Τεύχος 341  01 Σεπτεμβρίου 2017

Εάν επιθυμείτε να λαμβάνετε κάθε εβδομάδα την ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ, είτε μόνον εσείς, είτε και κάποια δικά σας πρόσωπα, κάνετε Εγγραφή στο Newsletter μέσα απ’ το δικτυακό μας τόπο.

 

  

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017 – ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ (ΚΑΚΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ)
[ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΓΝΩΜΟΝΟΣ ΔΟΥΛΟΥ]
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (ιστ΄ 13-24)

[Ἀδελφοί, γρηγορεῖτε, στήκετε ἐν τῇ πίστει, ἀνδρίζεσθε, κραταιοῦσθε. Πάντα ὑμῶν ἐν ἀγάπῃ γινέσθω.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (κα΄ 33-42)

[Παραβολή των κακών γεωργών.]
         
 

       

     

Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2017 – ΓΕΝΕΣΙΟΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ
Ο Ἀπόστολος
Προς Φιλιππησίους Επιστολή Παύλου (β΄ 5 – 11)

[ἑαυτὸν ἐκένωσε μορφὴν δούλου λαβών, ἐν ὁμοιώματι ἀνθρώπων γενόμενος, καὶ σχήματι εὑρεθεὶς ὡς ἄνθρωπος ἐταπείνωσεν ἑαυτὸν γενόμενος ὑπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δὲ σταυροῦ.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Λουκάν (ι΄ 38 – 42, ια΄ 27 – 28)

[Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία.]
         
           

    

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2017 – ΙΩΑΚΕΙΜ & ΑΝΝΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΠΑΤΟΡΩΝ
Ο Ἀπόστολος
Προς Κορινθίους Α΄ Επιστολή Παύλου (β΄ 6 – 9 )

[ὀφθαλμὸς οὐκ εἶδε καὶ οὖς οὐκ ἤκουσε καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη, ἃ ἡτοίμασεν ὁ Θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν Αὐτόν.]

           

Το Ευαγγέλιο
Κατά Ματθαίον (ι΄ 37 – ια΄ 1)

[Ο φιλών πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέ, ουκ έστι μοι άξιος.]
         
           

                

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

«Κυριακή ΙΓ΄Ματθαίου: Ἡ παραβολή τοῦ αμπελῶνος»

Γράφει ὁ Ἱεροκῆρυξ της Ι.Μ. Κηφισίας, Αμαρουσίου & Ωρωπού
Ἀρχιμ. Νικάνωρ Καραγιάννης

                  

Τὴν παραβολὴ τοῦ ἀμπελῶνα ἢ τῶν κακῶν γεωργῶν, ποὺ διαβάσαμε σήμερα, τὴν εἶπε ὁ Χριστὸς στὰ Ἱεροσόλυμα, ἀπευθυνόμενος πρὸς τοὺς πνευματικοὺς ἡγέτες τοῦ Ἰσραήλ, λίγες μέρες πρὶν ἀπὸ τὸ Σταυρικό Του Πάθος, τότε ποὺ ἐκεῖνοι ἀμφισβήτησαν τὴν θεϊκή Του ἐξουσία. Μὲ τὶς δυνατὲς εἰκόνες τῆς παραβολῆς, ἀλλὰ καὶ μὲ λόγο παραστατικὸ προβάλλεται ἡ μεγαλειώδης ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γιὰ τὸν κόσμο, ποὺ εἶναι δημιούργημά Του. Μᾶς ἐντυπωσιάζει τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ θεϊκὴ ἀγάπη παραμένει ἀμείωτη παρὰ τὴν ἐχθρικὴ στάση τῶν ἀνθρώπων (κακῶν γεωργῶν) ποὺ διαχειρίζονται τὸ ἔργο Του. Στὸ εὐαγγελικὸ κείμενο εἶναι ὀφθαλμοφανὴς ἡ ἱστορικὴ ἐπαλήθευση τῶν λεγομένων. Ἐδῶ φαίνεται ἡ ἀποτυχία τοῦ περιούσιου λαοῦ νὰ ἀνταποκριθεῖ στὴν κλήση τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ προετοιμάσει τὸν κόσμο γιὰ τὸν ἐρχόμενο Μεσσία. Ἡ ἔννοια τοῦ περιούσιου λαοῦ, δηλαδὴ τοῦ ἀγαπητοῦ καὶ ἐκλεκτοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, παρεξηγήθηκε πολὺ στὴν σκέψη τῶν ἀνθρώπων τῆς ἐποχῆς ἐκείνης, γι’ αὐτὸ καὶ κακοποιήθηκε βάναυσα μέσα στὴν ἱστορία. Θεωρήθηκε διάκριση ἀνωτερότητας καὶ προβολῆς σὲ σχέση μὲ τοὺς ἄλλους (καὶ ὄχι εὐθύνης, ὅπως πραγματικὰ ἦταν), γι’ αὐτὸ καὶ ὁδήγησε ἀναπόφευκτα στὴν ἀλαζονεία, τὴν προδοσία καὶ τὴν ἔκπτωση. Ἔτσι, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ «ἤρθη» ἀπὸ τὸν Ἰσραὴλ «καὶ ἐδόθη ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς» (Ματθ.21,43). Τὸ ἔθνος αὐτὸ εἶναι, πλέον, ἡ Ἐκκλησία, ὁ νέος Ἰσραήλ. Ἡ ἱστορία τῆς σωτηρίας συνεχίζεται μέσα ἀπὸ ἀνατροπὲς καὶ περιπέτειες πολλές. Ὅλα αὐτὰ, βέβαια, εἶναι μιὰ σαφὴς προειδοποίηση καὶ γιὰ ἐμᾶς τοὺς Χριστιανούς. Ὁ Θεὸς περιμένει καὶ ἐπιμένει νὰ σώζει τὸν ἄνθρωπο, γι’ αὐτὸ καὶ δὲν δεσμεύεται μὲ κανένα σχῆμα μέσα στὴν ἱστορία. Ἐκδηλώνει τὴν ἀγάπη Του μὲ κάθε τρόπο καὶ σὲ τέτοιο βαθμό, ποὺ ὑπερβαίνει τὰ ἀνθρώπινα ὅρια τῆς λογικῆς. Αὐτὸ ὑπαινίσσεται ἡ τολμηρὴ καὶ ριψοκίνδυνη στάση τοῦ οἰκοδεσπότη τῆς παραβολῆς, ὁ ὁποῖος στέλνει στοὺς κακοὺς γεωργούς «τὸν υἱόν του τὸν ἀγαπητό». Τὸν στέλνει σ’ αὐτοὺς ποὺ προηγουμένως σκότωσαν τοὺς δούλους του. Ἐδῶ ἡ ἀγάπη ἀποτυπώνεται ὑπέρλογη καὶ θυσιαστική. Ὁ ἀμπελώνας τοῦ Θεοῦ, τὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, αὐξάνεται, πλέον, σιωπηλὰ καὶ ἀθόρυβα καὶ καμιὰ γήινη δύναμη, ἔστω καὶ ἂν τὸ ἐμποδίζει, δὲν μπορεῖ νὰ τὸ σταματήσει καὶ νὰ τὸ ματαιώσει.
Ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ γίνεται παιδαγωγικὴ τιμωρία γιὰ τοὺς κακοὺς γεωργοὺς τοῦ ἀμπελῶνα. Πρόκειται γιὰ τὴν κρίση τῆς τάξης τῶν πνευματικῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὶς ἀστοχίες καὶ τὶς εὐθύνες τους, γιὰ τὰ λάθη καὶ τὰ πάθη τους, γιὰ τοὺς συμβιβασμοὺς καὶ τὶς προδοσίες τους. Ὅταν ξεσκεπάζεται τὸ ψέμα καὶ ἡ ἀπάτη, ἡ ὑποκρισία καὶ ὁ ἐμπαιγμός, ἡ κακία καὶ ἡ ἀδικία, ποὺ δηλητηριάζουν «τὸν ἀμπελώνα τοῦ Κυρίου», θλιβόμαστε ἀπογοητευόμαστε καί, ἴσως, κάποτε κλονιζόμαστε. Τότε ἀναγκαζόμαστε νὰ ἐξετάσουμε τὸ πῶς καὶ τὸ γιατί ἁμαρτωλῶν καταστάσεων, γιὰ νὰ καταπολεμήσουμε τὸ κακὸ ποὺ μᾶς τρομοκρατεῖ καὶ μᾶς ἀπειλεῖ. Ὁ Θεὸς, βέβαια, δὲν τιμωρεῖ, ὅπως τονίζει ὁ Ἄγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός: «ὁ Θεὸς οὐ κολάζει τινὰ ἐν τῷ μέλλοντι, ἀλλὰ ἕκαστος ἑαυτὸν δεκτικὸν ποιεῖ τῆς μετοχῆς τοῦ Θεοῦ∙ ἔστιν μὲν ἡ μετοχὴ τοῦ Θεοῦ τρυφή, ἡ δὲ ἀμεθεξία αὐτοῦ κόλασις», ὁ Θεὸς δὲν θὰ τιμωρήσει κανέναν, ἀλλὰ ὁ καθένας μας κάνει τὸν ἑαυτὸ του νὰ δέχεται ἢ νὰ μὴν δέχεται τὴν παρουσία τοῦ Θεοῦ∙ καὶ ἡ μὲν παρουσία Του θὰ εἶναι παράδεισος, ἡ δὲ ἀπουσία Του κόλαση. Ἡ παιδαγωγικὴ «ὀργὴ» τοῦ Θεοῦ στὴν παροῦσα ζωὴ λειτουργεῖ λυτρωτικά. Ὁ Θεὸς ἐλέγχει, συνετίζει, νουθετεῖ καὶ θεραπεύει μέσα ἀπὸ γεγονότα, πρόσωπα καὶ καταστάσεις. Ἡ ἠθικὴ καὶ πνευματικὴ κρίση, ἡ περιφρόνηση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, τὰ σκάνδαλα, ἡ ἄρνηση καὶ ἡ προδοσία τῶν μελῶν, καὶ τῶν λειτουργῶν κάποτε, τῆς Ἐκκλησίας, γεννοῦν μέσα μας τὴν ἐπιθυμία τῆς κάθαρσης καὶ τῆς ἀνανέωσης. Ἡ ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ κόσμου, ἀλλὰ καὶ ἡ καθημερινή μας πεῖρα μᾶς βεβαιώνουν γι’ αὐτό.
Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, ὁ Θεὸς συνεχίζει τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας καὶ ἐνεργεῖ κάθε φορὰ μὲ δικούς Του τρόπους στὸν ἀμπελῶνα Του. Εἶναι Ἐκεῖνος ποὺ στέκεται πάντα μπροστὰ στὶς πύλες τῆς ἱστορίας τοῦ κόσμου καὶ περιμένει νὰ εἰσέλθει: «ἰδοὺ ἕστηκα ἐπὶ τὴν θύραν καὶ κρούω∙ ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καὶ ἀνοίξῃ τὴν θύραν, εἰσελεύσομαι πρὸς αὐτὸν» (Ἀποκ. 3,20). Ἀρκεῖ ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι νὰ Τὸν ἀφήσουμε καὶ τότε θὰ νιώσουμε τὴν παρουσία Του νὰ γεμίζει τὰ πάντα. Ἀμὴν

 

Διαβάστε το άρθρο και εδώ

    

Διαβάστε επίσης:

    

Κυριακή ΙΓ΄Ματθαίου: Η παραβολή των κακών γεωργών, του Θεόδωρου Αντωνιάδη (Μητρόπολη Πάφου)
ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΓ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ – Η παραβολή των κακών γεωργών (Ο Σωτήρ)
"Λόγος εἰς τὸ Γενέσιον τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου", Ἁγ
ίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ
Το Γενέσιον της Θεοτόκου, του Χρήστου Γ. Γκότση

Το Γενέσιον της Θεοτόκου - Το γεγονός και η εορτή
                                      
Ακούσματα:
Κυριακή ΙΓ' Ματθαίου Η παραβολή των κακών γεωργών [ομιλία π. Αθανασίου Μυτιληναίου +]
Γεννέσιον της Θεοτόκου (Απολυτίκιον)
Ύμνοι εις το γεννέσιον της Θεοτόκου [Άρχων Πρωτοψάλτης Λυκούργος Αγγελόπουλος]
                                   
Λειτουργικά αναγνώσματα:
Κυριακὴ ΙΓ´ Ματθαίου
Γενέσιον Ὑπεραγίας Θεοτόκου
            

 

  

        

       

Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου

           

Ὁ Ἅγιος Ἄνθιμος ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Νικομήδειας
Ἀνακομιδὴ Τιμίων Λειψάνων Ἁγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως τοῦ Θαυματουργοῦ
Ὁ Ὅσιος Θεόκτιστος συνασκητὴς τοῦ Μεγάλου Εὐθυμίου
Ἡ Ἁγία Βασίλισσα
Ὁ Ἅγιος Πολύδωρος ὁ Νεομάρτυρας
Ὁ Ἅγιος Ἀριστίων ὁ Ἱερομάρτυρας Ἐπίσκοπος Ἀλεξανδρείας

 

 

Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Προφήτης Μωϋσῆς
Ἡ Ἁγία Ἑρμιόνη
Ὁ Ἅγιος Βαβύλας ὁ Ἱερομάρτυρας καὶ οἱ σὺν αὐτῷ
Ὁ Ἅγιος Βαβύλας ὁ Μάρτυρας ὁ διδάσκαλος καὶ οἱ 84 Μαθητές του οἱ Μάρτυρες
Ὁ Ὅσιος Ἄνθιμος ὁ νέος ἀσκητὴς

                                    

 
Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου

 

Ὁ Προφήτης Ζαχαρίας

                                    

         

Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου

          

Μνήμη του εν Χωναὶς θαύματος του Ἀρχαγγέλου Μιχαὴλ
Οἱ Ἅγιοι Εὐδόξιος, Ρωμύλος, Ζήνων, Μακάριος, 11.000 Μάρτυρες καὶ 1.104 Στρατιῶτες οἱ Μάρτυρες

                              

     

Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου

        

Προεόρτια Γεννέσεως Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Σώζων ὁ Μάρτυρας
Ἡ Ὁσία Κασσιανή
Οἱ Ἅγιοι Εὔοδος καὶ Ὀνησιφόρος οἱ Ἀπόστολοι
Ὁ Ἅγιος Εὐψύχιος ὁ Μάρτυρας
                           

    

Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου

           

Ἡ Γέννησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
Ὁ Ἅγιος Σωφρόνιος
Ὁ Ἅγιος Ἀθανάσιος ὁ Νεομάρτυρας
                    

     

Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου

     

Σύναξις των Αγίων Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ καὶ Ἄννης
Ὁ Ἅγιος Σεβηριανὸς ὁ Μεγαλομάρτυρας
Ὁ Ὅσιος Θεοφάνης ὁ Ὁμολογητής
Μνήμη τῆς Γ’ Ἁγίας Οἰκουμενικῆς Συνόδου

                             

  

Επιμέλεια- Διανομή: Καθεδρικός Ι.Ν. Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού
Design : ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Εάν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε το Ενημερωτικό, παρακαλούμε πατήστε εδώ
Εάν λαμβάνετε το Ενημερωτικό περισσότερες από μία φορά, παρακαλούμε πατήστε εδώ