Τεύχος 354  1 Δεκεμβρίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017 – ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ (ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΥΦΛΟΥ ΙΕΡΙΧΟΥΣ)
Ο Ἀπόστολος
Προς Εφεσίους επιστολή Παύλου (ε΄ 8 – 19)

[μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ιη΄ 35 – 43)

[Οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα σιωπήσῃ· αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν· υἱὲ Δαυίδ, ἐλέησόν με.]

           

    

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2017 – ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (γ΄ 23 – δ΄ 5)

[Πάντες γὰρ υἱοὶ Θεοῦ ἐστε διὰ τῆς πίστεως ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ· ὅσοι γὰρ εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε, Χριστὸν ἐνεδύσασθε.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Μάρκον (ε΄ 24 - 34)

[Θεραπεία της αιμορροούσης γυναικός: Έλεγε γὰρ ἐν ἑαυτῇ ὅτι ἐὰν ἅψωμαι κἂν τῶν ἱματίων αὐτοῦ, σωθήσομαι.]

           

     

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου 2017 – ΣΑΒΒΑ ΤΟΥ ΗΓΙΑΣΜΕΝΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (ε΄ 22 – στ΄ 2)

[Ο καρπὸς τοῦ Πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά, εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη, πίστις, πρᾳότης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ ἔστι νόμος.]

              

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ια΄ 27 - 30)

[Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.]
      

        

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2017 – ΝΙΚΟΛΑΟΥ ἀρχιεπ. Μύρων της Λυκίας

Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους επιστολή Παύλου (ιγ΄ 17 - 21)

[Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (στ΄ 17 – 23)
[Μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς καὶ ὀνειδίσωσι καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρὸν ἕνεκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου.]

                        

     

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 – ΣΥΛΛΗΨΙΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (δ΄ 22-27)

[Εὐφράνθητι στεῖρα ἡ οὐ τίκτουσα, ρῆξον καὶ βόησον ἡ οὐκ ὠδίνουσα· ὅτι πολλὰ τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου μᾶλλον ἢ τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα.]

       

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (η΄ 16-21)

[Οὐδεὶς λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει ἢ ὑποκάτω κλίνης τίθησιν, ἀλλ᾿ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι βλέπωσι τὸ φῶς.]
      
             

        

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

"Η ΕΝΟΧΗ ΑΝΟΧΗ"

«Μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (Ἐφεσ. ε΄11)

                     

Στὸ σημερινὸ ἀποστολικὸ ἀνάγνωσμα (Ἐφεσ. ε’ 8 - 19) ὁ ἀπόστολος Παῦλος καλεῖ τοὺς πιστοὺς Χριστιανοὺς νὰ διαχωρίσουν τὴ θέση τους ἀπὸ τὸν ἁμαρτωλὸ κόσμο‧«μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε», τοὺς λέγει. Δηλαδή, νὰ μὴ γίνεσθε μὲ τὴν ἀνοχή σας συγκοινωνοὶ καὶ συνένοχοι στὰ ἁμαρτωλὰ σκοτεινὰ ἔργα, ποὺ δὲν φέρνουν κανένα ὠφέλιμο καρπό. Αὐτὰ ἀντὶ νὰ τὰ σκεπάζετε καὶ νὰ τὰ ἀνέχεσθε, ὀφείλετε μᾶλλον νὰ τὰ ἐλέγχετε καὶ νὰ τὰ βγάζετε στὸ φῶς, ἀποδεικνύοντας πόσο ὀλέθρια εἶναι.
Πῶς γινόμαστε ὅμως συνένοχοι στὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας καὶ ποιὰ εἶναι ἡ στάση ποὺ ὀφείλουμε νὰ τηροῦμε ὡς Χριστιανοί;
Ἡ ἐνοχὴ τῆς ἀνοχῆς
Ὁπωσδήποτε ὅταν ἁμαρτάνουμε ἔχουμε εὐθύνη καὶ εἴμαστε ἔνοχοι ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. Ὅμως ὁ ἀπόστολος Παῦλος ἐπισημαίνει ἐδῶ ὅτι εἴμαστε ἐπίσης ἔνοχοι ὅταν ἀμνηστεύουμε τὴν ἁμαρτία καὶ μένουμε σιωπηλοὶ καὶ ἀνεκτικοὶ στὰ παράνομα καὶ ἁμαρτωλὰ ἔργα ποὺ παρατηροῦμε γύρω μας.
Βέβαια, ὀφείλουμε νὰ διευκρινίσουμε ὅτι ἄλλο εἶναι νὰ δείχνουμε κατανόηση στὰ ἐλαττώματα τῶν ἄλλων καὶ νὰ τοὺς ἀνεχόμαστε μὲ ὑπομονὴ καὶ ἀγάπη περιμένοντας τὴ διόρθωσή τους καὶ ἄλλο νὰ σιωποῦμε ἢ νὰ δικαιολογοῦμε τὴν κάθε παρεκτροπὴ χωρὶς νὰ ξεκαθαρίζουμε τὴ θέση μας. Σὲ αὐτὴν τὴ δεύτερη περίπτωση ἡ ἀνοχὴ εἶναι ἔνοχη, διότι προκαλοῦμε διπλὴ ζημιά: πρῶτον, πρὸς τοὺς ἄλλους, διότι δὲν τοὺς βοηθοῦμε νὰ συνειδητοποιήσουν τὸ σφάλμα τους· καὶ δεύτερον, σ’ ἐμᾶς τοὺς ἴδιους, διότι μὲ τὸ πέρασμα τοῦ χρόνου συνηθίζουμε στὸ κακὸ καὶ ὑπάρχει κίνδυνος κι ἐμεῖς νὰ παρασυρθοῦμε. Γιὰ παράδειγμα, ἂν ἔχουμε ἕνα συνέταιρο ποὺ προσπαθεῖ νὰ κερδίσει χρήματα μὲ ψεύδη, ἀδικίες ἢ ἄλλες παράνομες συναλλαγές, ἀσφαλῶς δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συμπράξουμε μαζί του οὔτε νὰ σιωπήσουμε. Ἡ δική μας ἀνεπίληπτη στάση καὶ σαφὴς ἀντίθεση, ἂν δὲν τὸν ἀναχαιτίσει, τουλάχιστον θὰ τὸν προβληματίσει. Ἄλλο παράδειγμα: Οἱ γονεῖς βλέπουν τὰ παιδιά τους ἀντὶ νὰ δημιουργοῦν οἰκογένεια μὲ τὴν εὐλογία τῆς Ἐκκλησίας στὸ Μυστήριο τοῦ Γάμου, νὰ συζοῦν ἐλεύθερα. Εἶναι δυνατὸν νὰ σιωπήσουν μπροστὰ σὲ τέτοια ἐκτροπή; Ὡς πιστοὶ Χριστιανοὶ ἔχουν χρέος νὰ μιλήσουν στὰ παιδιά τους καὶ νὰ τοὺς ἐξηγήσουν ποιὸ εἶναι τὸ σωστό. Μὲ ἀγάπη καὶ κατανόηση ἀλλὰ καὶ μὲ σταθερότητα καὶ σαφήνεια. Ὄχι κάνοντας ἀβαρίες καὶ ὑποχωρήσεις, χάριν συναισθηματισμοῦ. Στὴν Παλαιὰ Διαθήκη εἶναι χαρακτηριστικὸ τὸ παράδειγμα τοῦ ἱερέως Ἠλὶ ὁ ὁποῖος ἐνῶ ἔβλεπε τοὺς γυιούς του νὰ βεβηλώνουν τὸ θυσιαστήριο, δὲν τοὺς ἀπέτρεπε ἀποτελεσματικά, ἀλλὰ περιοριζόταν σὲ κάποιες χλιαρὲς συμβουλές: «Μή, τέκνα», τοὺς ἔλεγε. Μὴν τὸ κάνετε αὐτό, παιδάκια μου!... Ὅμως τὰ παιδιὰ δὲν μποροῦσαν ἔτσι νὰ συναισθανθοῦν τὴ σοβαρότητα τῆς παρεκτροπῆς τους κι ὁ Θεὸς ἀποδοκίμασε ὄχι μόνο αὐτὰ ἀλλὰ καὶ τὸν πατέρα τους γιὰ τὴν ἔνοχη ἀνεκτική του στάση.
Συναίσθηση εὐθύνης
Ποιὰ στάση λοιπὸν ὀφείλουμε νὰ τηροῦμε ὥστε νὰ μὴ γινόμαστε συγκοινωνοὶ στὰ ἔργα τῆς ἁμαρτίας; «Μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε», μᾶς προτρέπει ὁ θεόπνευστος Ἀπόστολος. Ἔχουμε χρέος νὰ ἐλέγχουμε καὶ νὰ διαφωτίζουμε ὅσους βρίσκονται στὸ σκοτάδι τῆς ἁμαρτίας, ὄχι ὅμως καὶ νὰ τοὺς καταδικάζουμε. «Ἐλέγχειν, εἶπεν, οὐ κατακρίνειν», ὑπογραμμίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Πῶς; Πρῶτον, μὲ τὸ παράδειγμά μας. Ἂν ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ, τότε ἡ ἴδια μας ἡ ζωὴ θὰ εἶναι τὸ φῶς, ποὺ διαλύει τὸ σκοτάδι καὶ γίνεται σιωπηλὸς ἔλεγχος τοῦ ἁμαρτωλοῦ κόσμου. Ὁ ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Σέρβος ἐπίσκοπος τοῦ περασμένου αἰώνα καὶ θεολόγος μὲ παγκόσμια ἀκτινοβολία, σημειώνει: «Κανένα φῶς δὲν λάμπει μόνο στὸν ἑαυτό του. Τὸ φῶς τὸ ὁποῖο ἐμεῖς καταφέρνουμε νὰ ἀνάψουμε μέσα μας μὲ μακρὰ ἐξέγερση ἐνάντια στὴν ἁμαρτία καὶ τὶς ἀδυναμίες, μὲ μακρὰ τριβή, δὲν θὰ λάμπει μόνον σὲ μᾶς, ἀλλὰ θὰ τὸ βλέπουν κι ἐκεῖνοι ποὺ βρίσκονται στὸ σκοτάδι γύρω μας».
Ἐπιπλέον ἔχουμε ὑποχρέωση, ὅποτε μᾶς δίνεται κατάλληλη εὐκαιρία, νὰ ἐλέγχουμε καὶ μὲ τὰ λόγια μας. Πάντοτε μὲ σύνεση καὶ ἀγάπη νὰ προειδοποιοῦμε τοὺς ἀδελφούς μας γιὰ τὶς καταστρεπτικὲς συνέπειες τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ τοὺς ἐνισχύουμε στὸν δρόμο τῆς μετανοίας καὶ τῆς ἐπιστροφῆς.
Πολὺς λόγος γίνεται στὴν ἐποχή μας γιὰ τὴν ἀνεκτικότητα ὡς ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιὰ τὴν ὁμαλὴ κοινωνικὴ συνύπαρξη. Καὶ βέβαια, αὐτὸ ἐκ πρώτης ὄψεως φαίνεται θετικό. Ὅμως μὲ τὸ πρόσχημα τῆς ἀνεκτικότητας στὴν οὐσία ἐπιχειρεῖται νὰ καταστεῖ κοινωνικὰ ἀποδεκτὴ κάθε ἁμαρτία καὶ διαστροφὴ καὶ νὰ ἐξαφανιστεῖ κάθε φωνὴ διαμαρτυρίας καὶ ἐλέγχου. Ἂς μὴν ἀφήσουμε νὰ μᾶς ἐπηρεάσει αὐτὸ τὸ κοσμικὸ πνεῦμα. Ἂς μὴν ἀφήσουμε τὸ σκοτάδι νὰ καλύψει τὰ πάντα γύρω μας. Ἂς ἀνάψουμε τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ! Τὸ φῶς ποὺ διαλύει τὰ σκοτάδια καὶ χαρίζει στὸν ἄνθρωπο εἰρήνη καὶ ἐλπίδα!

“Ο ΣΩΤΗΡ”

 

«ὡς τέκνα φωτὸς περιπατεῖτε» (Εφεσ. ε’ 8)

Μάς προτρέπει σήμερα ο απόστολος Παύλος να περπατούμε ως τέκνα φωτός. Όλη δε η περικοπή που ακούσαμε, από την προς Εφεσίους επιστολή, κινείται γύρω από τούτη την κεντρική ιδέα, την οποία τονίζει με την τετραπλή επανάληψη της λέξης φως. Να περπατάτε, μάς λέει, σαν τέκνα φωτός· και επειδή «οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖν» (Ματθ. 7.18), μάς απαριθμεί τους καρπούς του φωτός, οι οποίοι είναι η αγαθοσύνη, η δικαιοσύνη και η αλήθεια.
Λίγο πιο πριν (Εφεσ. 5.1-7) μάς έχει προτρέψει πρώτον να γίνουμε μιμητές του Θεού και να περπατούμε εν αγάπη, όπως και ο Χριστός μάς αγάπησε και προσέφερε τον εαυτό του στον Θεό ως θυσία για όλους εμάς, και δεύτερον να αποφεύγουμε την πορνεία, την πλεονεξία, τις αισχρότητες, την μωρολογία και την ευτραπελία.
Αντιπαραβάλει τώρα τα έργα του φωτός, αντί της οργής την αγαθοσύνη, δηλαδή την καλή προαίρεση και την πραότητα· αντί της πλεονεξίας την δικαιοσύνη· και αντί της ψεύτικης και εφήμερης ηδονής την αλήθεια, η οποία δεν είναι άλλη από τον ίδιο τον Χριστό· και αυτούς τους πνευματικούς καρπούς θα πρέπει να τους επιδεικνύουμε πάντοτε και σε όλες τις εκφάνσεις του βίου μας.
Και πώς θα περπατούμε ως τέκνα φωτός;
Δοκιμάζοντας τι είναι ευάρεστο στον Θεό, απέχοντας από τα έργα του σκότους τα άκαρπα, τα οποία γίνονται εν κρυπτώ και είναι αισχρό ακόμα και να τα αναφέρει, και ελέγχοντας αυτά υπό το φως. Και για να γίνουμε φως και τέκνα φωτός, «σήκω», μάς λέει, «εσύ που κοιμάσαι και αναστήσου από τους νεκρούς, και θα σε φωτίσει ο Χριστός».
Κοιμισμένος και νεκρός είναι εκείνος που δουλεύει στην αμαρτία, επομένως μάς παρακινεί σε μετάνοια και σε διαρκή αναζήτηση του Χριστού, ο οποίος είναι η ζωή και το φως του κόσμου. Πολλοί θεωρούν ότι το «ελέγχετε» που αναφέρει ο Απόστολος αφορά στις αμαρτίες ή στα ατοπήματα των άλλων, αποκόπτοντας την φράση από την συνάφειά της, και γίνονται έτσι κριτές και ελεγκτές των αδελφών τους. Πριν όμως και μετά το «ελέγχετε» λέει να δοκιμάζουμε τι είναι ευάρεστο στον Θεό και ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου, ο οποίος είπε να μη κρίνουμε για να μη κριθούμε, και να μη βιαζόμαστε να ξεριζώσουμε τα ζιζάνια, γιατί αν προσπαθήσουμε κάτι τέτοιο θα καταστρέψουμε και τα υγιή φυτά.
Ο Άγιος Φώτιος ερμηνεύοντας το χωρίο αυτό λέει ότι ο έλεγχος της αμαρτίας δεν γίνεται με τα λόγια, αλλά όταν η ζωή μας είναι φωτεινή, τότε από μόνη της αποτελεί θετική μαρτυρία και έλεγχο της αμαρτίας, φωτίζοντας πρώτα και κατά κύριο λόγο την δική μας ζωή, κι έπειτα με το παράδειγμά μας την ζωή των άλλων, παρακινώντας με αυτόν τον τρόπο και εκείνους σε μετάνοια.
Ομοίως, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος τονίζει πως όταν είμαστε φως, δηλαδή ενάρετοι και θαυμαστοί, όπως το λυχνάρι φωτίζει τα πάντα, έτσι και η ζωή μας φανερώνει τους αγαθούς και τους πονηρούς ανθρώπους. Προσθέτει δε ότι ο έλεγχος του αδελφού είναι σύμφωνος με το θέλημα του Θεού, όταν αποτελεί νουθεσία με αγάπη και με σκοπό όχι τον στιγματισμό αλλά την μετάνοια και θεραπεία του. Και συνεχίζει προτρέποντας τον καθένα σε αυτοκριτική, διότι ο έλεγχος και η ανάγκη μετανοίας δεν αφορούν μόνο στους απίστους, αλλά κυρίως στους πιστούς, επειδή πολλοί από τους πιστούς έχουμε κακία μέσα μας μεγαλύτερη και από τους απίστους. Και φέρνει σαν παράδειγμα την πλεονεξία, η οποία αποτελεί ειδωλολατρεία και μάλιστα χειρότερη των Εθνικών. Γιατί εκείνοι μεν προσκυνούν την κτίση, ενώ η πλεονεξία αποτελεί λατρεία της ύλης και άρνηση του Θεού, σύμφωνα με τα λόγια του Κυρίου: «οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ» (Λουκ. 16.13).
Μα πως γίνεται να μάς αποκαλεί ειδωλολάτρες, αφού είμαστε πιστοί χριστιανοί, και νηστεύουμε, εξομολογούμαστε, προσευχόμαστε, εκκλησιαζόμαστε και κοινωνούμε; Διότι η προσκύνηση και λατρεία του Θεού δεν συνίσταται απλά στην συμμετοχή στις προσευχές, αλλά φανερώνεται από τα έργα μας. Και η πλεονεξία, η οργή, η εφάμαρτη ηδονή και κατ' επέκταση η οποιαδήποτε αμαρτία, όταν προσκολλώμαστε σε αυτές και δεν μετανοούμε, συνιστούν αποδείξεις ότι η ζωή μας δεν είναι φωτεινή και δεν συμβαδίζει με το θέλημα του Θεού, άσχετα με το τι τα χείλη πρεσβεύουν.
Γι αυτό και ο απόστολος Παύλος επαναλαμβάνει εν κατακλείδι να προσέχουμε πώς ακριβώς βαδίζουμε, όχι σαν άσοφοι αλλά σαν σοφοί, εκμεταλλευόμενοι πνευματικά τον χρόνο που διαθέτουμε, γιατί ο κόσμος κείται εν τω πονηρώ και πολλές φορές επηρεάζει και την δική μας προοπτική. Και για να μη γίνουμε άφρονες και κατακριθούμε από τα ίδια τα έργα μας, επαναλαμβάνει ότι χρειάζεται να έχουμε επίγνωση ποιο είναι το θέλημα του Κυρίου.
Ας στρέψουμε επομένως το διερευνητικό μας βλέμμα μέσα μας, ας εξετάσουμε και ας ελέγξουμε την καρδιά μας και τα έργα μας σύμφωνα με το θέλημα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ας μετανοούμε καθημερινά και ας αγωνιζόμαστε, ώστε ο Χριστός να μάς αναστήσει μαζί του και να μάς φωτίσει και να μάς αναδείξει γνήσια τέκνα του φωτός. Αμήν.

π. Χ.Β.

Πηγή: Απλά και Ορθόδοξα

                                    

Διαβάστε επίσης:

Κυριακή ΙΔ΄Λουκά – Η θεραπεία του τυφλού της Ιεριχούς, του Μητροπ. π. Νικοπόλεως Μελετίου (+)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ (Λουκ. ιη΄ 35-43), Αρχιμ. Ιωήλ Κωνστάνταρου, Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανής & Κονίτσης
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΔ΄ ΛΟΥΚΑ – Η θεραπεία του τυφλού στην Ιεριχώ, του Ἀρχιμ. Νικάνωρος Καραγιάννη, Ιεροκήρυκος Ι.Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού
Κυριακή ΙΔ΄Λουκά - «Αυτός δε πολλώ μάλλον έκραζεν, υιέ Δαβίδ, ελέησον με», Γ. Σαββίδη, Ι. Μητρόπολη Πάφου

      

Ακούσματα - Video:
Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος Απολυτίκιο (4 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Σάββα του ηγιασμένου Απολυτίκιο (5 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Νικολάου του θαυματουργού, Αρχιεπ. Μύρων της Λυκίας Απολυτίκιο (6 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

Σύλληψις Αγίας Άννης Απολυτίκιο (9 Δεκεμβρίου) [Ψάλλει ο αρχιμ. π. Νικόδημος Καβαρνός]

          
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙΔ´ Λουκᾶ
Ἁγίου Νικολάου Μύρων
Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης
   
            

  

        

   

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου

          

Ὁ Προφήτης Σοφονίας
Ὁ Ἅγιος Θεόδωρος ὁ Ἱερομόναχος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλεξανδρείας
Ὁ Ἅγιος Ἀγγελὴς ὁ Νεομάρτυρας γιατρὸς ἀπὸ τὸ Ἄργος

         

  

Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου

 

Ἡ Ἁγία Βαρβάρα ἡ Μεγαλομάρτυς

Ἁγία Ἰουλιανὴ ἡ Μάρτυς
Ὁ Ὅσιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνὸς
Ὁ Ἅγιος Σεραφεὶμ ὁ Νέος Ἱερομάρτυρας

                                    

 
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

 

Ὁ Ὅσιος Σάββας ὁ Ἡγιασμένος

                                    

         

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

          

Ὁ Ἅγιος Νικόλαος ὁ Θαυματουργός Ἀρχιεπίσκοπος Μύρων τῆς Λυκίας

                              

     

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

        

Ὁ Ἅγιος Ἀμβρόσιος Ἐπίσκοπος Μεδιολάνων
Ὁ Ἅγιος Ἀθηνόδωρος ὁ Μάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Γεράσιμος ὁ ἐξ Εὐρίπου (Εὐβοίας)
Ὁ Ἅγιος Τυχικὸς ὁ Ἀπόστολος

                           

    

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου

           

Ὁ Ὅσιος Πατάπιος

                    

     

Σάββατο 9 Δεκεμβρίου

     

Σύλληψις Ἁγίας Ἄννης
Ἡ Ἁγία Ἄννα ἡ Προφήτιδα Μητέρα τοῦ Προφήτη Σαμουήλ
Ὁ Ὅσιος Στέφανος ὁ νεολαμπὴς ὁ ἐν τῷ Ἁγίῳ Ἀντίπα

                              

       

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ