Τεύχος 197  05 Σεπτεμβρίου 2014

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου 2014 – ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (στ΄ 11 – 18)

[Μὴ γένοιτό μοι καυχᾶσθαι εἰ μὴ ἐν τῷ σταυρῷ τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, δι' οὗ ἐμοὶ κόσμος ἐσταύρωται κἀγὼ τῷ κόσμῳ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ιωάννην (γ΄ 13 – 17)

[Οὕτω γὰρ ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον.]
         
 

       

     

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014 – ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)

[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]
         
           

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Η ΑΓΑΠΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΜΑΣ»

του Μητροπολίτου Νικοπόλεως Μελετίου(†)

                  

Θ’ ἀφήσω τό παιδάκι μου χωρίς δῶρο;
Συνέβη τό ἑξῆς περιστατικό: Σέ ἕνα μέρος, εἶχαν τό ἔθιμο, τήν Πρωτοχρονιά, νά γράφουν τά παιδάκια σ’ ἕνα χαρτάκι, τί δῶρο θά ἤθελαν νά τούς κάνει ὁ πατέρας τους. Καί τήν ἄλλη μέρα οἱ γονεῖς φρόντιζαν αὐτά τά μικρά αἰτήματα τῶν παιδιῶν τους, νά τά ἐκπληρώσουν. Ἀλλά κάποτε ἕνας ἄνθρωπος βρέθηκε σέ μεγάλη φτώχεια. Εἶχε καιρό ἄρρωστος, χωρίς δουλειά, χωρίς ἔσοδα. Στό συρτάρι δέν ὑπῆρχε δεκάρα. Καί τό παιδάκι του, πού αὐτά δέν τά πολυκαταλάβαινε, ὅταν ἦρθε ἡ Πρωτοχρονιά, ἔγραψε ἕνα χαρτάκι καί τό ἔβαλε, κάτω ἀπό τό μαξιλάρι του. Τήν ἄλλη ἡμέρα, τό βρῆκε ὁ πατέρας καί τό διάβασε. Ἀλλά τά χρήματα δέν ἔφταναν γιά τό δωράκι. Ἄν τό ἀγόραζε, θά ἔμεναν μερικές μέρες νηστικοί.
Συνέβη ὅμως καί πῆγε ἐκείνη τήν ἡμέρα στό σπίτι τους ἕνας καλός χριστιανός. Καί εἶδε πατέρα καί μητέρα καταπικραμένους.
–Τί ἔχετε; τούς λέει.
Ἀπάντησαν:
–Αὐτό καί αὐτό συνέβη. Καί γιά νά πάρομε τό δῶρο τοῦ μικροῦ, πρέπει νά μείνουμε δυό μέρες νηστικοί, καί πάλι δέν μᾶς φτάνουν τά χρήματα. Θά χρειαστοῦν κι ἄλλα.
Γράφει ὁ ἐπισκέπτης:
«Ὅταν ἄκουσα τά λόγια αὐτά, ἀπό τόν πατέρα τοῦ παιδιοῦ, συνειδητοποίησα τά λόγια τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, πού λέγει: «Ἄν σεῖς πού εἴσαστε πονηροί, παλιάνθρωποι, ἁμαρτωλοί· ἔχετε ἀγάπη, καί τά παιδιά σᾶς θέλετε νά τά γεμίζετε μέ χαρά, ἀκόμα καί ἄν χρειαστεῖ νά κάνετε θυσίες, πόσο μᾶλλον ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος»; Πόσο περισσότερο, ὁ Πατήρ ὑμῶν ὁ Οὐράνιος, θέλει νά γεμίζει μέ χαρά καί νά δίδει δῶρα, ἀγαθά καί πολύτιμα, σ’ ἐκείνους πού τόν ἀγαποῦν; Καί τότε σκέφτηκα, κάπως βαθύτερα, τί δῶρο μᾶς κάνει ὁ Θεός. Καί ποιά εἶναι τά πολυτιμότερα χαρίσματα, ἤ μᾶλλον ποιό εἶναι τό πολυτιμότερο ἀπό ὅλα. Καί θυμήθηκα τά λόγια τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου: «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον ὥστε τόν Υἱόν Αὐτοῦ τόν μονογενῆ ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται, ἀλλ' ἔχει ζωήν αἰώνιον».
Τό μεγαλύτερο δῶρο πού ἔκανε ὁ Θεός στά παιδιά Του, τά ἁμαρτωλά παιδιά Του, εἶναι ὁ ἀναμάρτητος Υἱός Του. Στά φθαρτά παιδιά Του, ὁ ἄφθαρτος Υἱός. Στά θνητά παιδιά Του, ὁ Ἀθάνατος Υἱός. Καί Τόν ἔδωσε, Τόν παρέδωσε, γιά ποιόν σκοπό; «Ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται». Κάθε ἄνθρωπος, πού θά Τόν ἀγαπήσει καί θά Τόν πιστεύσει, νά μήν κινδυνεύει νά χαθεῖ. Ἀλλά νά ἀποκτήσει τήν Αἰώνιο ζωή!
Μελωδία γεμάτη ἐλπίδα
Ὅταν διαβάζουμε τήν λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τήν ὁποία ἐπιτελοῦμε, γιά τήν ὠφέλεια καί τήν σωτηρία μας, γιά νά ἐξιλεώσουμε τόν Θεό καί γιά νά Τόν παρακαλέσουμε γιά τόν ἑαυτό μας καί τίς οἰκογένειές μας, ἀλλά καί γιά τούς κεκοιμημένους μας, ἔχετε προσέξει τί λέμε στό κεντρικότερο σημεῖο, στήν πιό μεγάλη καί στήν πιό σοβαρή στιγμή;
«Σέ εὐχαριστοῦμε», λέμε στόν Πατέρα, «διότι ἔδωκες τόν Μονογενή Σου Υἱό «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται».
Αὐτό εἶναι τό κέντρο τοῦ Εὐαγγελίου, αὐτό εἶναι τό κέντρο τῆς πίστης μας, ὅτι, ὁ Πατήρ ὁ Οὐράνιος, ἔδωκε τόν Μονογενή Του Υἱό «ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται». Γιά νά μήν κινδυνεύει, κάθε ἄνθρωπος πού πιστεύει σ’ Αὐτόν, νά χαθεῖ. Ἀλλά νά ἔχει ἐλπίδα καί βεβαιότητα ὅτι, ἀκολουθώντας τόν Χριστό, θά βρεθεῖ στήν Αἰώνιο ζωή! Ὁ θνητός μέ τόν Ἀθάνατο, ὁ φθαρτός μέ τόν Ἄφθαρτο, καί θά χαίρεται, ὅπως λέγει ὁ διδάσκαλος μας Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, αἰώνια μετά τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.
Γι’ αὐτό ἀκριβῶς, τό σοβαρότερο καθῆκον καί ἡ σοβαρότερη ἀπασχόληση τοῦ καθενός μας, θά ἔπρεπε νά εἶναι, πώς θά κάνομε τόν νοῦ μας καί τήν καρδιά μας νά πιστέψει, περισσότερο καί βαθύτερα, τόν Σωτήρα Χριστό.
Εἶναι κρίμα ἀδελφοί, ἕνας νέος νά φροντίζει νά κάνει γερά τά παπούτσια του γιά νά κλωτσάει τό τόπι, καί νά μήν φροντίζει νά κάνει γερή τήν καρδιά του, καί τό μυαλό του, γιά νά πιστεύει στόν Χριστό. Καί εἶναι κρίμα, ἕνας μεγάλος ἄνθρωπος νά φροντίζει νά κάνει γερό τό πορτοφόλι του, καί τήν βάση τήν οἰκονομική της οἰκογενείας του, καί νά μήν φροντίζει νά κάνει γερή καί ἄθραυστη τήν βάση, ἐπάνω στήν ὁποία πρέπει νά εἶναι στηριγμένη ἡ οἰκογένεια του καί ὁ ἑαυτός του, μέ τήν πίστη στόν Χριστό καί τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ.
Αὐτό λέγει ὁ Χριστός στό Εὐαγγέλιο: «Ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται».
Τί σημαίνει αὐτό τό “πᾶς”;
Ὁ κάθε ἕνας, ὁ ὁποιοσδήποτε ἄνθρωπος, πού θά πιστεύσει σ’ Αὐτόν νά μήν κινδυνεύει νά χαθεῖ. Εἴτε ἦταν μαῦρος, εἴτε ἦταν ἄσπρος, εἴτε ἦταν λωποδύτης, εἴτε ἦταν καλός, εἴτε ἦταν προηγουμένως ἄθεος καί βλάσφημος, ὅ,τι καί ἄν ἦταν, νά μήν κινδυνεύει νά χαθεῖ, ἀλλά νά σώζεται διά τῆς μετανοίας, διά τῆς ἐπιστροφῆς καί διά τῆς πίστεως εἰς Αὐτόν.
Ἕνας μεγάλος μουσουργός πῆρε τά λόγια αὐτά τοῦ Ἁγίου Εὐαγγελίου: «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον, ὥστε τόν Υἱόν αὐτοῦ τόν μονογενή ἔδωκεν ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται, ἀλλ' ἔχει ζωήν αἰώνιον» καί τά ἐμελοποίησε. Τά ἔκανε ἕνα ἀπό τά θαυμασιότερα ἄσματα τοῦ κόσμου.
Καί ξέρετε τί ἔκανε ;
Ἐκείνη τήν λέξη «πᾶς», ὁ καθένας, τήν τόνισε μέ τέτοιο τρόπο, ὥστε νά νομίζει κανείς, ὅτι τήν ἀκούει ὄχι ἀπό ἕνα στόμα, ἀλλά ἀπό χιλιάδες στόματα, ἀπό ἑκατομμύρια στόματα. Σάν νά ἤθελε, ἐνῶ μιλάει ὁ Χριστός, καί λέει τό: «Οὕτως ἠγάπησεν ὁ Θεός τόν κόσμον ὥστε τόν μονογενῆ Αὐτοῦ τόν Υἱόν ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς Αὐτόν μή ἀπόλληται» αὐτό τό «πᾶς» νά τό ἐπαναλαμβάνομε, ὅλοι μας, μέσα στήν καρδιά μας, γεμάτοι πίστη, καί ἐλπίδα, φωνάζοντας «πᾶς, πᾶς», δηλαδή «καί ἐγώ Κύριε, καί ἐγώ Κύριε».
Ἔτσι, πρέπει νά εὐχόμαστε ὅταν βρισκόμαστε στήν ἐκκλησία. Νά προσευχόμαστε ὅλοι μέσα ἀπό τά βάθη τῆς καρδιᾶς μας, καί νά φωνάζομε «πᾶς». Δηλαδή, ὅλοι Κύριε καί ἐγώ, πού σέ πιστεύομε ἄς μή χαθοῦμε!

   

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (Ἰω. 3, 13-17), του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+) (2005)
Μπροστά στη σταυρωμένη αγάπη, του π. Αλεξάνδρου Σμέμαν
Συνοδοιπορία με τον Εσταυρωμένο, του π. Συμεών Βενετσιάνου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ - Η αγάπη του Θεού για μας, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+) (1988)
Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ "Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου"
Το Γενέσιον της Θεοτόκου, του Χρήστου Γ. Γκότση
Το Γενέσιον της Θεοτόκου - Το γεγονός και η εορτή

ΟΜΙΛΙΑ ΕΙΣ ΤΟ ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, του Μητροπ. Νικοπόλεως Μελετίου(+)
Να μην κουράζεται να της δείχνει αγάπη!, Γέροντος Ιωσήφ Βατοπαιδινού

            

 

  

        

       
Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου

 

Προεόρτια Γεννέσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Σώζων ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ὁσία Κασσιανή
Οἱ Ἅγιοι Εὔοδος καὶ Ὀνησιφόρος οἱ Ἀπόστολοι
Ὁ Ἅγιος Εὐψύχιος ὁ Μάρτυρας

                                    

         

Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου

          

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Νεομάρτυρας
                              

     

Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου

        

Σύναξις των Αγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης
Ὁ Ἅγιος Σεβηριανὸς ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής
Μνήμη τῆς Γ’ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου
                           

    

Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου

           

Οἱ Ἁγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα καὶ Νυμφοδώρα οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Ἀπελλῆς, Λουκᾶς καὶ Κλήμης οἱ Ἀπόστολοι
                    

     

Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου

     

Ἡ Ὁσία Θεοδώρα ἡ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ
Ὁ Ἅγιος Εὐφρόσυνος ὁ μάγειρος
Ἡ Ἁγία Θεοδώρα ἡ Ὁσιομάρτυς ἡ ἐν Βάστᾳ
Οἱ Ἅγιοι Δημήτριος, Εὐανθία ἡ σύζυγός του καὶ Δημητριανὸς ὁ γιός τους
                             

       

Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Αὐτόνομος ὁ Ἱερομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Χρυσόστομος Σμύρνης ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας, Μητροπολίτης Μοσχονησίων
Ὁ Ἅγιος Προκόπιος Λαζαρίδης ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας, Μητροπολίτης Ἰκονίου (1911–1923)
Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Εὐθύμιος ὁ Ἐθνοϊερομάρτυρας
                                            

               

Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου

            

Προεόρτια Ὑψώσεως τοῦ Τιμίου καὶ Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
Ὁ Ἅγιος Κορνήλιος ὁ Ἱερομάρτυρας
Ἐγκαίνια Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Ἀναστάσεως
Ὁ Ἅγιος Ἀριστείδης ὁ Μάρτυρας
                         

  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ