε ὁ Κύριος ᾽Ιησοῦς Χριστός, καί γι᾽ αὐτό προσφέρει ἕναν Χριστό ὄχι ἀληθινό, ὄχι τήν εἰκόνα πού ᾽Εκεῖνος ἀποκάλυψε, ἀλλά ἕνα κατασκεύασμα τοῦ δικοῦ του μυαλοῦ, ἕνα εἴδωλο πού ἁπλῶς τό ντύνει μέ τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ. Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ λέξη αἵρεση προέρχεται ἀπό τό ρῆμα αἱροῦμαι πού σημαίνει προτιμῶ, ἐκλέγω. Κι αὐτό θά πεῖ ὅτι, ὁ αἱρετικός κάνει ἐπιλογή: ἀπό τό ὅλο τῆς ἀλήθειας ἐπιλέγει ἕνα κομμάτι της, τό ὁποῖο κομμάτι τό ἀπολυτοποιεῖ θεωρώντας το ὡς τό ὅλο. Κι αὐτό σημαίνει ὅτι τελικῶς τήν ἀλήθεια τήν διαστρεβλώνει.
Γιά παράδειγμα, ἐνῶ ὁ Χριστός μας εἶναι Θεός καί ἄνθρωπος, ὁ αἱρετικός μπορεῖ νά τόν παρουσιάζει μόνον Θεό ἤ μόνον ἄνθρωπο. Τί ἀποτελεῖ κριτήριο συνεπῶς γιά ἕναν αἱρετικό; ῎Οχι ἀσφαλῶς ἡ πίστη τῆς ᾽Εκκλησίας, ἀλλά ἡ κρίση ἡ δική του. Τήν δική του λογική ἔχει ὡς βάση ὁ αἱρετικός, αὐτήν πρωτίστως ἐμπιστεύεται καί μέ βάση αὐτήν κρίνει καί τήν ἴδια τήν ἀποκάλυψη τοῦ Χριστοῦ. Γι᾽ αὐτό και τό βάθος πάντοτε μίας αἵρεσης εἶναι ἕνας ἀπύθμενος ἐγωισμός: ἡ πεποίθηση ὅτι ὁ ἴδιος ὡς μέλος ὑπέρκειται τοῦ σώματος καί πρέπει ὅλοι νά ὑποταχθοῦν σέ αὐτόν. Κατά συνέπεια δέν παραξενευόμαστε ὅταν ἀκοῦμε ἀπό τούς ἁγίους Πατέρες μας ὅτι δέν ὑπάρχει χειρότερο πράγμα ἀπό τήν αἵρεση.
(2) Ἀλλά αἱρετικός γιά τήν ᾽Εκκλησία μας εἶναι καί κάποιος ἄλλος: ἐκεῖνος πού ὄχι μόνον ἀλλοιώνει τό δόγμα καί τήν πίστη της, ἀλλά καί τό ἦθος τῆς ζωῆς της. Θέλουμε νά ποῦμε ὅτι ἐκεῖνος πού μένει μόνον στό ἐπίπεδο μίας θεωρητικῆς ἀποδοχῆς τῆς πίστεως χωρίς ἡ πίστη αὐτή νά ἐπηρεάζει τήν ζωή του, ὥστε νά ῾περιπατῇ ἐν Χριστῷ᾽, κι αὐτός ἐξίσου εἶναι αἱρετικός.
Ποτέ ἡ χριστιανική μας πίστη δέν διαχώρισε τήν πίστη ἀπό τήν ζωή. ᾽Αντιθέτως: ὅπου ἔβλεπε μία πίστη πού δέν ἐνεργοποιεῖτο ὡς ζωή τήν χαρακτήριζε ῾δαιμονική᾽. Διότι ῾καί τά δαιμόνια πιστεύουσι καί φρίσσουσι᾽. ῞Οπως θά τό πεῖ καί ὁ ἀπόστολος: ῾Δεῖξον μοι τήν πίστιν ἐκ τῶν ἔργων σου. ῾Η πίστις χωρίς τῶν ἔργων νεκρά ἐστι᾽. Καί ῾πίστις δι᾽ ἀγάπης ἐνεργουμένη᾽. ῎Αλλωστε εἶναι γνωστό ἀπό τόν λόγο τοῦ Θεοῦ καί τήν ἐμπειρία τῶν ἁγίων μας ὅτι μία ὀρθή πίστη πού δέν ἐμψυχώνεται ἀπό τή ζωή ἔχει μικρή διάρκεια ζωῆς. Μέ ἄλλα λόγια, τήν προτεραιότητα στήν πίστη ἔχει ἡ ἴδια ἡ ζωή. Συνεπῶς, ὁ θεωρητικά πιστός σύντομα θά παύσει νά εἶναι πιστός, ἐνῶ ἀπό τήν ἄλλη ὁ ἀγωνιζόμενος στήν πράξη, ἔστω καί μέ κάποια ἀπόκλιση πίστεως –ὄχι, ἐννοεῖται, ἐνσυνείδητη, γιατί ἔτσι μιλᾶμε γιά αἱρετικό- σύντομα θά δεῖ τήν καθοδήγησή του ἀπό τόν Θεό, γιά νά βρεῖ τήν ὁλοκληρία τῆς ὀρθῆς πίστεως.
Ποιά λοιπόν ἡ στάση μας ἀπέναντι στόν αἱρετικό;
Μέ διάθεση νουθεσίας, μᾶς προτρέπει ὁ ἀπόστολος: ῾Μετά μίαν καί δευτέραν νουθεσίαν᾽. Δέν πρέπει δηλαδή νά ἀδιαφορήσουμε ἀπέναντι σέ ἕναν πλανεμένο συνάνθρωπό μας, σέ ἕνα μέλος τοῦ ἰδίου σώματος. Εἴμαστε ὑποχρεωμένοι, κινούμενοι ἀπό σπλάχνα οἰκτιρμῶν καί ἀγάπης, νά τόν βοηθήσουμε. Νά τοῦ ἐπισημάνουμε τήν ἀπόκλιση τῆς πίστεως καί ἴσως τῆς ζωῆς του. Καί μάλιστα ὄχι μόνον μία φορά, ἀλλά καί δεύτερη. Τυχόν ἀδιαφορία θά σημαίνει ἔλλειψη ἀγάπης ἐκ μέρους μας καί ἀπομειωμένη χριστιανική πίστη, ἀφοῦ θά φανερώνουμε ὅτι δέν τόν βλέπουμε ὡς συνδεδεμένο ὀργανικά καί μέ ἐμᾶς. Πῶς τό ἔλεγε ὁ ἁγιασμένος Γέρων Παΐσιος; ῾Νά τοῦ βάζουμε τήν καλή ἀνησυχία᾽.
Τί προϋποθέτει ὅμως μία τέτοια στάση;
[…]                         

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

Σκέψεις επί των παραβολών, του Αρχιμ. Ιωήλ Γιαννακόπουλου (+)
Λουκά Δ΄ (Λουκ. 8, 5- 15) - Παραβολή σπορέως, Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+) [1995]
Κυριακή Δ΄ Λουκᾶ (τοῦ σπορέως) – «Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ», τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Γεωργίου Ρ. Ζουμῆ
«Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπεῖραι τόν σπόρον αὐτοῦ», Ἱερά Μητρόπολις Σερβίων & Κοζάνης
Αἱρετικὸν ἄνθρωπον μετὰ μίαν καὶ δευτέραν νουθεσίαν παραιτοῦ
Αίρεση: κίνδυνος που απειλεί την ψυχή μας!
Λουκάς ο ευαγγελιστής και ιατρός, ο αγαπητός

   
Ακούσματα:
Κυριακή Δ' Λουκά – Η παραβολή του Σπορέως [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Ύμνοι Κυριακής Δ΄ Λουκά - Ηχος Β΄ [Δ. Παϊκόπουλος]
Η αποστασία του ανθρώπου από τον Θεό (π. Γεώργιος Μούλτος)
Οι χιλιαστές (π. Γεώργιος Μούλτος)
Λουκά του ευαγγελιστού -Απολυτίκιο (18 Οκτωβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
Γερασίμου Κεφαλληνίας -Απολυτίκιο (20 Οκτωβρίου) [Βυζαντινή χορωδία]
Αρτεμίου μεγαλομάρτυρος -Απολυτίκιο (20 Οκτωβρίου) [Ψάλλει ο Ι. Παπαχρόνης]
       
 
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙΖ´ (Δ´ Λουκᾶ)

   

      

Εθελοντική αιμοδοσία: ζήτημα ζωής!
                            

Αγαπητοί μας ενορίτες, Αγαπητέ μας αναγνώστη,
               
Αυτή την Κυριακή, 16 Οκτωβρίου 2016 (από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι) παλιοί και νέοι αιμοδότες συγκεντρωνόμαστε για να στείλουμε και πάλι ένα μήνυμα ζωής και αισιοδοξίας. Συγχρονίζουμε τον παλμό της καρδιάς μας με το κάλεσμα της ενορίας Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού για να δώσουμε με τρόπο έμπρακτο, ένα δυνατό μήνυμα αγάπης.
Χρόνια τώρα οι ειδικές υπηρεσίες της χώρας μας, καθημερινά σχεδόν, χτυπούν το σήμα κινδύνου: ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΑΙΜΑ. Δεν αρκεί η ευαισθησία του Ελβετού για να σωθεί ο Ἐλληνας που το ‘χει ανάγκη. Χρειάζεται και η δική μας ευαισθησία, για τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τον αδελφό μας, το παιδί μας. Το μήνυμα αυτό αφορά όλους μας. Το μέλλον της αιμοδοσίας, το δικό μας μέλλον βρίσκεται κυριολεκτικά στα χέρια μας.
Αν θέλεις κι εσύ να δώσεις με τρόπο υπεύθυνο ουσιαστική λύση στο πρόβλημα, πάρε την απόφαση κι έλα να συνταχθείς μαζί μας. Έλα και γίνε μέλος της τράπεζας αίματος. Η εγγραφή γίνεται δωρεάν. Με ένα «τσίμπημα» της βελόνας και δέκα λεπτά απ’ τον ελεύθερο χρόνο σου, κάθε εξάμηνο, πληρώνεται τη συνδρομή σου.
Είσαι πάνω από 18 ετών; Έλα να δώσεις το παρόν, την Κυριακή 16 Οκτωβρίου 2016, στη προσπάθειά μας, που θα φιλοξενηθεί στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σήμαντρο» (Ελευθ. Βενιζέλου 59α στο Χολαργό), όπου συνεργείο αιμοδοσίας, από τις 9 το πρωί ως τη 1 μετά το μεσημέρι, θα σε περιμένει μαζί μας.
Στην ενορία θ’ ανήκει η τιμή ότι σε παρακίνησε να κάνεις την αρχή. Σ’ εσένα όμως, θ’ ανήκει η τιμή μιας προσφοράς με ανεκτίμητη αξία, μιας προσφοράς ζωής. Από τη στιγμή εκείνη και μετά, ενώνονται οι δρόμοι μας και ο αγώνας μας είναι πλέον κοινός.
Από την Επιτροπή Αιμοδοσίας της Φανερωμένης Χολαργού.

       

       

        

       

Κυριακή 16 Οκτωβρίου

 

Ὁ Ἅγιος Λογγῖνος ὁ Ἑκατόνταρχος
Οἱ Ἅγιοι δύο Στρατιώτες
Ὁ Ὅσιος Μαλός

                                    

 
Δευτέρα
17 Οκτωβρίου

 

Ὁ Προφήτης Ὠσηέ
Ὁ Ἅγιος Ἀνδρέας ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ ἑν τῆ Κρίσει
Ἀνακομιδὴ καὶ Κατάθεσις τοῦ Λειψάνου τοῦ Ἁγίου καὶ Δικαίου Λαζάρου
Οἱ Ἅγιοι Κοσμᾶς, Δαμιανός, Λεόντιος, Ἄνθιμος καὶ Εὐπρέπιος οἱ Ἀνάργυροι καὶ οἱ σὺν αυτῶν 15 Ἀνάργυροι

                                    

         

Τρίτη 18 Οκτωβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Λουκᾶς ὁ Εὐαγγελιστής
Οἱ Ἅγιοι Γαβριὴλ καὶ Κυρμιδώλης οἱ Νεομάρτυρες οἱ ἐν Αἰγύπτῳ
Ὁ Ὅσιος Ἰουλιανὸς ὁ ἐν τῷ Εὐφράτῃ ποταμῷ

                              

     

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου

        

Ὁ Προφήτης Ἰωήλ
Ὁ Ἅγιος Οὔαρος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Θαυματουργός ὁ ἀσκητής
Ὁ Ἅγιος Μνάσων ὁ ἀρχαῖος μαθητὴς

                           

    

Πέμπτη 20 Οκτωβρίου

           

Ὁ Ἅγιος Ἀρτέμιος ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Γεράσιμος ο νέος ασκητής, ο εν Κεφαλληνία (Μνήμη ἀνακομιδῆς ἱερού λειψάνου του)
Ἡ Ὁσία Ματρῶνα ἡ Θαυματουργός ἡ Χιοπολίτιδα

                    

     

Παρασκευή 21 Οκτωβρίου

     

Ὁ Ὅσιος Ἱλαρίων ὁ Μέγας
Οἱ Ἅγιοι Θεοδότη καὶ Σωκράτης ὁ Πρεσβύτερος
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Νεομάρτυρας
Οἱ Ὅσιοι Βαρνάβας καὶ Ἱλαρίων οἱ Θαυματουργοί

                             

       

Σάββατο 22 Οκτωβρίου

          

Ὁ Ὅσιος Ἀβέρκιος ὁ Ἱσαπόστολος καὶ Θαυματουργὸς
Οἱ Ἅγιοι Ἀλέξανδρος, Θεοδότη, Γλυκερία, Ἄννα καὶ Ἐλισάβετ οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἐθνομάρτυρας, Ἐπίσκοπος Μεθώνης

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ