Τεύχος 392  14 Σεπτεμβρίου 2018

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 – ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄ 16-20)

[Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός.]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (η΄ 34 – θ΄ 1)

[Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι / Τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ;]

           

       

        

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου 2018 – ΣΟΦΙΑΣ, ΕΛΠΙΔΟΣ, ΠΙΣΤΕΩΣ & ΑΓΑΠΗΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους Επιστολή Παύλου (α΄ 22 – β΄ 3)

[ὁ Θεὸς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πάντα ὑπέταξεν ὑπὸ τοὺς πόδας αὐτοῦ , καὶ αὐτὸν ἔδωκε κεφαλὴν ὑπὲρ πάντα τῇ ἐκκλησίᾳ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (γ΄ 19 – 22)

[περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν ὁ Ἡρῴδης, προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι καὶ κατέκλεισε τὸν Ἰωάννην ἐν τῇ φυλακῇ.]

 

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2018

ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ, ΣΥΖΥΓΟΥ & ΤΕΚΝΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 14 – 17)

[λέγω καὶ μαρτύρομαι ἐν Κυρίῳ, μηκέτι ὑμᾶς περιπατεῖν καθὼς καὶ τὰ λοιπὰ ἔθνη περιπατεῖ ἐν ματαιότητι τοῦ νοὸς αὐτῶν]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (δ΄ 16 – 22)

[Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ, οὗ εἵνεκεν ἔχρισέ με]

                          

    

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018
ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 17 – 25)

[ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (δ΄ 22 – 30)

[οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ]

                          

                     

    

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Το βαθύ νόημα των πόνων στη ζωή μας»

Του Μοναχού π. Μωϋσή Αγιορείτη

                  

Τό Οι νηπτικοί πατέρες καί πολλοί Αγιορείτες μοναχοί θεωρούσαν καί θεωρούν τήν απουσία τών δοκιμασιών ως απομάκρυνση τού Θεού απ' τή ζωή τους. Η υπομονή στίς δοκιμασίες καί στούς πόνους πού προσφέρουν σβύνει αμαρτίες καί καταθέτει έντοκα γραμμάτια στήν ουράνια τράπεζα. Δέν αποζητάμε φυσικά νοσηρά τόν πόνο στή ζωή μας. Ούτε o κάθε υγιής κι όποιος καλοπερνά σημαίνει πώς τόν έχει εγκαταλείψει η χάρη τού Θεού. Χρειάζεται φωτεινή καί προσεκτική διάκριση.
Όταν o χριστιανός δέν έχει ενστερνισθεί τό γνήσιο oρθόδοξο κι απαραίτητο ασκητικομαρτυρικό φρόνημα τής αγίας μητέρας μας Εκκλησίας στή ζωή του, o στοργικός ουράνιος πατέρας μας, τού βάζει ένα κανόνα κι αυτό πού δέν γνώρισε καί κέρδισε μέ τόν εκούσιο αγώνα, τό κερδίζει τώρα ακούσια υπομένοντας ασθένεια, σωματική ή ψυχική, προσωπική ή αγαπητού του προσώπου, μέ ξαφνικό πένθος, μέ απρόσμενη πτώχευση, μέ κίνδυνο τροχαίου ατυχήματος, μ' έκτακτη κατηγορία, συκοφαντία, ειρωνεία, κοροϊδία ή υποτίμηση καί μάλιστα καθαρίζεται κιόλας. Πόση ωφέλεια θά εχαμε άν βλέπαμε τίς δοκιμασίες μας ως δώρο Θεού όπως πράγματι είναι.
Ο Πολυεύσπλαχνος, Πανοικτίρμων, Πανάγαθος καί Πολυέλεος Θεός δέν εκδικείται καί δέν τιμωρεί ποτέ. Δέν υπάρχει κακότητα στή θεότητα, πού είναι η αυτοαγαθότητα. Στόν Θεό δέν υπάρχει κοσμικό φρόνημα, ανθρώπινη δικαιοσύνη, νομική κατοχύρωση κι απαίτηση, αλλά πνεύμα αγάπης, πού δέν μπορεί εύκολα νά συλλάβει o ανθρώπιινος νούς. Τά παιδέματα γίνονται πνευματικά παλαίσματα πού ωραιοποιούν καταπληκτικά τόν άνθρωπο ψυχικά καί τόν ωριμάζουν τέλεια. Ο σοφός Παροιμιαστής λέγει πώς όποιον αγαπά o Θεός τόν παιδεύει, μάλλον τόν εκπαιδεύει. Ο σύγχρονος oρθολογιστής άνθρωπος αδυνατεί νά κατανοήσει τό μεγαλείο αυτό τής αγάπης τού Θεού πατέρα, πού παιδαγωγικά επισκέπτεται τό πλάσμα του διά δοκιμασιών, γιά νά τό συνετίσει. Τώρα άν άλλοι πειράζονται πολύ, άν καί δίκαιοι, κι άλλοι διόλου, άν κι άδικοι, δέν μπορούμε νά δώσουμε απόλυτες ερμηνείες στά σχέδια τού Θεού. Γιά τούς δίκαιους οι αδικίες γίνονται αφορμές μεγαλύτερης αιώνιας δόξης καί γιά τούς άδικους παρατείνεται η ζωή τους γιά νά μετανοήσουν.
Η προσευχή είναι ένα δυνατό βοήθημα στήν αντιμετώπιση τών ποικίλων πόνων τής ζωής. Στήν προσευχή γεννιέται η ελπίδα ότι η υπομονή στούς πόνους αυτής τής ζωής θά πληρωθεί στήν άλλη ζωή. Αυτό δίνει μιά μεγάλη καί υπέροχη παρηγοριά στόν κάθε αγωνιστή τού παρόντος στίβου. Ο Θεός μας είναι θεός ελέους καί οικτιρμών, δέν θά μάς αφήσει απαραμύθητους κι' ανευλόγητους. Σ' αυτή τή ζωή ακόμη θά μάς δώσει τά προοίμια τής αιώνιας δόξας καί τής ανεκλάλητης χαράς τής Βασιλείας του.
Δίχως Θεό o άνθρωπος είναι ανέλπιδος καί μή πιστεύοντας στήν ανταπόδοση τής άλλης ζωής o πόνος τής παρούσης είναι ανοημάτιστος. Τά βάσανα κι οι καϋμοί, οι πόνοι καί τ' άλγη, οι oδύνες καί οι στεναγμοί, γίνονται βουνά αβάσταχτα, πού πλακώνουν τόν άνθρωπο, τόν λυγίζουν, τόν γονατίζουν, τόν μελαγχολούν, τόν απομονώνουν καί τόν νεκρώνουν πρόωρα. Έτσι χάνει τή χαρά καί τής παρούσης καί τής άλλης ζωής. Ενώ o πιστός είναι πάντα ελπιδοφόρος κι εμπιστευόμενος τόν Χριστό ενισχύεται, ενδυναμώνεται, αναπτερώνεται τό βαρύ καί πικρό τού πόνου γίνεται, ελαφρό καί γλυκό. Μαθαίνει τά χούγια τού Θεού κι αισθάνεται μυστικά τήν πικρότητα τών δοκιμασιών, τών πειρασμών καί τών περιπετειών νά μετατρέπεται σέ γλυκειά ψυχική υγεία. Αισθάνεται τότε ότι η προσευχή του εισακούσθηκε, o Θεός επείδε στή δέησή του, δέν τού ήλθαν όπως τά ήθελε o διος, αλλ' όπως τά ήθελε o Θεός.
Ο αφιερωμένος στόν Θεό άνθρωπος θά γεύεται τόν παράδεισο από εδώ, ακόμη καί μέσα από κακουχίες, ταλαιπωρίες κι αντιξοότητες, θά δοξάζει τόν Θεό καί θά τά δέχεται όλα τά oδυνηρά ως ευεργετικές επισκέψεις του, θά πλημμυρίζει από ευφροσύνη καί πνευματική αγαλλίαση κι άς μήν είναι φτασμένος, oνομαστός, διάσημος, πλούσιος καί δυνατός. Η αγάπη του στόν Θεό θά τόν καίει καί η αγάπη τού Θεού θά τού πυρπολεί τήν καρδιά, ώστε νά μήν αφήνει χώρο γιά καμμιά άλλη ξένη αγάπη.
Συχνά o πόνος τών δοκιμασιών γίνεται μαλακτικός γιά τήν πέτρινη καρδιά μας. Έτσι βλέπουμε πονεμένους ανθρώπους αληθινά ταπεινούς. Τότε o πόνος έχει επιτύχει τού σκοπού του. Μάς έχει δώσει τό πιστοποιητικό εισόδου μας στόν Παράδεισο, αφού κατά τόν Γέροντα Τύχωνα τόν Ρώσσο τόν Αγιορείτη κανένας ταπεινός δέν θάναι στήν κόλαση!

Βρείτε το άρθρο και εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

Η αξιοποίηση της ζωής μας, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΗ - "Όποιος θέλει", του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου (+) (2004)

«Όχι επανάσταση, αλλά ανάσταση», του Μητρ. Σερβίων και Κοζάνης, Διονυσίου(+)
Ζω δε ουκέτι εγώ, ζεί δέ εν εμοί Χριστός
Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Τίμιο Σταυρό
Ἐμοί δέ μή γένοιτο καυχᾶσθαι εἰ μή ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι᾿ οὕ ἐμοί κόσμος ἐσταύρωται κἀγώ τῷ κόσμῳ.
                                        
Ακούσματα:
Κυριακή μετά την Ύψωση – Ο Τίμιος Σταυρός "σημείον αμφιλεγόμενον" - Όργανο θανάτου και σύμβολο Ζωής [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]

Κυριακή μετά την Ύψωση του Τιμίου Σταυρού [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Κυριακή πριν την Ύψωση – Ο Σταυρός σήμα κατατεθέν των μαρτύρων & ο Εθνοϊερομάρτυς Χρυσόστομος Σμύρνης [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2017]

Ζω δε ουκέτι εγώ [Όσιος Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης (ηχητικό ντοκουμέντο)]
Εὐφημίας Μεγαλομάρτυρος - Ἀπολυτίκιον (11 Ιουλίου & 16 Σεπτεμβρίου) [Βυζαντινή χορωδία]
Σοφίας, Ελπίδος, Πίστεως & Αγάπης -Απολυτίκιο (17 Σεπτεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Ευσταθίου Μεγαλομάρτυρος - Απολυτίκιο (20 Σεπτεμβρίου) [Ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τον Δ. Παϊκόπουλο]
                                    
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν
Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ (21 Σεπτεμβρίου)
Κανών Παρακλητικός εις τον Τίμιον Σταυρόν
            

 

  

Εθελοντική αιμοδοσία: ζήτημα ζωής!      
36η Εθελοντική Αιμοδοσία την
Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018


aimodosiaΜπορείς κι εσύ να προσφέρεις «10΄ λεπτά απ’ το χρόνο σου!» στην τακτική αυτή αιμοδοσία που διοργανώνεται από την ενορία της Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού, την Κυριακή 30 Σεπτεμβρίου 2018, από τις 9 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι, στην αίθουσα του Φιλανθρωπικού & Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Σήμαντρο» (Ελευθ. Βενιζέλου 59α στο Χολαργό).
Σε περιμένουμε!
Η Ενοριακή Επιτροπή Αιμοδοσίας Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού.

                               
 Γιατί να γίνω εθελοντής αιμοδότης;

    

αιμοδοσια

                      

 

 

        

   

Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου

     

Ἡ Ἁγία Εὐφημία ἡ Μεγαλομάρτυς
Ἡ Ἁγία Λουντμίλα

                             

 

Δευτέρα 17 Σεπτεμβρίου

          

Οἱ Ἁγίες Σοφία, Πίστη, Ἐλπίδα καὶ Ἀγάπη
Ἡ Ἁγία Ἀγαθόκλεια
Ὁ Ὅσιος Ἀναστάσιος ὁ Θαυματουργός ὁ ἐν Κύπρῳ

 

  

Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Ὅσιος Εὐμένιος ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Γορτύνης
Ἡ Ἁγία Ἀριάδνη

                                    

 
Τετάρτη
19 Σεπτεμβρίου

 

Οἱ Ἅγιοι Τρόφιμος, Σαββάτιος καὶ Δορυμέδων

                                    

         

Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Εὐστάθιος καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Οἱ Ἅγιοι Ὑπάτιος καὶ Ἀνδρέας οἱ Ὁμολογητές
Ὁ Ἅγιος Ἰλαρίων ὁ Ὁσιομάρτυρας ὁ νέος ἀπὸ τὴν Κρήτη

                              

     

Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου

        

Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ

Ὁ Ἅγιος Κοδρᾶτος ὁ Ἀπόστολος ὁ ἐν Μαγνησίᾳ
Ὁ Προφήτης Ἰωνὰς

                           

    

Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου

           

Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ Ἱερομάρτυρας ὁ Θαυματουργὸς
Ὁ Ἅγιος Φωκᾶς ὁ κηπουρὸς
                    

     

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ