Τεύχος 133   14 Ιουνίου 2013

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

Κυριακή 16 Ιουνίου 2013 – ΜΝΗΜΗ ΤΩΝ 318 ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Α΄ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ

Ο Ἀπόστολος
Πράξεις Αποστόλων (κ΄16-18, 28-36)

     

Ἐν ταις ημέραις εκείναις, ἔκρινεν ὁ Παῦλος παραπλεῦσαι τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται αὐτῷ χρονοτριβῆσαι ἐν τῇ Ἀσίᾳ· ἔσπευδε γάρ, εἰ δυνατὸν ἦν αὐτῷ, τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι εἰς Ἱεροσόλυμα. Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὡς δὲ παρεγένοντο πρὸς αὐτόν, εἶπεν αὐτοῖς· ὑμεῖς ἐπίστασθε, ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ᾿ ἧς ἐπέβην εἰς τὴν Ἀσίαν, πῶς μεθ᾿ ὑμῶν τὸν πάντα χρόνον ἐγενόμην.
Προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος. Ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου· καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.
Διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον. Καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς, ἀδελφοί, τῷ Θεῷ καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ δυναμένῳ ἐποικοδομῆσαι καὶ δοῦναι ὑμῖν κληρονομίαν ἐν τοῖς ἡγιασμένοις πᾶσιν. Ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα· αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται. Πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν. Καὶ ταῦτα εἰπών, θεὶς τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο
.

   

Ἀπόδοση στη νεοελληνική:

  

Τις ημέρες ἐκείνες, ὁ Παῦλος εἶχε ἀποφασίσει νὰ προσπεράσωμεν τὴν Ἔφεσον διὰ νὰ μὴ χρονοτριβήσῃ εἰς τὴν Ἀσίαν. Ἦτο βιαστικὸς διὰ νὰ βρίσκεται εἰς τὰ Ἱεροσόλυμα, ἐὰν τοῦ ἦτο δυνατόν, τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς. Ἀπὸ τὴν Μίλητον ἔστειλε εἰς τὴν Ἔφεσον καὶ ἐκάλεσε τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας. Ὅταν δὲ ἦλθαν πρὸς αὐτόν, τοὺς εἶπε, «Ξέρετε πῶς ἔζησα μαζί σας ὅλον τὸν χρόνον ἀπὸ τὴν πρώτην ἡμέραν ποὺ ἐπάτησα εἰς τὴν Ἀσίαν.
Προσέχετε λοιπὸν τοὺς ἑαυτούς σας καὶ ὁλόκληρον τὸ ποίμνιον, εἰς τὸ ὁποῖον τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σὰς ἐτοποθέτησε ἐπισκόπους, διὰ νὰ ποιμαίνετε τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ, τὴν ὁποίαν ἀπέκτησε μὲ τὸ δικό του αἷμα. Διότι ξέρω τοῦτο, ὅτι μετὰ τὴν ἀναχώρησίν μου θὰ μποῦν μεταξύ σας λύκοι ἄγριοι καὶ δὲν θὰ φεισθοῦν τὸ ποίμνιον, καὶ ἀπὸ σᾶς τοὺς ἰδίους θὰ ἐγερθοῦν ἄνδρες οἱ ὁποῖοι θὰ διαστρέψουν τὴν ἀλήθειαν διὰ νὰ παρασύρουν τοὺς μαθητὰς ὥστε νὰ ἀκολουθήσουν αὐτούς.
Διὰ τοῦτο νὰ εἶσθε ἄγρυπνοι καὶ νὰ θυμᾶσθε ὅτι, ἐπὶ τριετίαν νύχτα καὶ ἡμέραν, δὲν ἔπαυσα νὰ νουθετῶ τὸν καθένα ἀπὸ σᾶς μὲ δάκρυα. Καὶ τώρα, ἀδελφοί, σᾶς ἀφιερώνω εἰς τὸν Θεὸν καὶ εἰς τὸν λόγον τῆς χάριτός του, ὁ ὁποῖος ἔχει τὴν δύναμιν νὰ αὐξήσῃ τὴν οἰκοδομήν σας καὶ νὰ σᾶς δώσῃ κληρονομίαν μεταξὺ ὅλων τῶν ἁγιασμένων. Δὲν ἐπεθύμησα κανενὸς τὸ χρῆμα ἢ τὸ χρυσάφι ἢ τὸν ρουχισμόν. Ξέρετε σεῖς οἱ ἴδιοι ὅτι τὰς ἀνάγκας τὰς δικάς μου καὶ τῶν συντρόφων μου ἐξυπηρέτησαν τὰ χέρια μου αὐτά. Σᾶς ἔδειξα, μὲ κάθε τρόπον, ὅτι ἔτσι μὲ τὸν κόπον τῆς ἐργασίας σας πρέπει νὰ βοηθᾶτε τοὺς ἀδυνάτους καὶ νὰ θυμᾶσθε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ ποὺ εἶπε αὐτὸς ὁ ἴδιος: «Εἶναι εὐτυχέστερον νὰ δίνῃ κανεὶς παρὰ νὰ παίρνῃ». Καὶ ὅταν εἶπε αὐτά, ἐγονάτισε μὲ ὅλους καὶ προσευχήθηκε.

    

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (ιζ΄ 1–13)

   

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ταῦτα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε· πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα· δόξασόν σου τὸν υἱόν, ἵνα καὶ ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε, καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν πάσης σαρκός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. Αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωή, ἵνα γινώσκωσί σε τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν. Ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, τὸ ἔργον ἐτελείωσα ὃ δέδωκάς μοι ἵνα ποιήσω· καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Ἐφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. Σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι. Νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν· ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.
Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. Καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου ᾧ δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς. Ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. Νῦν δὲ πρὸς σὲ ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ ἵνα ἔχωσι τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς.
   

Απόδοση στη νεοελληνική:

  

Τόν καιρό ἐκείνο, αὐτὰ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς καὶ ἐσήκωσε τὰ μάτια του εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ εἶπε, «Πατέρα, ἦλθε ἡ ὥρα· δόξασε τὸν Υἱόν σου, διὰ νὰ σὲ δοξάσῃ καὶ ὁ Υἱός σου, σύμφωνα μὲ τὴν ἐξουσίαν ποὺ τοῦ ἔδωκες ἐπὶ ὅλων τῶν ἀνθρώπων, διὰ νὰ δώσῃ ζωὴν αἰώνιον εἰς τὸν καθένα ἀπὸ ἐκείνους ποὺ τοῦ ἔδωκες. Αὐτὴ εἶναι ἡ αἰώνιος ζωή: τὸ νὰ γνωρίζουν σὲ τὸν μόνον ἀληθινὸν Θεὸν καὶ τὸν Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν ὁποῖον ἔστειλες. Ἐγὼ σὲ ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς, ἐτελείωσα τὸ ἔργον ποὺ μοῦ ἔδωκες νὰ κάνω, καὶ τώρα δόξασέ με σύ, Πατέρα, πλησίον σου μὲ τὴν δόξαν ποὺ εἶχα μαζί σου πρὶν νὰ ὑπάρξῃ ὁ κόσμος. Ἐφανέρωσα τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς ἀνθρώπους, τοὺς ὁποίους μοῦ ἔδωκες ἀπὸ τὸν κόσμον. Δικοί σου ἦσαν καὶ τοὺς ἔδωκες σ’ ἐμένα, καὶ τὸν λόγον σου ἔχουν τηρήσει. Τώρα κατάλαβαν ὅτι ὅλα ὅσα μοῦ ἔδωκες, εἶναι ἀπὸ σένα, διότι τὰ λόγια ποὺ μοῦ ἔδωκες, τοὺς τὰ ἔδωκα καὶ αὐτοὶ τὰ ἐδέχθησαν καὶ ἐγνώρισαν ἀληθινὰ ὅτι ἐβγῆκα ἀπὸ σένα καὶ ἐπίστεψαν ὅτι σὺ μὲ ἔστειλες.
Ἐγὼ γι’ αὐτοὺς παρακαλῶ, δὲν παρακαλῶ γιὰ τὸν κόσμο, ἀλλὰ γιὰ ἐκείνους ποὺ μοῦ ἔδωκες, ἐπειδὴ εἶναι δικοί σου, καὶ ὅλα τὰ δικά μου εἶναι δικά σου καὶ τὰ δικά σου εἶναι δικά μου, καὶ ἔχω δοξασθῆ δι’ αὐτῶν. Δὲν θὰ εἶμαι πλέον εἰς τὸν κόσμον, ἐνῷ αὐτοὶ θὰ εἶναι εἰς τὸν κόσμον, καὶ ἐγὼ ἔρχομαι σ’ ἐσένα. Πατέρα ἅγιε, φύλαξέ τους μὲ τὴν δύναμιν τοῦ ὀνόματός σου ποὺ μοῦ ἔδωκες, διὰ νὰ εἶναι ἕνα ὅπως εἴμεθα ἐμεῖς. Ὅταν ἤμουν μαζί τους εἰς τὸν κόσμον, ἐγὼ τοὺς ἐφύλαττα μὲ τὴν δύναμιν τοῦ ὀνόματός σου· ἐκείνους ποὺ μοῦ ἔδωκες τοὺς ἐφύλαξα καὶ κανένας ἀπ’ αὐτοὺς δὲν ἐχάθηκε παρὰ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἡ γραφή. Ἀλλὰ τώρα ἔρχομαι σ’ ἐσένα, καὶ αὐτὰ τὰ λέγω ἐνῷ εἶμαι ἀκόμη εἰς τὸν κόσμον, διὰ νὰ ἔχουν τὴν χαράν μου μέσα τους τελείαν.
                            

      


    

              

              

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

     

«Η μεγάλη και επιφανής ημέρα του Κυρίου»

      

«Λέγει ο μαρτυρών ταύτα· Ναι έρχομαι ταχύ. Αμήν, ναι έρχου Κύριε Ιησού. Και το Πνεύμα και η Νύμφη λέγουσιν· έρχου. Και ο ακούων ειπάτω· έρχου. Έρχομαι ταχύ· κράτει ό έχεις, ίνα μηδείς λάβῃ τον στέφανόν σου» (Αποκ. κβ' 20, 17 και γ' 11).

Τα γεμάτα από την έντονη και ενθουσιαστική εσχατολογική προσδοκία λόγια του προοιμίου του παρόντος ασφαλώς εφλόγιζαν τις καρδιές των Αποστόλων κατά ένα ξεχωριστό και μοναδικό τρόπο. Ήσαν οι αυτόπτες του Λόγου. Είχαν το ευλογημένο προνόμιο να δουν και να συναναστραφούν τον ενανθρωπήσαντα Υιό του Θεού. Αθύμησαν όταν χωρίστηκαν κι Εκείνος ανέβη «όπου ην το πρότερον». Έκτοτε ζούσαν με ένα πόθο. Να Τον δούν να έρχεται ένδοξος, θριαμβευτής, νικητής, βασιλεύς αιώνιος, «εν πάσῃ τη δόξη και τη δυνάμει αυτού». Με την ίδια προσδοκία έζησαν και ζουν όλοι οι άγιοι, πότε ο Θεός θα φανερωθεί για να γεμίσει τα σύμπαντα ευδοκίας και χαράς, για να τους συμπαραλάβει στη δόξα Του, για να ζήσουν αιώνια με τον ερασμιώτατο Νυμφίο της ψυχής τους, για να ατενίσουν την Θεία δόξα και μεγαλοπρέπεια, για να δουν καθαρώτατα του προσώπου Του το κάλλος, για να ακούσουν την ευκταία και μακαρία φωνή Του να τους λέγει: «εισέλθετε εις την χαρά του Κυρίου σας». «Ελατε οι ευλογημένοι του Πατέρα να κληρονομήσετε την ετοιμασμένη για σας βασιλεία».
Αυτή την μακαρία ελπίδα της θείας επιφανείας που υπάρχει μέσα στις ψυχές των πιστών ανθρώπων στηρίζει και επιβεβαιώνει η αγία Εκκλησία μας καθώς επαναλαμβάνει την διδασκαλία του Κυρίου μας Ιησού Χριστου για την Δευτέρα και ένδοξη Παρουσία και επανεμφάνιση Του ενώπιον πάντων των Αγγέλων, ανθρώπων και δαιμόνων, την σημερινή Κυριακή της Αποκρέω. Αυτής της διδασκαλίας θα επισημαίνουμε ωρισμένα στοιχεία προς κοινήν ωφέλειαν και οικοδομήν όλων, αλλά και προς παρηγορίαν και πνευματικήν ευφροσύνην.

1. Δεν θα ήτο περιττό να επαναλάβουμε, ότι είμαστε βέβαιοι, πως ο Ιησούς Χριστός θα εμφανισθεί διά δευτέραν φοράν. Αυτό αποτελεί θεμελιώδη διδασκαλία της Εκκλησίας μας. Γι᾽ αυτή μας μίλησε ο Ίδιος ο Ιησούς Χριστός, οι Αγγελοι κατά την ώραν της Αναλήψεώς Του στούς ουρανούς, και οι Απόστολοι και θείοι Μαθητές Του. Η μαρτυρία όλων δεν αφήνει σε κάθε καλοπροαίρετο και με αγαθή συνείδηση άνθρωπο περιθώρια αμφιβολιών και αντιρρήσεων. Μάλιστα δε και οι Προφήτες της Παλαιός Διαθήκης προλέγουν περί αυτής. Ο προφήτης Ιωήλ ονομάζει την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας του Κυρίου μας Ιησού Χριστου «ημέρα μεγάλη και επιφανή». Ομοίως και οι προφήτες Σοφονίας και Μαλαχίας.
Γνωρίζουμε ακόμη, ότι η Δευτέρα Παρουσία του Κυρίου μας θα είναι πολύ διαφορετική από την πρώτη. Στην πρώτη ήλθε με δούλου μορφή· στην δεύτερη θα έλθει ως Θεός των πάντων. Ήλθε ταπεινός, θα επανέλθει ένδοξος και κραταιός. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπον, θα επανέλθει για να κρίνει τον κόσμον. Ήλθε σωτήρας και λυτρωτής και ευεργέτης, θα έλθει Κριτής απαραλόγιστος, Βασιλεύς αιώνιος, αδιαμφισβήτητος, κραταιός Κύριος και Δεσπότης. Ήλθε κρύπτων την Θείαν δόξαν και μεγαλοπρέπειάν Του, θα επανέλθει με απαστράπτουσα την δόξαν της θεϊκής μορφής Του.
Το πότε θα επιστρέψει γνωρίζει μόνον Εκείνος. Ωστόσον οι θεοφόροι Πατέρες μας πιστεύουν, ότι επειδή η δημιουργία του κόσμου άρχισε ημέρα Κυριακή, ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε ημέρα Κυριακή, το Πνεύμα το Άγιο κατέβη κατά την Πεντηκοστή και ήταν ημέρα Κυριακή, η Αποκάλυψις στον Ευαγγελιστή Ιωάννη εγένετο ημέρα Κυριακή και την ώρα της Θείας Λειτουργίας, ότι και η Δευτέρα Παρουσία του Ιησού Χριστού θα γίνει ημέρα Κυριακή και σε ώρα της θείας Λειτουργίας, όταν οι πιστοί θα είναι συγκεντρωμένοι στο όνομά Του. Τοτε θα έλθει να τους παραλάβει μαζί Του στην αιώνια δόξα και ευφροσύνη.

2. Αυτή θα είναι η επισημότερη ημέρα για τον Θεό και για τους Αγγέλους, τους ανθρώπους και τους δαίμονες. Όταν ο Θεός θα φανερωθεί και πάντες θα Τον ιδούν πρόσωπον προς πρόσωπον. Αυτή θα είναι η εσχάτη Θεοφάνεια. Το γεγονός όμως αυτό, το μεγαλειώδες και συγκλονιστικό, θα συνοδεύεται από πλήθος άλλων επί μέρους γεγονότων, που θα προκαλούν θαυμασμό, έκπληξι, έκρηξι ανειπώτου και ανεκλαλήτου χαράς ή λύπης, ασύλληπτη ευτυχία ή δυστυχία. Και οι μεν δίκαιοι θα μακαρίζουν τους εαυτούς των που έζησαν με πίστι και ευσέβεια και είδαν τον Θεόν «καθώς εστί». Οι δε πονηροί θα συστρέφονται λυπούμενοι, ότι δεν αξιώθηκαν να γευθούν την χρηστότητα του Κυρίου και να γίνουν μέτοχοι των αιωνίων αγαθών.
Η εσχάτη αυτή Θεοφάνεια θα κρίνει τους ανθρώπους. Κι όσοι θα έχουν λάβει από την ζωή αυτή το Άγιο Πνεύμα και θα έχουν ενδυθεί τον Ιησού Χριστό θα έχουν παρρησία και θα εισέλθουν έτοιμοι στην «χαρά του Κυρίου». Όσοι όμως εραθύμησαν στην ζωή τους και δεν εφρόντισαν να αποκτήσουν δικαίωμα εισόδου εις την θείαν πανήγυριν θα αποκλεισθούν, επειδή ο Θεός ως καθαρός και άγιος δεν κοινωνεί με πονηρούς και ακαθάρτους.
Γι᾽ αυτό κι ο Κύριος μας ετονισε ή μας υπέδειξε με ποιές προϋποθέσεις θα αξιωθούμε να απολαύσουμε το μέγα εκείνο θέαμα και γεγονός της ημέρας εκείνης της φοβεράς. Με την τήρησι των δύο εντολών: «Να αγαπάς τον Κύριον τον Θεόν σου μ᾽ όλη την καρδιά σου, μ᾽ όλη την ψυχή σου, μ᾽ όλο το νου σου και μ᾽ όλη την δύναμή σου. Να αγαπάς τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου». Όταν αγαπάμε τον Θεό σημαίνει, ότι Τον σεβόμαστε, Τον εμπιστευόμαστε, τον αναζητάμε και θέλουμε να είμαστε κοντά Του, τηρούμε τις εντολές Του, αποδεχόμαστε την διδασκαλία Του, πράττουμε κατά το άγιο θέλημά Του, Τον ευχαριστούμε για τις δωρεές Του και Τον λατρεύουμε σ᾽ ολόκληρη την ζωή μας. Όταν αγαπάμε τον πλησίον μας όπως τον εαυτό μας, τότε μοιραζόμαστε τα πάντα στη ζωή αυτή με τους άλλους. Αυτό μας εδίδαξε σήμερα ο Κύριός μας. Όπως Εκείνος μοιράσθηκε την δόξα Του με μας, ζητεί κι από μας να μοιραζόμαστε με τους αδελφούς μας την ζωή μας, τον χρόνο μας, τα χρήματά μας, τα αγαθά μας, τις ικανότητές μας, τα πάντα. Τότε θα Του μοιάζουμε και θα έχουμε θέσι στην βασιλεία Του.

 

  Του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καισαριανής, Βύρωνος και Υμηττού κ. Δανιήλ
     

Διαβάστε επίσης:

«Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών...», του Λάμπρου Κ. Σκόντζου, Θεολόγου
καθώς και άλλα πολλά ενδιαφέροντα και ψυχωφελή, στο ειδικό ΑΦΙΕΡΩΜΑ μας στο Πάσχα.

  


     

      

     
Κυριακή 16 Ιουνίου

    

Μνήμη των 318 Αγίων Πατέρων της Α΄ Οικουμενικής Συνόδου
Ὁ Ἅγιος Τύχων ὁ Θαυματουργός Ἐπίσκοπος Ἀμαθοῦντος Κύπρου
                                   


       

Δευτέρα 17 Ιουνίου

          

Οἱ Ἅγιοι Μανουήλ, Σαβὲλ καὶ Ἰσμαὴλ οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ἅγιος Ἴσαυρος ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Φιλονίδης ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Κουρίου
                      


     

Τρίτη 18 Ιουνίου

        

Ὁ Ἅγιος Λεόντιος ὁ Μάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ Ὕπατος καὶ Θεόδουλος μαρτυρήσαντες
Ὁ Ἅγιος Αἰθέριος ὁ Μάρτυρας ὁ ἐν Νικομηδείᾳ

                           


   

Τετάρτη 19 Ιουνίου

         

Ὁ Ἅγιος Ἰούδας ὁ Ἀπόστολος
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ Μέγας καὶ Θεοφόρος
Ὁ Ὅσιος Παΐσιος ὁ ἐν τῇ μονῇ Χιλανδαρίου ἀσκήσας
Ὁ Ἅγιος Ζώσιμος ὁ Μάρτυρας

                                               


 

Πέμπτη 20 Ιουνίου

         

Ὁ Ἅγιος Μεθόδιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ὀλύμπου
Ὁ Ἅγιος Κάλλιστος Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως
Ὁ Ὅσιος Νικόλαος Καβάσιλας
                       


   

Παρασκευή 21 Ιουνίου

          

Ὁ Ἅγιος Ἰουλιανὸς ἐξ Ἀναζαρβοῦ Κιλικίας
Ὁ Ἅγιος Νικήτας ὁ Νεομάρτυρας ἐκ Νισύρου
Οἱ Ἁγίες Δημητρία καὶ Βιβιανὴ οἱ Παρθενομάρτυρες
                                            


               

Σάββατο 22 Ιουνίου

            

ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟ
Ὁ Ἅγιος Εὐσέβιος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Σαμοσάτων
Οἱ Ἅγιοι Ζήνων καὶ Ζηνᾶς οἱ Μάρτυρες

               


  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ