Αγιος Νικολαος ΠλαναςΆγιος Νικόλαος Πλανάς
Μια χαρισματική μορφή του 20ου αιώνα

 

“Είναι ο ταπεινότερος των ιερέων και ο απλοϊκότερος των ανθρώπων … είναι αξιαγάπητος, είναι απλοϊκός και ενάρετος, είναι άξιος του πρώτου Μακαρισμού του Σωτήρος”

Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης

 

Κυριακή 18 Νοεμβρίου, 11.00 π.μ.
εκδήλωση αφιερωμένη στον «απλοϊκό ποιμένα των απλοϊκών προβάτων».

 

Την προσωπικότητα του Αγίου παρουσιάζουν:
- Αρχιμανδρίτης Άγγελος Ανθόπουλος,
- Γ. Σπανός, καθηγητής Πανεπιστημίου Αθηνών,
- Ν. Χαραλαμπόπουλος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών
- Δημ. Κανελλόπουλος, δρ. φιλολογίας-θεολογίαςΟ π. Νικόλαος ουδέποτε εταράχθη, ουδέποτε εθύμωσε, πάντας ηγάπα, υπέρ πάντων ηύχετο. Είχε δε την νοεράν προσευχήν, το χαροποιόν πένθος, το αείρυτον δάκρυον, άτινα τον κατέστησαν πράον και κληρονόμον της γης των πραέων, της Βασιλείας των Ουρανών.
Ας μιμηθώμεν και ημείς, αγαπητοί, κατά το δυνατόν, την ταπείνωσιν του αγίου παπα-Νικόλα, δια να επιβλέψη και εις ημάς ο Κύριος και μας υψώση. Ας μιμηθώμεν την πραότητα αυτού, δια να αναπαυθή και εις τας ιδικάς μας καρδίας το Πνεύμα του Κυρίου, ας μιμηθώμεν την εκείνου υπομονήν, ίνα εν τη υπομονή ημών κτησώμεθα τας ψυχάς ημών, και ούτω κληρονομήσωμεν την Ουράνιον και αιώνιον Βασιλείαν του Θεού.

Αρχιμ. Φιλόθεος Ζερβάκος


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ