Τεύχος 457  10 Ιανουαρίου 2020

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2020 – ΜΕΤΑ ΤΑ ΦΩΤΑ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους Επιστολή Παύλου (δ΄ 7 – 13)

          [ἑνὶ ἑκάστῳ ἡμῶν ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ μέτρον τῆς δωρεᾶς τοῦ Χριστοῦ]

   

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (δ΄ 12 – 17)

[Ακούσας ὁ Ἰησοῦς ὅτι Ἰωάννης παρεδόθη,… ἤρξατο κηρύσσειν καὶ λέγειν· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.]

           

   

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020 – ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17-21)

[Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες.]
  

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (στ΄ 17-23)

[Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.]

           

    

Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020 – ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ & ΚΥΡΙΛΛΟΥ
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (ιγ΄ 7 – 16)

[Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν / Ἰησοῦς Χριστὸς χθὲς καὶ σήμερον ὁ αὐτὸς καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ε΄ 14 – 19)

[Οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη· οὐδὲ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασι αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾿ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, καὶ λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ]

           

     

     Αρχίζει και πάλι ο Κύκλος Συμμελέτης Αγίας Γραφής

Παναγία Γερόντισσα

Μετά τη σύντομη διακοπή, λόγω των ακολουθιών και των εκδηλώσεων του Αγίου Δωδεκαημέρου, αρχίζουν και πάλι από τήν Τετάρτη 15 Ἰανουαρίου και κάθε Τετάρτη στίς 5:00 μ.μ. ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανόνας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐνοριακός Φιλικός Κύκλος Συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς
Φετεινό μας θέμα:
«Μελετώντας ἀποσπάσματα ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ»

 

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κυριακή μετά τα Φώτα»

του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου (+)
                                

Τό φῶς ἐνεργοποιεῖ τό μυαλό μας
Σήμερα τό Εὐαγγέλιο μᾶς μίλησε γιά ἕνα τόπο, πού ἦταν «χώρα γεμάτη σκοτάδι». Γιά τήν Γαλιλαία. Φυσικά, ὄχι αἰσθητό γιατί καί ἐκεῖ ἔβγαινε ὁ ἥλιος καί ἐκεῖ ἔλαμπε τό φῶς του ὅταν ἦταν ἡμέρα. Ἀλλά λέει τήν Γαλιλαία χώρα γεμάτη σκοτάδι, γιατί ἐκεῖ ἐπικρατοῦσαν κακές ἰδέες. Ὁ κόσμος βρισκόταν στό σκοτάδι. «Καθήμενος», λέει τό Εὐαγγέλιο στό σκοτάδι. Στρογγυλοκαθισμένος στό σκοτάδι. Μακρυά ἀπό τό φῶς. Τοῦ ἄρεσε τό σκοτάδι αὐτοῦ τοῦ λαοῦ. Τό εἶχε κάνει ἰδεολογία του. Τρόπο ζωῆς του.
Μ’ ἄλλα λόγια, οἱ ἄνθρωποι ἦταν ἄθεοι. Πνευματικά ἀδιάφοροι. Ἀσυγκίνητοι γιά θέματα σάν: Θεός, ψυχή, Βασιλεία τῶν οὐρανῶν, Παράδεισος, κόλαση, αἰώνια ζωή.
Τό μόνο πού κοίταζαν ἦταν: Καλή ζωή, καλοπέραση, διασκέδαση, εὐχαρίστηση, ἡδονές, χρήματα. Καί ὅπως συμβαίνει πάντοτε σέ τέτοιες περιπτώσεις, φιλοσοφοῦσαν καί ἔλεγαν: «Καλά, ὑπάρχει καί τίποτε ἄλλο; Τί νά κάνουμε δηλαδή τώρα; Νά ποῦμε «ναί» στή φτώχεια καί στή στέρηση καί στήν κακοπέραση; Γι’ αὐτό ζοῦμε;»
Σ’ αὐτή λοιπόν τήν χώρα, ἀνέτειλε ἕνα «Φῶς μέγα». Ποιό ἦταν τό φῶς; Ἁπλούστατα τήν ἐπισκέφθηκε ὁ Χριστός καί μίλησε ὁ Χριστός. Γιατί μίλησε; Γιά τήν μετάνοια. Γιά ἀλλαγή μυαλοῦ. Γιά διόρθωση. Γιά νά ἑτοιμάζονται οἱ ἄνθρωποι νά πιστεύσουν σέ μιά ἀλήθεια πού εἶναι πιό μεγάλη ἀπό τήν ἐπίγεια πραγματικότητα. Γιά τήν ἀλήθεια τῆς αἰώνιας ζωῆς.
Πῆγε ἐκεῖ ὁ Χριστός κήρυττε καί ἔκανε πολλά θαύματα. Καί φυσικά τά θαύματα, γινόντουσταν ἀφορμή, πολλοί ἄνθρωποι νά σκέπτονται:
—Μέ ὅλα αὐτά πού γίνονται κάτι θέλει νά μᾶς πεῖ ὁ Θεός. Βαδίζουμε σωστά; Μήπως κάνουμε κάποιο βασικό λάθος;
                        
Ἔφυγε ὁ Χριστός. Ἔμεινε τό σκοτάδι
Ἦταν τότε στή Γαλιλαία ἕνας δαιμονισμένος ἀπό χρόνια πολλά. Ὅλοι τόν ἔτρεμαν. Ζοῦσε στά μνήματα. Γύριζε στά νεκροταφεῖα. Ἦταν σέ ὅλους φοβερός. Ὅταν ὁ Χριστός τόν συνάντησε, διέταξε τά δαιμόνια καί βγῆκαν ἀπό τόν ἄνθρωπο. Καί τόν παρακάλεσαν: «Μᾶς ἀφήνεις τουλάχιστον νά πᾶμε στά γουρούνια;» Ἦταν ἕνα κοπάδι γουρούνια ἐκεῖ κοντά. Ὁ Χριστός τούς τό ἐπέτρεψε. «Πηγαίνετε», τούς εἶπε.
Ἔφυγαν τά δαιμόνια ἀπό τόν δαιμονισμένο, πῆγαν στά γουρούνια, καί αὐτά ὅρμησαν στή λίμνη Γενησαρέτ. Πνίγηκαν ὅλα. Καί τότε;
Τότε οἱ ἄνθρωποι ἐκεῖνοι φοβήθηκαν ἀπό τήν μιά μεριά βλέποντας τό μεγάλο θαῦμα. Κατάλαβαν ὅτι ἐδῶ πέρα δέν παίζομε. Αὐτός πού ἔχει τόση δύναμη, εἶναι πολύ μεγάλος. Γιά νά διατάζει τά δαιμόνια εἶναι πιό μεγάλος ἀπό αὐτά. Συνεπῶς εἶναι ἐκεῖνος, πού εἶναι ἀφεντικό σέ ὅλα. Τά μάτια τους, εἶδαν τό θαῦμα. Ἀλλά στήν καρδιά τους δέν κατέβηκε. Γιατί ἡ σκέψη πού κυριαρχοῦσε μέσα τους ἦταν μόνο:
«Καλή ζωή. Ἀπόλαυση. Διασκέδαση. Αὐτή εἶναι ἡ ζωή.
Ἄσ’ τόν Παράδεισο καί τήν κόλαση. Δέν μᾶς ἐνδιαφέρουν».
Καί πλησίασαν ντροπαλά-ντροπαλά, σεμνά, μέ φόβο καί μέ τρόμο, τόν Χριστό καί τοῦ εἶπαν:
—Κύριε, δέν φεύγεις ἀπό τόν τόπο μας, ἄν εἶναι νά μᾶς πνίγεις τά γουρούνια. Δέν φεύγεις ἀπό τόν τόπο μας; Δέν μᾶς χρειάζεσαι.
                              
Ὁ Χριστός ἔφυγε.
Τί μαρτυρεῖ αὐτό; Μαρτυρεῖ ὅτι τό σκοτάδι δέν ἦταν στό γύρω κόσμο ὅπως εἶναι τήν νύχτα. Δέν ἦταν τό «σκοτάδι» τοῦ μυαλοῦ, πού ὀφείλεται στήν ἄγνοια, ἐπειδή μείναμε ἴσως ἀγράμματοι. Ἀλλά ἦταν μέσα στήν καρδιά τό σκοτάδι. Ἐκεῖ εἶχε κυριαρχήσει. Καί εἶχε γίνει τρόπος ζωῆς, χαρά.
Αὐτό εἶναι ἡ χειρότερη πνευματική κατάσταση.
Τήν νύχτα ἔχουμε γύρω μας ἕνα φυσικό σκοτάδι.
Ἀλλά ὁ Θεός ἔφτειαξε ἐλεύθερο στόν ἄνθρωπο καί τοῦ ἄφησε τήν δυνατότητα, ἄν θέλει, νά ἔχει καί «μέσα του» σκοτάδι. Στό μυαλό καί στήν καρδιά.
Τό φυσικό σκοτάδι, τῆς νύχτας, τό ἀποφεύγει βρίσκοντας φῶτα καί ἀνάβοντας φῶτα.
Τό νοητό σκοτάδι, τοῦ μυαλοῦ καί τῆς καρδιᾶς, τό ἀποφεύγει ψάχνοντας νά βρεῖ τήν ἀλήθεια. Γιατί τό μεγάλο σκοτάδι πού ἐπικρατεῖ μέσα στόν ἄνθρωπο ὀφείλεται στό ὅτι δέν ἀγαπάει τήν ἀλήθεια, ἀλλά ἀγαπάει ἐκεῖνα πού εἶναι «ἔργα σκότους». Καί ὁδηγοῦν στό σκοτάδι τῆς αἰώνιας ἀπώλειας.
Ἔχει τήν δυνατότητα ὁ ἄνθρωπος, ἅμα θέλει, νά ἀλλάζει τρόπο σκέψης καί τρόπο ἀπόφασης. Νά ἀλλάζει ἀπόφαση. Νά παίρνει καινούργια τοποθέτηση. Νά διορθώνει καί τό μυαλό καί τήν καρδιά του. Ἀρκεῖ μόνο νά τό θέλει. Ὅπως ὅταν πατήσει ἕνα κουμπάκι, ἀνάβει φῶς, ἔτσι πατάει ἕνα κουμπάκι μέσα στήν καρδιά του καί ἀλλάζει πορεία, τρόπο σκέψης, τρόπο ζωῆς.
                       
Ὁ Χριστός φωτίζει καρδιές καί διάνοιες
Γι’ αὐτό ἀκριβῶς ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός ὅταν πῆγε στή Γαλιλαία, ἔλεγε: «Μετανοεῖτε». «Μετανοεῖτε» σημαίνει ἀλλάξτε μυαλό. Ἐμεῖς, ὅταν λέμε σέ κάποιον: «Ἄλλαξε μυαλό», δέν ἐννοῦμε πῶς θά τοῦ κάνουμε ἐγχείρηση τοῦ ἀνθρώπου καί θά τοῦ βγάλουμε τό μυαλό πού ἔχει μέσα στό κεφάλι του, γιά νά τοῦ βάλουμε ἄλλο. Ἀλλά τοῦ ὑπενθυμίζουμε ὅτι πρέπει νά ἀλλάξει τόν τρόπο σκέψης του. Νά ἀλλάξει τίς ἀποφάσεις του. Νά ἀλλάξει τοποθέτηση. Γιατί «τά μυαλά» τοῦ κάθε ἀνθρώπου εἶναι ἐκεῖνα πού τόν κάνουν νά ἀγαπάει συγκεκριμένες πράξεις καί συγκεκριμένα ἤθη καί συγκεκριμένη συμπεριφορά.
Νά γιατί ὁ Χριστός εἶπε: «Ἀλλάξτε τρόπο σκέψης. Ἀλλάξτε μυαλά».
Σέ τί ὀφειλόταν τό ὅτι οἱ συμπατριῶτες τοῦ δαιμονιζομένου, εἶχαν ἐκεῖνα τά συγκεκριμένα μυαλά; Ἀπαντᾶμε: Εἶχαν θεωρήσει πρώτη προτεραιότητα στή ζωή τά χρήματα καί τήν καλοπέραση. Καί εἶχαν ἀφήσει στήν ἄκρη τόν Θεό καί τήν ψυχή. Γιατί τό ἔκαναν αὐτό;
Ἡ ἀπάντηση εἶναι:
Ἔλεγαν: «Αὐτά πού ἔχουμε ἐδῶ στή γῆ, εἶναι «πέντε καί στό χέρι». Ἐκεῖνα, τά μελλοντικά, εἶναι «δέκα καί καρτέρει». Καί αὐτά εἶναι σίγουρα, ἐκεῖνα ποιός τά ξέρει; Μπορεῖ ναί, μπορεῖ καί ὄχι». Αὐτό, τό θεωροῦν οἱ ἄνθρωποι πού ἔχουν τέτοια μυαλά, ρεαλισμό, θετικισμό, προσγείωση. Καί λένε πώς εἶναι προσγειωμένοι ἄνθρωποι. Ὅτι σκέπτονται πιό ἔξυπνα, πιό μετρημένα, πιό σωστά.
Εἴπαμε προηγουμένως, ὅτι ἡ παρουσία τοῦ Χριστοῦ στή Γαλιλαία, τούς ἀνακάτεψε τούς ἀνθρώπους. Γιατί ὅταν γινόντουσταν μερικά θαύματα, ὅπως τό ὅτι ἔδιωξε τά δαιμόνια ἀπό τόν δαιμονισμένο, τό ὅτι ἀνάστησε τόν γυιό τῆς χήρας τῆς Ναΐν, ἄρχισαν νά διερωτῶνται:
—Σκεπτόμαστε καλά; Σκεπτόμαστε σωστά; Βαδίζουμε σωστά;
Καί ἔτσι «ἐν τῇ χώρᾳ καί τῇ σκιᾷ τοῦ θανάτου ἀνέτειλε φῶς». Τό φῶς ἦταν ὁ Χριστός καί τό φῶς τοῦ Χριστοῦ πού φώτισε καρδιές καί διάνοιες.
[…]

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

   

                       

Διαβάστε επίσης:

"Η προοπτική της Αγιότητας", Κυριακή μετά τα Φώτα (Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος -13/1/2013)

Κυριακή μετά τα Φώτα, του Ἱεροκήρυκος της Ι.Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού, Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη
Ν’ αντισταθούμε στην παρακμή!, συνέντευξη του Aρχιεπισκόπου Tιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας Aναστασίου, στην εφημερίδα «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» (31/12/2007)

         
Ακούσματα:

«Ο λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα» [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2015]
Κυριακή μετά τα Φώτα, [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +, 1984]
Αντωνίου του Μεγάλου – Απολυτίκιο (17 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός]
Αθανασίου & Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας – Απολυτίκιο (18 Ιανουαρίου) [Ψάλλει Βυζαντινός Χορός]
Αθανασίου του Μεγάλου – Απολυτίκιο (18
Ιανουαρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]
  
                 
Λειτουργικά αναγνώσματα:

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
Ὁσίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου
Ἁγίων Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου Ἀλεξανδρείας

   

            

        

 

Κυριακή 12 Ιανουαρίου

AgiaTatiani

Ἡ Ἁγία Τατιανὴ ἡ Μάρτυς
Ὁ Ἅγιος Μέρτιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Βενέδικτος
Σύναξις Ὑπεραγίας Θεοτόκου τῆς Γαλακτοτροφούσης

                              

 

        

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου

AgioiErmilos_Stratonikos

Οἱ Ἅγιοι Ἕρμυλος καὶ Στρατόνικος
Ὁ Ὅσιος Μάξιμος ὁ Καυσοκαλυβίτης
Ὁ Ὅσιος Ἰάκωβος
Ὁ Ἅγιος Ἱλάριος Ἐπίσκοπος Πικτώνων
Ὁ Ἅγιος Ρεμίγιος Ἐπίσκοπος Ρημῶν
Ὁ Ἅγιος Κεντιγκέρνος (Kentigern) Ἐπίσκοπος Γλασκόβης

                              

 

Τρίτη 14 Ιανουαρίου

Οἱ Ἅγιοι 38 Ἀββάδες οἱ ἐν τῷ ὄρει Σινᾷ ἀναιρεθέντες
Οἱ Ἅγιοι 33 Πατέρες Ἀββάδες οἱ ἐν τῇ Ραϊθῷ ἀναιρεθέντες
Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ πρῶτος Ἀρχιεπίσκοπος Σερβίας καὶ κτήτορας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Χιλανδαρίου
Ἡ Ἁγία Νίνα ἡ Ἰσαπόστολος
Ὁ Ὅσιος Θεόδουλος υἱὸς τοῦ Ἁγίου Νείλου τοῦ Σοφοῦ
                                           

   

Τετάρτη 15 Ιανουαρίου

Ὁ Ὅσιος Παῦλος ὁ Θηβαῖος
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης ὁ διὰ Χριστὸν πτωχὸς
Ἡ Ἁγία Ἴτα ἐξ Ἰρλανδίας
Ὁ Ἅγιος Πανσόφιος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Ἀλέξανδρος ὁ Ἀκοίμητος

                                    

 
Πέμπτη
16 Ιανουαρίου

Ἡ προσκύνησις τῆς Τιμίας ἁλύσεως τοῦ Ἁγίου καὶ ἐνδόξου Ἀποστόλου Πέτρου
Ὁ Ὅσιος Ὀνωρᾶτος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀρελάτης
Ὁ Ἅγιος Δαμασκηνὸς ὁ Ἱερομάρτυρας

                                    

         

Παρασκευή 17 Ιανουαρίου

Ὁ Ὅσιος Ἀντώνιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Θεοδόσιος ὁ Μέγας ὁ βασιλεύς
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ Νεομάρτυρας ἐξ Ἰωαννίνων

                              

     

Σάββατο 18 Ιανουαρίου

 

 

Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Μέγας
Ὁ Ἅγιος Κύριλλος Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας
Ἡ Ἁγία Θεοδούλη ἡ Μάρτυς
Οἱ Ἅγιοι Ἑλλάδιος, Θεόδουλος, Βοήθος, Εὐάγριος καὶ Μακάριος οἱ Μάρτυρες

                            

          

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ