Τεύχος 447  01 Νοεμβρίου 2019

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2019 – Ε΄ ΛΟΥΚΑ (ΠΛΟΥΣΙΟΥ & ΛΑΖΑΡΟΥ)
Ο Ἀπόστολος
Προς Γαλάτας Επιστολή Παύλου (α΄ 11 – 19)

[τὸ εὐαγγέλιον τὸ εὐαγγελισθὲν ὑπ' ἐμοῦ ὅτι οὐκ ἔστι κατὰ ἄνθρωπον· οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτὸ οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ]

            

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ιστ΄ 19 – 31)

[Παραβολή πλουσίου καί φτωχοῦ Λαζάρου / Πάτερ Ἀβραάμ, ἐλέησόν με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ δακτύλου αὐτοῦ ὕδατος καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου, ὅτι ὀδυνῶμαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ.]

           

       

        

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 2019 – ΣΥΝΑΞΙΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Εβραίους Επιστολή Παύλου (β΄ 2 – 10)
[τί ἐστιν ἄνθρωπος ὅτι μιμνήσκῃ αὐτοῦ, ἢ υἱὸς ἀνθρώπου ὅτι ἐπισκέπτῃ αὐτόν; Ἠλάττωσας αὐτὸν βραχύ τι παρ' ἀγγέλους, δόξῃ καὶ τιμῇ ἐστεφάνωσας αὐτόν, πάντα ὑπέταξας ὑποκάτω τῶν ποδῶν αὐτοῦ]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 16 – 21)

[Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει, καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ·
ὁ δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με.]

           

Άγγελοι

 

Πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχών του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού (κάτω από το Ιερό του ναού), καθώς και το Ιερό Παρεκκλήσιο Παμμεγίστων Ταξιαρχών του "Σημάντρου" (Ελ. Βενιζέλου 59Α)

               

  

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019
ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ ΤΟΥ ΕΝ ΑΙΓΙΝΗ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Β΄ Επιστολή Παύλου (γ΄ 12 – 18)
[…τοιαύτην ἕχοντες ἐλπίδα πολλῇ παρρησίᾳ χρώμεθα…]
           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (θ΄ 37 – 43)

[Καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ὄχλου ἀνεβόησε λέγων· διδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπίβλεψον ἐπὶ τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής μοί ἐστι.]

   

   

Κάθε Τετάρτη στίς 5:00 μ. μ.
Ὁ Ἑσπερινός καί ὁ Μικρός Παρακλητικός Κανόνας πρός τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο καί ἐν συνεχείᾳ ὁ Ἐνοριακός Φιλικός Κύκλος Συμμελέτης Ἁγίας Γραφῆς
Φετινό μας θέμα: «Μελετώντας ἀποσπάσματα ἀπό τό Εὐαγγέλιο τοῦ Λουκᾶ»
Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ τί ἔχει νά προσφέρει στόν σύγχρονο ἄνθρωπο; Μπορεῖ νά τοῦ προσφέρει τό μυστήριο τῆς σωτηρίας, τῆς ἐλπίδας, τοῦ ὁράματος γιά μιά νέα πραγματικότητα; Ὁ Χριστός κάνει σάρκα Του τίς ἀγωνίες καί τά ἐρωτήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς μας;
Ἀς ἀναζητήσουμε μαζί τίς ἀπαντήσεις…

  

  

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κυριακή Ε΄Λουκά – Ο πλούσιος και ο φτωχός Λάζαρος»

    του Μητροπολίτου π. Νικοπόλεως Μελετίου (+)

01

Τό Εὐαγγέλιο της Κυριακής ἔχει μιά ἀπό τίς πιό ἐνδιαφέρουσες περικοπές. Γιατί μιλάει γιά τήν αἰώνια ζωή, γιά τήν μέλλουσα ζωή. Μᾶς λέγει -γιά νά μᾶς διδάξει πόσο πρέπει νά προσέχομε νά ἀποκτήσομε τήν αἰώνια ζωή καί νά μήν ζήσομε μέ ἀμέλεια καί μέ ἀδιαφορία- μία ἱστορία πολύ συναρπαστική.
Ἦταν ἕνας ἄνθρωπος πλούσιος πολύ. Εἶχε τήν εὐχέρεια καί τήν δυνατότητα, νά διασκεδάζει κάθε ἡμέρα ὅπως ἤθελε. Νά φοράει ὅτι καλό ροῦχο ἐπιθυμοῦσε. Νά ἀκούει ὡραία μουσική. Νά τρώει ὅτι περνοῦσε ἀπό τό μυαλό του. Νά γλεντᾶ συνεχῶς μέ φίλους καί γνωστούς. Καί φυσικά εἶχε τήν δυνατότητα νά κάνει καί πολλά ἄλλα πράγματα, πού συνηθίζουν νά κάνουν οἱ πλούσιοι. Τά συνήθιζαν τήν παλαιά ἐποχή, τά συνηθίζουν καί σήμερα.
Θά λέγαμε μέ λόγια τοῦ σήμερα: εἶχε αὐτοκίνητα ὑπερπολυτελείας. Ἔκανε ἐκδρομές σέ ὅλο τόν κόσμο. Φοροῦσε ἡ γυναίκα του κοσμήματα μέ διαμάντια. Ὁ ἴδιος εἶχε χρυσᾶ ρολόγια, καδένες, μπιζού κλπ. Εἶχε καταθέσεις πολλές στίς τράπεζες. Εἶχε τά πάντα.
Τά εἶχε καί προσπαθοῦσε νά τά ἀπολαύσει.
Ἀλλιῶς γιατί νά τά ἔχει; Τί τά ἤθελε; Καί γιατί κανείς θέλει νά ἀποκτήσει πολλά, παρά μόνο γιά νά τά ἀπολαύσει;
Ὅμως, ὁ Κύριος μας Ἰησοῦς Χριστός μᾶς λέγει ὅτι ὅλα ἐκεῖνα πού ἔχουμε, ὅλα ἐκεῖνα πού μποροῦμε νά ἀποκτήσομε δέν εἶναι ἀποκλειστικά δικά μας, ἀλλά εἶναι δωρεές τοῦ Θεοῦ. Πού μᾶς τίς δίνει γιά νά τίς χρησιμοποιήσομε καλά. Δωρεά εἶναι τό σῶμα τοῦ ἀνθρώπου. Τά χέρια του, τά μάτια του, τά μπράτσα του, τά αὐτιά του, ἡ δύναμή του, ἡ ὀμορφιά του. Δωρεά εἶναι καί τά συναισθήματά του. Μπορεῖ νά ἔχει ἀγάπη, ἀλλά μπορεῖ νά τήν ἀφήσει καί νά γίνει ἀπέχθεια καί μίσος.
Ἔχομε χρέος, ὅλες τίς δωρεές τοῦ Θεοῦ εἴτε τίς ἔχομε πάνω μας καί μέσα μας, εἴτε εἶναι ἀποκτήματά μας, νά τίς χρησιμοποιήσομε κατά Θεόν. Κατά τό θέλημα τοῦ Θεοῦ. Νά τίς χρησιμοποιήσομε γιά καλό. Καί τό καλό, δέν τό προσδιορίζει ἡ λαχτάρα μας νά φᾶμε, νά πιοῦμε, νά γλεντήσομε.
Ἄν γίνεται κάτι τέτοιο, αὐτό εἶναι ἡ «ἁμαρτία».
Τό καλό τό προσδιορίζει ἡ ἀγάπη καί ἡ καλωσύνη.
[…]
Ἀναφέρεται στούς βίους τῶν ἁγίων μιά ἱστορία ἀστεῖα μέν ἀλλά πολύ διδακτική. Γράφτηκε παληά, ἀλλά τό μήνυμά της εἶναι γιά τήν ἐποχή μας ὅ,τι πρέπει. Μᾶς ἀφορᾶ ὅλους:

Ἕνας πλανόδιος εἶχε μία μαϊμοῦ. Τήν εἶχε ἐκπαιδεύσει νά χορεύει σάν ἐξαιρετική χορεύτρια. Τήν ἔντυνε φανταχτερά, τῆς ἔβαζε ἕνα προσωπεῖο πού φαινόταν σάν ὄμορφη κοπέλλα καί τήν γύριζε στίς γειτονιές παίζοντας τό ταμποῦρλο του. Ἡ μαϊμοῦ, σάν μαϊμοῦ, πιό εὐκίνητη ἀπό τούς ἀνθρώπους, ἔκανε τέτοιους χορούς καί τέτοια τσαλιμάκια, πού τρελλαινόταν ὁ κόσμος νά τήν βλέπει καί νά τήν χειροκροτεῖ.
Ἀλλά κάποιος ἔξυπνος ἔκανε στό ἀφεντικό της ἕνα μεγάλο χουνέρι. Ἐνῶ ἐκεῖνος ἔπαιζε τό ταμποῦρλο του καί τραγουδοῦσε καί ἡ μαϊμοῦ χόρευε, ἔριξε πάνω στήν ἐξέδρα καρύδια καί μύγδαλα. Ἡ μαϊμοῦ τρελλαίνεται γιά καρύδια καί μύγδαλα. Γι' αὐτό, ὅταν τά εἶδε, ξέχασε τήν «ἀποστολή» της, πέταξε τήν μάσκα καί ὅρμησε στίς λιχουδιές. Καί ὁ κόσμος ἀπό κάτω γελοῦσε καί γιουχάιζε.

Αὐτό παθαίνουμε καί ἐμεῖς, γιατί, ἀντί νά ἔχομε τό νοῦ μας στό Θεό, στά καλά ἔργα καί στήν αἰώνια ζωή, στήνομε ἐδῶ στή γῆ μιά παράσταση. Ποιά εἶναι ἡ παράσταση; Ἡ βιτρίνα τοῦ «καθώς πρέπει ἀνθρώπου καί τοῦ ἐπιτυχημένου». Καί μᾶς χειροκροτεῖ ὁ ἐπιπόλαιος κόσμος καί μᾶς λέγει: «Μπράβο, μπράβο. Αὐτό θά πεῖ ἦθος». Ἤ, «Τί καλά τά κατάφερες. Μπράβο πού πλούτησες. Μπράβο γιά ἐκεῖνο, μπράβο γιά τό ἄλλο». Καί χορταίνουν τά αὐτιά μας μέ τά «μπράβο» καί τά παλαμάκια τοῦ κόσμου.
Ἀλλά ἀδελφοί, ἔρχεται μιά στιγμή πού κάποιο «καρύδι» πέφτει κοντά μας καί τότε τό προσωπεῖο μας πέφτει. Δέν τό πετᾶμε πάντοτε μόνοι μας, ἀλλά καμιά φορά μᾶς τό βγάζει ὁ Θεός. Καί τότε φαίνεται ὅτι ὁ ἄνθρωπος δέν ἦταν ἄνθρωπος ἀλλά μαϊμοῦ. Καί ἔπαιζε θέατρο στή ζωή. Τό θέατρο τῆς ἀξιοπρέπειας καί τῆς κοινωνικῆς ἐπιφάνειας. Ὅπως τό ἔκανε καί ὁ πλούσιος γιά τόν ὁποῖο μᾶς εἶπε τό Εὐαγγέλιο. Πού τοῦ ἔφτειαξαν τόν πολυτελή τάφο, ἀλλά ὁ ἴδιος ἔφυγε γιά τήν ἄλλη ζωή κενός, μηδενικό, ἀποτυχημένος.
Γιατί ὑπάρχει πιό μεγάλη ἀποτυχία ἀπό τό νά βρεθεῖ κάποιος στήν αἰώνια κόλαση καί στήν αἰώνια ἀπώλεια;
Γι' αὐτό, ἄς τό βάλομε βαθειά στήν καρδιά μας, ὅτι πρέπει νά ἀκοῦμε τόν λόγο τοῦ Θεοῦ. Νά πιστεύομε στόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό. Ὁ Θεός ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς «ἔδωκε τόν Υἱό αὐτοῦ τόν μονογενή» καί ἦλθε στόν κόσμο καί σταυρώθηκε γιά μᾶς, γιά νά πλενόμαστε μέ τό αἷμα του ἀπό τίς ἁμαρτίες μας. Γι' αὐτό καί λέγει: «Ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτόν μή ἀπόληται». Ὅποιος πιστεύει στόν Χριστό δέν θά χαθεῖ.
[…]
   

   Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΛΟΥΚΑ (Λουκ. 16, 19-31)_«Πτωχός δέ τις ἦν ὀνόματι Λάζαρος»

Η παραβολή "Πλουσίου και Λαζάρου" και ο Άδης, Μ. Μαυροφοράκης, Απομαγνητοφώνηση από εκπομπή της Πειραϊκής Εκκλησίας

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου για τη μετά θάνατον ζωή, του Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ιεροθέου (Βλάχου)
Ομιλία εις τον πλούσιον και τον εις τον Λάζαρον, του Οσίου Αστερίου Επισκόπου Αμασείας
Οι άγιοι Άγγελοι
Περί της δημιουργίας του κόσμου, του Αγίου Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως Αιγίνης (+9 Νοεμβρίου) 
                                                      

Ακούσματα - Video:
Κυριακή Ε΄ Λουκά - Η παραβολή του πλουσίου & του φτωχού Λαζάρου "Έχουσιν Μωϋσέαν και τους Προφήτας. Ακουσάτωσαν αυτών!" [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2015]
Κυριακή Ε΄ Λουκά - Η παραβολή του πλουσίου & του φτωχού Λαζάρου "Εν τω Άδη, ουκ έστιν μετάνοια" [ομιλία Αρχιμ. Συμεών Βενετσιάνου, 2016]
Κυριακή Ε' Λουκά - Παραβολή του Πλουσίου και του πτωχού Λαζάρου [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]

Σύναξις Αγίων Ταξιαρχών – Απολυτίκιο & στιχηρά (8 Νοεμβρίου) [Ι.Μ. Μανταμάδου]
Νεκταρίου Αιγίνης, επισκόπου Πενταπόλεως Αιγύπτου – Απολυτίκιο [ψάλλει Βυζαντινός Χορός]

    
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙΘ´ (Ε´ Λουκᾶ)
Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν
Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως   

                        

  

        

 

Κυριακή 3 Νοεμβρίου

AgioiAkepsimas_Iosif_Aithalas

Οἱ Ἅγιοι Ἀκεψιμᾶς, Ἰωσὴφ καὶ Ἀειθαλᾶς
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Μεγαλομάρτυρα καὶ Τροπαιοφόρου καὶ ἐγκαίνια Ναοῦ του στὴν Λύδδα τῆς Ἰόππης
Ὁ Ἅγιος Γεώργιος ὁ νέος Ἱερομάρτυρας, ὁ Νεαπολίτης

    

 

Δευτέρα 4 Νοεμβρίου

AgiosIoanikios

Ὁ Ὅσιος Ἰωαννίκιος ὁ Μέγας ὁ ἐν Ὀλύμπῳ
Οἱ Ἅγιοι Νίκανδρος καὶ Ἑρμαῖος
Ὁ Ἅγιος Πορφύριος ὁ Μῖμος
Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Βατατζὴς ὁ ἐλεήμονας βασιλιὰς
Οἱ Ἅγιοι Ἐρμᾶς, Πατρόβας, Λίνος, Γάϊος καὶ Φιλόλογος οἱ Ἀπόστολοι ἐκ τῶν 70

Ό Ὅσιος Γεώργιος Καρσλίδης ὁ Ὁμολογητής ὁ ἐν Δράμα

                              

 

Τρίτη 5 Νοεμβρίου

AgioiGalaktion_Epistimi

Οἱ Ἅγιοι Γαλακτίων καὶ Ἐπιστήμη
Ὁ Ὅσιος Γρηγόριος

       

  

Τετάρτη 6 Νοεμβρίου

AgiosPavlos_Omologitis

Ὁ Ἅγιος Παῦλος ὁ Ὁμολογητής καὶ Ἱερομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Λουκᾶς

                                    

 
Πέμπτη
7 Νοεμβρίου

33Martires_enMelitini

Οἱ Ἅγιοι 33 Μάρτυρες οἱ ἐν Μελιτινῇ
Οἱ Ἅγιοι Ματρωνιανὸς καὶ Ἀντώνιος
Οἱ Ἅγιοι Αὖκτος, Ταυρίων καὶ Θεσσαλονίκη οἱ Μάρτυρες
Οἱ Ἅγιοι Μελάσιππος, Κασσίνη καὶ Ἀντώνιος

Ὁ Ὅσιος Λάζαρος ὁ Θαυματουργός ὁ Γαλλησιώτης

                                    

         

Παρασκευή 8 Νοεμβρίου

Arhageloi

Σύναξις Ἀρχαγγέλων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ πασῶν τῶν Ἀσωμάτων καὶ Οὐράνιων Δυνάμεων

                              

     

Σάββατο 9 Νοεμβρίου

AgiosNektarios

Ὁ Ἅγιος Νεκτάριος Μητροπολίτης Πενταπόλεως Αἰγύπτου
Οἱ Ἅγιοι Ὀνησιφόρος καὶ Πορφύριος οἱ Μάρτυρες
Ἡ Ὁσία Ματρῶνα

Ἥ Ἁγία Θεοκτίστη ή Μηθυμναία

                           

        

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ