Τεύχος 293  02 Σεπτεμβρίου 2016

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου 2016 – ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ
[ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΓΝΩΜΟΝΟΣ ΔΟΥΛΟΥ]
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (θ΄ 2 – 12)

[Ἐν γὰρ τῷ Μωυσέως νόμῳ γέγραπται· οὐ φιμώσεις βοῦν ἀλοῶντα. / Ἀλλ᾿ οὐκ ἐχρησάμεθα τῇ ἐξουσίᾳ ταύτῃ, ἀλλὰ πάντα στέγομεν, ἵνα μὴ ἐγκοπήν τινά δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ τοῦ Χριστοῦ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ιη΄ 23 – 35)

[Η παραβολή του αγνώμονος δούλου/ Δοῦλε πονηρέ, πᾶσαν τὴν ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς με. Οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε ἠλέησα;]
         
 

       

     

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016 – ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)

[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]
         
           

    

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016 – ΙΩΑΚΕΙΜ & ΑΝΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (δ΄ 22 – 27)

[εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (η΄ 16 – 21)

[οὐδεὶς λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.]
         
           

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Περί σκληροκαρδίας (ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ)»

Αγίου Λουκά του ιατρού, Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως Κριμαίας

                  

Ποιος άνθρωπος δεν θα θυμώσει και δεν θα διαμαρτυρηθεί ακούγοντας την παραβολή του κάκου δούλου στον όποιο ο κύριος του συγχώρεσε ένα μεγάλο χρέος ενώ αυτός δεν ήθελε να συγχωρέσει στον πλησίον του ένα μικρό;
Ταράζεται ή καρδιά μας όταν βλέπουμε τις χειρότερες εκδηλώσεις των παθών και της αμαρτωλότητας των ανθρώπων. Σωστά είπε ό προφήτης Δαβίδ «Και έρρύσατο την ψυχήν μου εκ μέσον σκύμνων, έκοιμήθην τεταραγμένος υιοί ανθρώπων, οι οδόντες αυτών όπλα και βέλη, και ή γλώσσα αυτών μάχαιρα οξεία» (Ψαλ. 56, 5). Και δεν το λεει για τους φονιάδες και τους κακούργους αλλά για μας τους απλούς ανθρώπους. Εμάς μας αποκαλεί λιοντάρια και λεει ότι τα δόντια μας είναι όπλα και βέλη και ή γλώσσα - ακονισμένο σπαθί. Και το σπαθί είναι όργανο του φόνου.
Αν ή γλώσσα μας είναι σαν το αιχμηρό σπαθί τότε μπορούμε να την χρησιμοποιήσουμε για να φονεύουμε τους ανθρώπους. Και όντως πολλές φορές το κάνουμε και δεν θεωρούμε τους εαυτούς μας δολοφόνους. Πληγώνουμε την καρδιά του πλησίον με συκοφαντία και ψέμα, προσβάλλουμε τη δική του ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ταράζουμε την καρδιά του με κακολογία, - αυτό δεν είναι πνευματικός φόνος;
Άκούμε πώς κάποιος από τους γνωστούς ανθρώπους μοιχεύει και θυμώνουμε μ' αυτόν. Δεν είναι δύσκολο να θυμώνεις με τους άλλους. Δύσκολο είναι να θυμώνεις με τον εαυτό σου. "Έχουμε δικαίωμα να θυμώνουμε με τους άλλους ενώ οι ίδιοι δεν έχουμε την καθαρότητα πού ζητά από μας ο Χριστός; Πόσοι από μας δεν έχουν κοιτάξει ποτέ γυναίκα ή άνδρα με πόθο; Λίγοι, πολύ λίγοι.
Ό Κύριος "Ιησούς Χριστός κάθε ακάθαρτο βλέμμα πού ρίχνουμε στη γυναίκα το ονομάζει μοιχεία. Και αν ακόμα δεν την κάναμε με το σώμα, στην καρδιά μας την είχαμε κάνει.
Ένας μεγάλος ιεράρχης, ό άγιος Τυχών του Ζαντόνσκ, λεει το εξής: «Τις αμαρτίες πού βλέπουμε στους άλλους τις έχουμε και εμείς». Αυτό είναι πολύ σωστό.
Όλες οι αμαρτίες πού βλέπουμε στους άλλους υπάρχουν και μέσα μας, ίσως σε βαθμό πιο μικρό, αλλά έχουμε το ίδιο ακάθαρτη καρδιά πού ή ακαθαρσία της φανερώνεται με τις προσβολές του πλησίον και το μίσος εναντίον του. Τέτοια ακαθαρσία υπάρχει στην καρδιά κάθε ανθρώπου. Γι' αυτό, τον λόγο του μεγάλου Ιεράρχη πρέπει να τον θυμόμαστε και να τον έχουμε πάντα στην καρδιά μας.
Όταν βλέπουμε την αμαρτωλότητα των άλλων πρέπει να δούμε την δική μας καρδιά και να αναρωτηθούμε «Εγώ είμαι καθαρός από αμαρτία, δεν υπάρχει μέσα μου το ίδιο πάθος πού βλέπω στον αδελφό μου;»
Πάντα θυμόμαστε αυτά πού μας προκαλούν μεγαλύτερη εντύπωση. Θυμόμαστε, για παράδειγμα τους σεισμούς. Και όσο πιο συμπονετική είναι ή καρδιά μας τόσο περισσότερο χρόνο θυμόμαστε τα δυστυχήματα. Ενώ οι σκληρόκαρδοι άνθρωποι τα ξεχνάνε πολύ γρήγορα.
Δεν δουλεύουν έτσι οι σεισμολόγοι. Πάντα έχουν στο νου τους τους σεισμούς και κάθε μέρα κάνουν τις ανάλογες μετρήσεις. Απ' αυτούς πρέπει να παίρνουμε το παράδειγμα. Όπως οι σεισμολόγοι πάντα με προσοχή παρακολουθούν τις δονήσεις στο εσωτερικό ή την επιφάνεια της γης, το ίδιο πρέπει εμείς να παρακολουθούμε ακούραστα τις κινήσεις της δικής μας καρδιάς και να διώχνουμε από μέσα της κάθε ακαθαρσία. Να προσέχουμε τις σκέψεις μας, τις επιθυμίες, τα κίνητρα και τις πράξεις. Να τα αναλύουμε με προσοχή εξετάζοντας μήπως υπάρχει σ' αυτά κάτι αμαρτωλό.
"Αν μιμηθούμε τους σεισμολόγους και παρακολουθούμε με προσοχή τις κινήσεις της δικής μας καρδιάς, τότε θα συνειδητοποιήσουμε την δική μας αμαρτωλότητα και την αναξιότητα και δεν θα δίνουμε προσοχή σ' αυτά πού κάνουν οι άλλοι και δεν θα τους κατακρίνουμε γι' αυτά πού κάνουν.
[…]
   

Διαβάστε τη συνέχεια του άρθρου εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (Ματθ. ιη΄ 23-35) - Η συγχωρητικότητα, Φιλίππου Φιλίππου, θεολόγου- Μητρόπολη Κωνσταντίας
"Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου", Ἁγ
ίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
Το Γενέσιον της Θεοτόκου, του Χρήστου Γ. Γκότση
Το Γενέσιον της Θεοτόκου - Το γεγονός και η εορτή
                                      
Ακούσματα:
Η μακροθυμία του Θεού (Κυριακή ΙΑ' Ματθαίου) [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Γεννέσιον της Θεοτόκου (Απολυτίκιον)
Ύμνοι εις το γεννέσιον της Θεοτόκου [Άρχων Πρωτοψάλτης Λυκούργος Αγγελόπουλος]
                                   
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙΑ´ Ματθαίου
Γενέσιον Ὑπεραγίας Θεοτόκου
            

 

  

        

       

Κυριακή 4 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς
Ἡ Ἁγία Ἑρμιόνη
Ὁ Ἅγιος Βαβύλας ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Ὁ Ἅγιος Βαβύλας ὁ Μάρτυρας ὁ διδάσκαλος καὶ οἱ 84 Μαθητές του οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ νέος ἀσκητὴς

                                    

 
Δευτέρα
5 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας

                                    

         

Τρίτη 6 Σεπτεμβρίου

          

Μνήμη του εν Χωναὶς θαύματος του Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ
Οἱ Ἅγιοι Εὐδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος, 11.000 Μάρτυρες καὶ 1.104 Στρατιῶτες οἱ Μάρτυρες

                              

     

Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου

        

Προεόρτια Γεννέσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Σώζων ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ὁσία Κασσιανή
Οἱ Ἅγιοι Εὔοδος καὶ Ὀνησιφόρος οἱ Ἀπόστολοι
Ὁ Ἅγιος Εὐψύχιος ὁ Μάρτυρας
                           

    

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου

           

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Νεομάρτυρας
                    

     

Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου

     

Σύναξις των Αγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης
Ὁ Ἅγιος Σεβηριανὸς ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής
Μνήμη τῆς Γ’ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου

                             

       

Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου

          

Οἱ Ἁγίες Μηνοδώρα, Μητροδώρα καὶ Νυμφοδώρα οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Ἀπελλῆς, Λουκᾶς καὶ Κλήμης οἱ Ἀπόστολοι

                                            

               

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ